_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

        Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών–ΕΛΚΕ

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                           Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
                                                                                                                                                          ΑΔΑ: 6ΒΦΟ469Β7Α-Κ59
                       
 

                                                                                                                                                           Καλλιθέα: 22/12/2014
                                                                                                                                                           Αρ. πρωτ. EE: 4436


 

 

        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ για την υλοποίηση της πράξης: «CESSDA ΑΤΤΙΚΗ- Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006»  με κωδικό ΟΠΣ 444656, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου ένα (1) άτομο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/11/2015.

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση :


1.    Διδακτορικός τίτλος στην Ιστορία
2.    Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο πτυχίο ίδιας ειδικότητας από πανεπιστήμιο του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή χρειάζεται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).
3.    Αποδεδειγμένη ερευνητική και διδακτική εμπειρία συναφής με τη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
4.    Γνώση χειρισμού Η/Υ
5.    Γνώση του Προτύπου Τεκμηρίωσης DDI (Data Documentation Initiative)
6.    Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
7.    Επιστημονική δραστηριότητα (συμμετοχή σε συνέδρια και/ή επιστημονικές δημοσιεύσεις)
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 5η /01/2015, ημέρα Δευτέρα.

 

 

 

                                                                                           Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ


                                                                                          Καθ. Ευάγγελος Πρόντζας
                                                                                                     Αντιπρύτανης