ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

16-02-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 29/01/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μέτρηση της ραδιοφωνικής ακροαματικότητας στην Αττική που διεξάγει η εταιρεία FOCUS – BARI Α.Ε.» (κωδ. 1145), το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/08/2018 με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης, εφόσον υπάρξει νέα χρηματοδότηση ως εξής:

ΘΕΣΗ (1): Εξωτερικός Συνεργάτης (Ερευνητής)

Αναλυτική περιγραφή Αντικείμενο της θέσης:

  1. Καταγραφή  paradata τηλεφωνικών συνεντεύξεων μέσω συνακροάσεων σε σύστημα CATI. (Οι συνακροάσεις γίνονται σε 5 τυχαία επιλεγμένα δίωρα πρωί απόγευμα και τις επτά ημέρες της εβδομάδας).
  2. Εισαγωγή, έλεγχος και ανάλυση δεδομένων.
  3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων – συναντήσεις με την επιτροπή παραλαβής και τους χρήστες του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018.

 Πρόσκληση

 Αίτηση


18-12-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ».

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αθήνα, 18/12/2017

Αρ. πρωτ: Ε.Ε. 5890

ΑΔΑ: ΩΝΦ6469Β7Α-ΑΛ4

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5008115 (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14-06-2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, το με Αριθ.Πρωτ. ΕΓ 415/20-11-2017 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Κ.Τ. με θέμα: «Πρόσθετες θέσεις ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας» και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (8η Συνεδρίαση/ 18 Δεκεμβρίου 2017), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου των προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου και από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων (Παράρτημα Ι) και στον Πίνακα Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων (Παράρτημα ΙΙ), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν εντύπως φάκελο υποψηφιότητας σε δύο (2) αντίγραφα, το αργότερο έως την 9η Ιανουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136,  Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201507/1520) ή να αποσταλούν με συστημένο ή courier στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα) .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210-9201507/1520 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-15.00. 

Αίτηση

Πρόσκληση


31-10-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ INGRID

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ για την υλοποίηση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policyIn GRID2», προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) άτομα με σύμβαση ανάθεσης έργου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/04/2019, συνολικού ποσού 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων), ως εξής:

ΘΕΣΗ (1): ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με αντικείμενο:

α) την πιλοτική στατιστική διερεύνηση ερωτηματολογίου,

β) την πλήρη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία ερωτηματολογίου και

γ) την διεξαγωγή στατιστικής συμπερασματολογιάς στο πλαίσιο  των παραδοτέων (7.1) και (7.3)

 

ΘΕΣΗ (2): ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με αντικείμενο:

α) την ηλεκτρονική διακίνηση του ερωτηματολογίου και την εισαγωγή των στοιχείων στην βάση δεδομένων στο πλαίσιο των παραδοτέων  (7.1) και (7.3) και

β) την συμμετοχή στην υλοποίηση του workshop που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017. 

Αίτηση

Πρόσκληση pdf icon png pdf zum download 2


31-10-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ για την υλοποίηση της πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΘΕΣΗ (1): Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου

ΘΕΣΗ (2): Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου

ΘΕΣΗ (3): Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017. 

Αίτηση

Πρόσκληση pdf icon png pdf zum download 2


04-08-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 28/07/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης έργου με τίτλο «Τόποι Μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση 19ος – 20ος αιώνας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (4 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι 31/01/2020:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Ερευνητής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Ερευνητής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 03

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Βοηθός Ερευνητή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 04

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Βοηθός Ερευνητή

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2017. (Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από 07/08/2017 έως και 18/08/2017).

pdf icon png pdf zum download 2 

Αίτηση

Περίληψη

Αποτελέσματα


03-08-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 12/07/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης» (με κωδικό 1125), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου ένα (1) άτομο για πέντε μήνες με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρξει νέα χρηματοδότηση (χορηγία), ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1125_01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Συμμετοχή στην Λειτουργία της Βιβλιοθήκης

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017. (Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από 07/08/2017 έως και 18/08/2017).

pdf icon png pdf zum download 2 

Αίτηση

Περίληψη


14-07-2017 | Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 12.07.2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ - Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου 2017-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (κωδ. ΕΛΚΕ – 9832), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό [μία (1) θέση] μέχρι 30-09-2018, με δυνατότητα ανανέωσης και μέχρι τη λήξη του προγράμματος (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) και κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με την ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος, ως εξής:

 Κωδικός θέσης: 9832_01

 Περιγραφή θέσης: Διαχείριση Προγράμματος «Erasmus+ - Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου 2017/18-2020/21».

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν (με την υπενθύμιση ότι όσοι αποστείλλουν την αίτηση τους μέσω ταχυδρομείου οφείλουν την ίδια μέρα να στείλουν σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Ε.Λ.Κ.Ε. [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.] με το οποίο να ενημερώνουν για την αποστολή της αίτησης ταχυδρομικά) στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ.: 176 71, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.

pdf icon png pdf zum download 2

Αίτηση

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίου


14-07-2017 | Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 12.07.2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση και προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση 2017-2018- Πάντειο Πανεπιστήμιο» (κωδ. ΕΛΚΕ – 9831), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό [δύο (2) θέσεις] μέχρι 30-09-2018, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος (ακαδ. έτος 2020-2021) και κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με την ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος, ως εξής:

 Θέση 1η:

o Κωδικός θέσης: 9831_01

o Περιγραφή θέσης: Διαχείριση Προγράμματος «Erasmus+ Πάντειο Πανεπιστήμιο».

 Θέση 2η:

o Κωδικός θέσης: 9831_02

o Περιγραφή θέσης: Διαχείριση- ενημέρωση και συντονισμός της ιστοσελίδας του Προγράμματος «Erasmus+ Πάντειο Πανεπιστήμιο».

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν (με την υπενθύμιση ότι όσοι αποστείλλουν την αίτηση τους μέσω ταχυδρομείου οφείλουν την ίδια μέρα να στείλουν σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Ε.Λ.Κ.Ε. [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.] με το οποίο να ενημερώνουν για την αποστολή της αίτησης ταχυδρομικά) στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ.: 176 71, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.

 pdf icon png pdf zum download 2

Αίτηση

Αποτελέσματα


14-06-2017 |  Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 2337/29-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 29/05/2017, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 2437/01-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 01/06/2017 και γ) την από 14/06/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1933/03-05-2017 & ΑΔΑ: ΨΨΡΨ469Β7Α-ΦΔΡ η επιλογή του κ. Τηλέμαχου Μπούρτζηpdf icon png pdf zum download 2


31-05-2017 |  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με την από 18/05/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περ.β. του αρθ.7 της ΚΥΑ.679/1996  και της παρ. 23 του αρθρ.2 του Ν.2621/1998 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθρ.14 του Ν.3369/2005, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 3_01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΝΟΜΙΚΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Παροχή νομικής υποστήριξης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Παντείου

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι τη Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017.  pdf icon png pdf zum download 2  αίτηση


11-04-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη – Εφαρμογή και αρτιότερη υποστήριξη τόσο της έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα του Παντείου Πανεπιστημίου όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας» με κωδικό 06.

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1633/06-04-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 06/04/2017, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1736/10-04-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 10/04/2017 και γ) την από 10/04/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1376/20-03-2017 & ΑΔΑ: Ψ5ΖΞ469Β7Α-ΡΒΨ, η επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Ευθυμίου με αναπληρωματική την κα. Ιωάννα Σίντου.

Πρακτικό Απόφασης     pdf icon png pdf zum download 2


 

11-04-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές και πρακτική άσκηση και προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση 2016-2017 – Πάντειο Πανεπιστήμιο» με κωδικό 9828

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1704/10-04-2047 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 10/04/2017και β) την από 10/04/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1375/20-03-2017 & ΑΔΑ: 7Ι9Ν469Β7Α-46Δ, η επιλογή του κ. Σωτηρίου Τρίγκα

Πρακτικό Απόφασης     pdf icon png pdf zum download 2


20-03-2017 | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Κωδικός Θέσης 6_01

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 20/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη – Εφαρμογή και αρτιότερη υποστήριξη τόσο της έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα του Παντείου Πανεπιστημίου όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (με κωδικό 06), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (1 άτομο) για δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 6_01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων, ευρωπαϊκών ή/και ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και αναπτυξιακών δράσεων του ΕΛΚΕ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   pdf icon png pdf zum download 2


27-12-2016 | Περίληψη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος - Αρ.πρωτοκόλλου Ε.Ε. 4331 - ΑΔΑ:  Ω4ΔΙ469Β7Α-ΔΗΡ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 09/12/2016 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (3 άτομα) για δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ:

1η ΘΕΣΗ (κωδ. 3_01): Γραμματειακή υποστήριξη των έργων του ΕΛΚΕ

2η ΘΕΣΗ (κωδ. 3_02): Οικονομική Διαχείριση των έργων του ΕΛΚΕ

3η ΘΕΣΗ (κωδ. 3_03): Τεχνική υποστήριξη των Πληροφοριακών συστημάτων του ΕΛΚΕ

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται εδώ και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ

Καθ. Νικόλαος Λέανδρος

Αναπληρωτής Πρυτάνεως

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης


09-12-2016 | Περίληψη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Interreg - Αρ.πρωτοκόλλου Ε.Ε. 4027 - ΑΔΑ: Ω5Ζ0469Β7Α-Ζ31

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ με την από 09/12/2016 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την υλοποίηση του έργου BleuTourMed_C3, «Maritime and Coastal SustainaBLETourism in the Mediterranean - Community building, Communication andCapitalisation» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREGMED, και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου δύο (2) άτομα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου και ένα (1) άτομο από την υπογραφή της σύμβασης και για 18 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, και αμοιβή ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία του έργου, το φυσικό αντικείμενο και με ευθύνη του επιστημονικά υπευθύνου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ (1, 2 & 3): (όπως συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν με courier στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ

Καθ. Νικόλαος Λέανδρος

Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης


 3-05-2017 | Πρόσκληση επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ (κωδ. Έργου_2027), το οποίο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  με κωδικό θέσης 2027_1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Διαχείριση έργου ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017. 

Αίτηση - Δικαιολογητικά     pdf icon png pdf zum download 2