_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περιεχόμενα

Ο ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο του Υποέργου 2  «ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΦΑΣΗ Β΄»  

της πράξης  «ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με  MIS 299844 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑ’Ϊ’ΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013, με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την

προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών

όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ του τεύχους της Διακήρυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (8.187,69)  χωρίς ΦΠΑ ή δέκα χιλιάδων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (10.070,86)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ για να πρωτοκολληθούν και να διαβιβαστούν στο Γραφείο Προμηθειών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου (διεύθυνση: ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου, Λ. Συγγρού 136, 17671, Καλλιθέα, Αθήνα) και θα πρέπει να παραληφθούν

μέχρι την Πέμπτη 2η Οκτωβρίου 2014

και ώρα 12:00

(ημέρα και ώρα που διενεργείται ο διαγωνισμός). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και την ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

 

  • Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. συνημμένα αρχεία.