_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ – Στρατηγικός στόχος 4: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (2 άτομα), ως εξής:

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1:
 
 • Μία θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας – κατηγορία ιβ)
 • Διάρκεια: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος (30/09/2015)
 • Συνολική αμοιβή: 26.000,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2:
 
 • Μία θέση απόφοιτου κοινωνικών επιστημών – κατηγορία ιδ)
 • Διάρκεια: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος (30/09/2015)
 • Συνολική αμοιβή: 13.000,00€
 
Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).
 
 
Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ

Καθ. Ευάγγελος Πρόντζας

 
The Panteion University of Social and Political Sciences Research Committee, announces its interest in contracting contracts with researchers for the implementation of the research project “Informal social protection, the hybrid Greek welfare state and economic crisis dynamics”, (GSRT Code: 2646, Panteion Code: …./………), Action "ARISTEIA", co-financed by the European Union - European Social Fund (ESF) and National Funds through the Operational Programme "Education and Lifelong Learning" (ELL), Academic in charge of the research, Professor Antigone Lyberaki (Panteion University, Department of Economic and Regional Development). The required qualifications for the candidates are the following:
 
 • One (1) Person, Graduate of social science with quantitative/qualitative background. 
Required Qualifications:
 • Doctorate in Sociology or other social science with extensive qualitative and quantitative background and internet issues
 • Field of research: the formal and informal welfare state; application of different research methodologies (qualitative and quantitative).
 • Required foreign language: English
 
Any additional qualifications will be taken into consideration
 
Candidates have to submit a proposal in a sealed envelope accompanied by a Curriculum vitae and certified copies of degrees, certifications and attestations of employment and any other document substantiating the information of the proposal. Candidates may submit further relevant information regarding their level of academic knowledge, research experience and other qualifications. Candidates may be interviewed to ascertain their suitability for the research in question, including their ability to communicate and cooperate within a research team, their administrative and organizational skills, initiative, accountability and efficiency.
 
 
The proposal should be accompanied by the necessary documents:
 1. Curriculum Vitae
 2. Certified copies of Degrees
 3. Other documents referred to the CV (certifications and attestations of employment, testimonials, etc)
 
Duration and remuneration: from the signing of the contract until the end of the program (9/30/15), with a total remuneration of 26.000 €
 
The proposals will be submitted to the Panteion University of Social and Political Sciences, by post until  29/04/2014 at the following address:
 
Panteion University of Social and Political Sciences 
Research Committee (ELKE) 
136 Syngrou Avenue 
17671
Athens, Greece
 
The envelope must be marked with the following: 
For the project “Informal social protection, the hybrid Greek welfare state and economic crisis dynamics” 
 
For more information, candidates may contact Mrs Afroditi Gavriil, tell +30-210-9201513, hours 9:00 – 15:00 or e-mail to g.liatsou@panteion.gr
 
 
Prof.  E. Prontzas
 
PRESIDENT 
of THE RESEARCH COMMITTEE 
of  Panteion University of Social and Political Sciences