_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2015

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), σύμφωνα με την από 09.04.2012 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ .

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1.Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης  εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακόσιων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (178.861, 79) πλέον ΦΠΑ 23%  σαράντα μία χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι ενός (41.138,21) λεπτών, ήτοι συνολικά διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00) ευρώ  για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 «Εμπλουτισμός Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» του έργου «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου», με κωδικό ΟΠΣ 304197, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για το παρακάτω αντικείμενο του έργου: «Εμπλουτισμός Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση».

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα δύο (42) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών θα η 15/02/2015 και ώρα 15:00:01, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (http://www.elke.panteion.gr).

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ (νέο επταόροφο κτίριο Λ. Συγγρού 136,Καλλιθέα – ΤΚ17671, τηλ. επικοινωνίας: 210 - 9201514 - FAX 210 - 9201360- e-mail: elkepant@panteion.gr & g.liatsou@panteion.gr).

 

 

Ο Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

 

 

Καθ. Ευάγγελος Πρόντζας