_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

 

Ο "Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)" του Παντείου Πανεπιστημίου συστάθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 679/1996 και τον Ν.4009/2011.  Βασικός σκοπός του ΕΛΚΕ ΠΑντείου είναι η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων και εκπόνηση μελετών, σύμφωνα με τους κανόνες του φορέα χρηματοδότησης, του Οδηγού χρηματοδότησης του Παντείου Πανεπιστημίου και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

 

Ο ΕΛΚΕ αποτελείται από εκλεγμένους εκπροσώπους όλων των Σχολών του Παντείου Πανεπιστημίου και προεδρεύεται από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.  Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ερευνών είναι τριετής.

 

Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι η Επιτροπή Ερευνών και η Γραμματεία του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου Πατρών αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Σχολών του, εκλεγομένων επί τριετή θητεία, και προεδρεύεται από τον εκάστοτε Αναπληρωτή Πρύτανη για θέματα Έρευνας.

 

Συνοπτικά, οι σημαντικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών είναι:

 • Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, για την ερευνητική πολιτική του ιδρύματος.
 • Επικουρεί τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασμού.
 • Προτείνει στη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τεχνολογικών έργων και γενικά των αναλαμβανομένων έργων.
 • Εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων από το Λογαριασμό με τη συνεργασία των σχολών, τμημάτων και τομέων, και στα πλαίσια του Οδηγού χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού.
 • Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κινήσεως του Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο, τα Υπουρyεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Οικονομικών και άλλους ενδιαφερόμενους, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις.
 • Συντάσσει τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού και τον κανονισμό για τη διάθεση προϊόντων, που προέρχονται από ερευνητικά έργα (ευρεσιτεχνίες, προγράμματα λογισμικού, κατασκευές κτλ) και τις αμοιβές των εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα σ' αυτά. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και αποτελεί μέρος του Οδηγού Χρηματοδότησης.
 • Αναθέτει μελέτες με αμοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του Πανεπιστημίου ή τρίτους, μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό χρηματοδότησης.
 • Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασμό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.
 • Αναζητεί πηγές χρηματοδοτήσεως του Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων.
 • Φροντίζει για την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου σχετικά με προγράμματα και έργα που έρχονται σε γνώση της.
 • Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας.
 • Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας και ορίζει τον προϊστάμενό της.
 • Διατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηματο­δοτούμενων μέσω του Λογαριασμού προγραμμάτων και έργων.