ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΑΔΑ: 7ΜΓΥ46Μ924-ΜΦΡ

Καλλιθέα, 05/07/2018

Αρ. πρωτ: ΕΕ.2991

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 20/06/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Governance, Pluralism & Trans-Nationalisation in Europe Jean Monnet Networks», με κωδικό αριθμό (λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2053), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-08-2019, με δικαίωμα ανανέωσης από πλευράς εργοδότη μέχρι τη λήξη του Προγράμματος ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Έργου: «Governance, Pluralism & Trans-Nationalisation in Europe Jean Monnet Networks»

Κωδικός Θέσης

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

Τεχνοοικονομική διαχείριση

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/8/2019.

1

Έως 930,00€,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018.

Αίτηση

Περίληψη πρόσκλησης

Πρόσκληση


ΑΔΑ: ΩΨΚ646Μ924-6ΔΘ
Καλλιθέα, 05/07/2018
Αρ. πρωτ: ΕΕ.2980


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 20/06/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρακολούθηση και τον Έλεγχο της Ποιότητας της «ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ που διεξάγει η εταιρεία ερευνών FOCUS-BARI A.E. για λογαριασμό της Α.Ε.Μ.Α.Ρ.» (κωδ. 1145), το οποίο χρηματοδοτείται από Ραδιοφωνικούς σταθμούς προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό ένα (1) άτομο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος 10/9/2018 με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρξει χρονική επέκταση του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018.

Αίτηση

Περίληψη πρόσκλησης

Πρόσκληση


26-06-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καλλιθέα, 26/06/2018

Αρ. πρωτ:Ε.Ε.2768

ΑΔΑ:ΨΡ1Μ46Μ924-39Ξ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, σύμφωνα με την από 22/05/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την υλοποίηση της έργου με τίτλο «INSPIRES – Innovative Social and Employment Policies for Inclusive and Resilient Labour Markets in Europe-Εθνική Συμμετοχή 2016-2017», προτίθεται να απασχολήσει ένα  (1) άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου συνολικού ποσού 3.400,00€ συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Έργου INSPIRES ήταν η μελέτη των ευμετάβλητων (resilient) αγορών εργασίας στην Ευρώπη. Για να πετύχει τον στόχο αυτό, ανέλυσε σε βάθος την εξέλιξη των πολιτικών αγοράς εργασίας, πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής. Επιπλέον, εκτιμησε τη θέση ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας από το 2000 και μετά.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ, ως φορέας υλοποίησης της έργου με τίτλο «INSPIRES – Innovative Social and Employment Policies for Inclusive and Resilient Labour Markets in Europe-Εθνική Συμμετοχή 2016-2017», θα διεκπεραιώσει τo ακόλουθo παραδοτέo έργo:

Αυτόματη ταξινόμηση καινοτόμων μέτρων και πολιτικών.

Aνάλυση παραδοτέου:

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί ο αλγόριθμος της αυτόματης ταξινόμησης και η ταξινομημένη βάση δεδομένων που θα περιέχει καινοτόμα μέτρα και πολιτικές που αφορούν ευπαθείς ομάδες και εφαρμόστηκαν στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, Σλοβενία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Σουηδία, στην Ελβετία, στην Ολλανδία και στην Αγγλία κατά την περίοδο της κρίσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «INSPIRES – Innovative Social and Employment Policies for Inclusive and Resilient Labour Markets in Europe – Εθνική Συμμετοχή 2016-2017»

Τόπος Εκτέλεσης

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με αντικείμενο:

α) Ανάπτυξη τεχνικών αυτόματης ταξινόμησης καινοτόμων μέτρων και πολιτικών

Πάντειο-ΕΛΚΕ

Από υπογραφή της σύμβασης  μέχρι 28/09/2018

1

3.400€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)


Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι τη Τρίτη 10 Ιουλίου 2018.

Αίτηση

Προκήρυξη 


11-05-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 11/06/2018

Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.2406 ΑΔΑ: 68Μ846Μ924-Ρ6Χ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 22/05/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού υλοποιεί το έργο «Master in European Innovations for a Sustainable Management of Albanian Territories, rural areas and agriculture: Instruments, policies, strategies SmartAL» που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education.

Πρόκειται για πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education (Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices) με τη συνεργασία τριών ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τριών πανεπιστημίων από την Αλβανία (European University of Tirana, Agricultural University of Tirana, Universiteti Fan S Noli Korce). Στόχος είναι η μεταφορά γνώσης/ τεχνογνωσίας και η ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών και των ερευνητικών δεξιοτήτων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των πιο πάνω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αλβανίας σε θέματα Βιώσιμης Διαχείρισης των αλβανικών εδαφικών περιοχών, του αγροτικού χώρου και της γεωργίας: εργαλεία, πολιτικές και στρατηγικές σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «SmartAl»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Teacher/Trainer

Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης

1

2500 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ.17671, Καλλιθέα) μέχρι την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018.

Πρόσκληση

Αίτηση


10-05-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με την από 28/03/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «COMMUNICATION, DIVERSITE, CULTURELLE ET SOLIDARITE» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+», προτίθεται να απασχολήσει 1 άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου.
Το έργο αφορά στο θέμα της διαφορετικότητας και της πολύ-πολιτισμικότητας συνδυαστικά με το θέμα της αλληλεγγύης και την έννοια του πολίτη. Στόχος του Προγράμματος είναι κάτω από μια διεπιστημονική συγκριτική προσέγγιση να δημιουργηθεί ένα εργαλείο ανάπτυξης για την καλύτερη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών που απευθύνεται στους φοιτητές με στόχο να αποκτήσουν μια καλύτερη γνώση και επιμόρφωση σχετικά με την πολιτιστική διαφορετικότητα έτσι ώστε να είναι ικανοί να στελεχώσουν τους διάφορους επαγγελματικούς χώρους μέσα από την κατανόηση των πρακτικών και των λόγων που εφαρμόζεται στους ποικίλους χώρους. Ο απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί μια κατανόηση των επιμέρους πολιτιστικών πρακτικών που εφαρμόζονται στις διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο),όπως φαίνεται στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη 23 Μάϊου 2018.

 

Περίληψη

Πρόσκληση

Αίτηση

Αποτελέσματα


07-05-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 690Θ46Μ924-5ΛΙ
Καλλιθέα, 07/05/2018
Αρ. πρωτ: ΕΕ.1786

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 28/03/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Support of training and career development of researchers (Marie- Curie) Evaluation of the legacies of sporting megaevents on social capital- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017» (κωδ. 2069), το οποίο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 21-11- 2018 και κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με την ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι τη Δευτέρα 21 Μάϊου 2018. 

 

Προκήρυξη

Αίτηση

Αποτελέσματα


14-3-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με:
1. Το άρθρο 64 παρ. 2β του Ν. 4485/2017
2. Την από 16/2/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού υλοποιεί το έργο «Πιλοτική Απογραφή Άστεγου Πληθυσμού» που χρηματοδοτείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία εργαλείων και ορισμός διαδικασιών για την καταγραφή των αστέγων» με κωδικό MIS 5001354 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020 (Απόφαση Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. αρ. 1454 της συνεδρίασης αριθμ. 297/02.06.2017).
3. Την από 06/03/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού περί έγκρισης της ανακοίνωσης.

Αντικείμενο του έργου είναι η διενέργεια πιλοτικής έρευνας καταγραφής των αστέγων δρόμου και σε δομές φιλοξενίας σε 5 δήμους προκειμένου να διαμορφωθεί πρόταση ανάπτυξης μόνιμου μηχανισμού περιοδικής καταγραφής των αστέγων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 5 μήνες και περιλαμβάνει δύο παραδοτέα:
α) τη διενέργεια της πιλοτικής καταγραφής και
β) τη διατύπωση πρότασης για τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης της κατάστασης αναφορικά με τους αστέγους στην ελληνική επικράτεια.
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει ευκαιριακά με σύμβαση έργου, καταγραφείς αστέγων από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο ημέρες σύμφωνα με την συνημμένη πρόσκλήση.

Πρόσκληση

Αποτελέσματα 

14-3-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΑΔΑ: ΩΙΣ9469Β7Α-Γ65
Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.1089/14-3-2018

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 06/03/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, για την υλοποίηση του έργου «Πιλοτική Απογραφή Άστεγου Πληθυσμού» που χρηματοδοτείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία εργαλείων και ορισμός διαδικασιών για την καταγραφή των αστέγων» με κωδικό MIS 5001354 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020 (Απόφαση Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. αρ. 1454 της συνεδρίασης αριθμ. 297/02.06.2017), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης και για πέντε (5) μήνες, συνολικού ποσού 2.500€ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων), ως εξής:

ΘΕΣΗ (1): Βοηθός Διοικητικής Διαχείρισης και Υποστήριξης του έργου

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018.

Πρόσκληση

Αίτηση


13-3-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΑΔΑ:7Ν6Η469Β7Α-ΞΒΣ
Αθήνα, 12/03/2018
Αρ. πρωτ: ΕΕ.968

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 16/02/2018 Απόφαση της 11 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης έργου με τίτλο «Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989). Έρευνα – τεκμηρίωση – διάχυση», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα άτομο ως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι 30/4/2019, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201514 κα Γ. Λιάτσου) ή να αποσταλούν με κούριερ ή ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή μέχρι την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018.

Αίτηση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


12-3-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΑΔΑ: ΨΧ6Φ469Β7Α-ΜΦ5
Καλλιθέα, 09/03/2018
Αρ. πρωτ: Ε.Ε.935

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 18/12/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κινητικότητα Erasmus+ 2017-2018 Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+» (κωδ. 9831), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-09- 2018 με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου και κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με την ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Τεχνοοικονομική διαχείριση

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018.

Αίτηση

Πρόσκληση


27-2-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΔΑ:ΩΖΩΩ469Β7Α-ΥΤΟ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.553

Ημερομηνία, 27/02/2018

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 16/02/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού υλοποιεί την πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου» και κωδικό ΟΠΣ 5011017 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ).

Η πράξη στοχεύει στην αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών, αλλά και στη δημιουργία νέων δομών για την υποστήριξη και την ενίσχυση των φοιτητών/τριών του Παντείου Πανεπιστημίου που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με απώτερο σκοπό την υποστήριξή τους στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις:

Α. Ενίσχυση της υπηρεσίας προσβάσιμων συγγραμμάτων της Βιβλιοθήκης (εμπλουτισμός της διαθέσιμης συλλογής προσβάσιμων τεκμηρίων και της ψηφιακής βιβλιοθήκης Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών AMELib)

Β. Δημιουργία Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Γ. Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις υποστήριξης φοιτητών ΑΜΕΑ (βελτίωση και αναβάθμιση προσβασιμότητας στους χώρους του Πανεπιστημίου).

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (4 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

1

Έως 18.000€, συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

1

Έως 18.000€, συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας

 

03

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

1

Έως 18.000€, συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

04

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

1

Έως 8.060€, συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018.

Πρόσκληση

Αίτηση 

Αποτελέσματα Βιβλιοθηκονόμου

Αποτελέσματα Πληροφορικάριου


16-02-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 29/01/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μέτρηση της ραδιοφωνικής ακροαματικότητας στην Αττική που διεξάγει η εταιρεία FOCUS – BARI Α.Ε.» (κωδ. 1145), το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/08/2018 με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης, εφόσον υπάρξει νέα χρηματοδότηση ως εξής:

ΘΕΣΗ (1): Εξωτερικός Συνεργάτης (Ερευνητής)

Αναλυτική περιγραφή Αντικείμενο της θέσης:

  1. Καταγραφή  paradata τηλεφωνικών συνεντεύξεων μέσω συνακροάσεων σε σύστημα CATI. (Οι συνακροάσεις γίνονται σε 5 τυχαία επιλεγμένα δίωρα πρωί απόγευμα και τις επτά ημέρες της εβδομάδας).
  2. Εισαγωγή, έλεγχος και ανάλυση δεδομένων.
  3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων – συναντήσεις με την επιτροπή παραλαβής και τους χρήστες του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018.

 Πρόσκληση

 Αίτηση


18-12-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ».

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αθήνα, 18/12/2017

Αρ. πρωτ: Ε.Ε. 5890

ΑΔΑ: ΩΝΦ6469Β7Α-ΑΛ4

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5008115 (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14-06-2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, το με Αριθ.Πρωτ. ΕΓ 415/20-11-2017 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Κ.Τ. με θέμα: «Πρόσθετες θέσεις ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας» και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (8η Συνεδρίαση/ 18 Δεκεμβρίου 2017), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου των προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου και από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων (Παράρτημα Ι) και στον Πίνακα Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων (Παράρτημα ΙΙ), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν εντύπως φάκελο υποψηφιότητας σε δύο (2) αντίγραφα, το αργότερο έως την 9η Ιανουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136,  Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201507/1520) ή να αποσταλούν με συστημένο ή courier στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα) .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210-9201507/1520 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-15.00. 

Αίτηση

Πρόσκληση


31-10-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ INGRID

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ για την υλοποίηση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policyIn GRID2», προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) άτομα με σύμβαση ανάθεσης έργου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/04/2019, συνολικού ποσού 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων), ως εξής:

ΘΕΣΗ (1): ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με αντικείμενο:

α) την πιλοτική στατιστική διερεύνηση ερωτηματολογίου,

β) την πλήρη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία ερωτηματολογίου και

γ) την διεξαγωγή στατιστικής συμπερασματολογιάς στο πλαίσιο  των παραδοτέων (7.1) και (7.3)

 

ΘΕΣΗ (2): ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με αντικείμενο:

α) την ηλεκτρονική διακίνηση του ερωτηματολογίου και την εισαγωγή των στοιχείων στην βάση δεδομένων στο πλαίσιο των παραδοτέων  (7.1) και (7.3) και

β) την συμμετοχή στην υλοποίηση του workshop που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017. 

Αίτηση

Πρόσκληση pdf icon png pdf zum download 2


31-10-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ για την υλοποίηση της πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΘΕΣΗ (1): Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου

ΘΕΣΗ (2): Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου

ΘΕΣΗ (3): Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017. 

Αίτηση

Πρόσκληση pdf icon png pdf zum download 2


04-08-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 28/07/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης έργου με τίτλο «Τόποι Μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση 19ος – 20ος αιώνας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (4 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι 31/01/2020:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Ερευνητής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Ερευνητής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 03

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Βοηθός Ερευνητή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 04

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Βοηθός Ερευνητή

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2017. (Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από 07/08/2017 έως και 18/08/2017).

pdf icon png pdf zum download 2 

Αίτηση

Περίληψη

Αποτελέσματα


03-08-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 12/07/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης» (με κωδικό 1125), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου ένα (1) άτομο για πέντε μήνες με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρξει νέα χρηματοδότηση (χορηγία), ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1125_01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Συμμετοχή στην Λειτουργία της Βιβλιοθήκης

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017. (Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από 07/08/2017 έως και 18/08/2017).

pdf icon png pdf zum download 2 

Αίτηση

Περίληψη


14-07-2017 | Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 12.07.2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ - Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου 2017-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (κωδ. ΕΛΚΕ – 9832), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό [μία (1) θέση] μέχρι 30-09-2018, με δυνατότητα ανανέωσης και μέχρι τη λήξη του προγράμματος (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) και κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με την ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος, ως εξής:

 Κωδικός θέσης: 9832_01

 Περιγραφή θέσης: Διαχείριση Προγράμματος «Erasmus+ - Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου 2017/18-2020/21».

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν (με την υπενθύμιση ότι όσοι αποστείλλουν την αίτηση τους μέσω ταχυδρομείου οφείλουν την ίδια μέρα να στείλουν σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Ε.Λ.Κ.Ε. [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.] με το οποίο να ενημερώνουν για την αποστολή της αίτησης ταχυδρομικά) στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ.: 176 71, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.

pdf icon png pdf zum download 2

Αίτηση

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίου


14-07-2017 | Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 12.07.2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση και προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση 2017-2018- Πάντειο Πανεπιστήμιο» (κωδ. ΕΛΚΕ – 9831), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό [δύο (2) θέσεις] μέχρι 30-09-2018, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος (ακαδ. έτος 2020-2021) και κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με την ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος, ως εξής:

 Θέση 1η:

o Κωδικός θέσης: 9831_01

o Περιγραφή θέσης: Διαχείριση Προγράμματος «Erasmus+ Πάντειο Πανεπιστήμιο».

 Θέση 2η:

o Κωδικός θέσης: 9831_02

o Περιγραφή θέσης: Διαχείριση- ενημέρωση και συντονισμός της ιστοσελίδας του Προγράμματος «Erasmus+ Πάντειο Πανεπιστήμιο».

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν (με την υπενθύμιση ότι όσοι αποστείλλουν την αίτηση τους μέσω ταχυδρομείου οφείλουν την ίδια μέρα να στείλουν σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Ε.Λ.Κ.Ε. [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.] με το οποίο να ενημερώνουν για την αποστολή της αίτησης ταχυδρομικά) στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ.: 176 71, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.

 pdf icon png pdf zum download 2

Αίτηση

Αποτελέσματα


14-06-2017 |  Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 2337/29-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 29/05/2017, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 2437/01-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 01/06/2017 και γ) την από 14/06/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1933/03-05-2017 & ΑΔΑ: ΨΨΡΨ469Β7Α-ΦΔΡ η επιλογή του κ. Τηλέμαχου Μπούρτζηpdf icon png pdf zum download 2


31-05-2017 |  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με την από 18/05/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περ.β. του αρθ.7 της ΚΥΑ.679/1996  και της παρ. 23 του αρθρ.2 του Ν.2621/1998 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθρ.14 του Ν.3369/2005, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 3_01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΝΟΜΙΚΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Παροχή νομικής υποστήριξης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Παντείου

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι τη Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017.  pdf icon png pdf zum download 2  αίτηση


11-04-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη – Εφαρμογή και αρτιότερη υποστήριξη τόσο της έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα του Παντείου Πανεπιστημίου όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας» με κωδικό 06.

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1633/06-04-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 06/04/2017, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1736/10-04-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 10/04/2017 και γ) την από 10/04/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1376/20-03-2017 & ΑΔΑ: Ψ5ΖΞ469Β7Α-ΡΒΨ, η επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Ευθυμίου με αναπληρωματική την κα. Ιωάννα Σίντου.

Πρακτικό Απόφασης     pdf icon png pdf zum download 2


 

11-04-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές και πρακτική άσκηση και προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση 2016-2017 – Πάντειο Πανεπιστήμιο» με κωδικό 9828

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1704/10-04-2047 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 10/04/2017και β) την από 10/04/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1375/20-03-2017 & ΑΔΑ: 7Ι9Ν469Β7Α-46Δ, η επιλογή του κ. Σωτηρίου Τρίγκα

Πρακτικό Απόφασης     pdf icon png pdf zum download 2


20-03-2017 | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Κωδικός Θέσης 6_01

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 20/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη – Εφαρμογή και αρτιότερη υποστήριξη τόσο της έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα του Παντείου Πανεπιστημίου όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (με κωδικό 06), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (1 άτομο) για δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 6_01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων, ευρωπαϊκών ή/και ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και αναπτυξιακών δράσεων του ΕΛΚΕ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   pdf icon png pdf zum download 2


27-12-2016 | Περίληψη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος - Αρ.πρωτοκόλλου Ε.Ε. 4331 - ΑΔΑ:  Ω4ΔΙ469Β7Α-ΔΗΡ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 09/12/2016 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (3 άτομα) για δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ:

1η ΘΕΣΗ (κωδ. 3_01): Γραμματειακή υποστήριξη των έργων του ΕΛΚΕ

2η ΘΕΣΗ (κωδ. 3_02): Οικονομική Διαχείριση των έργων του ΕΛΚΕ

3η ΘΕΣΗ (κωδ. 3_03): Τεχνική υποστήριξη των Πληροφοριακών συστημάτων του ΕΛΚΕ

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται εδώ και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ

Καθ. Νικόλαος Λέανδρος

Αναπληρωτής Πρυτάνεως

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης


09-12-2016 | Περίληψη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Interreg - Αρ.πρωτοκόλλου Ε.Ε. 4027 - ΑΔΑ: Ω5Ζ0469Β7Α-Ζ31

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ με την από 09/12/2016 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την υλοποίηση του έργου BleuTourMed_C3, «Maritime and Coastal SustainaBLETourism in the Mediterranean - Community building, Communication andCapitalisation» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREGMED, και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου δύο (2) άτομα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου και ένα (1) άτομο από την υπογραφή της σύμβασης και για 18 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, και αμοιβή ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία του έργου, το φυσικό αντικείμενο και με ευθύνη του επιστημονικά υπευθύνου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ (1, 2 & 3): (όπως συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν με courier στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ

Καθ. Νικόλαος Λέανδρος

Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης


 3-05-2017 | Πρόσκληση επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ (κωδ. Έργου_2027), το οποίο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  με κωδικό θέσης 2027_1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Διαχείριση έργου ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017. 

Αίτηση - Δικαιολογητικά     pdf icon png pdf zum download 2