_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περιεχόμενα

                                                                                    Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017

               Αρ. πρωτ. ΕΕ : 64/2017

 

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων Προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4331/27-12-2016 στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 11 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κ. Γ. Λυκουργιώτη  και Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την με αρ. πρωτ. ΕΕ. 4331/27-12-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03),

β) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων.

γ) την με αρ. πρωτ. ΕΕ.39/10-01-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

 

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (5 τακτικά και 5 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

Μωϋσίδης Αντώνιος [ΔΕΠ]

Τακτικό μέλος

Κέφης Βασίλειος  [ΔΕΠ]

Τακτικό μέλος

Κλήμης Γεώργιος - Μιχαήλ [ΔΕΠ]

Τακτικό μέλος

Παπακωνσταντινοπούλου Γεωργία [ΔΙΟΙΚ]

Τακτικό μέλος

Γρηγοριάδου Βαλεντίνη [ΔΙΟΙΚ]

Τακτικό μέλος

 

Κουζής Ιωάννης [ ΔΕΠ ]

Αναπληρωματικό μέλος

Νοταράς Ανδρέας [ΔΕΠ]

Αναπληρωματικό μέλος

Γκαζή Ανδρομάχη [ΔΕΠ]

Αναπληρωματικό μέλος

Αφένδρας Γεώργιος [ΔΙΟΙΚ]

Αναπληρωματικό μέλος

Κιούκης Πέτρος [ΔΙΟΙΚ]

Αναπληρωματικό μέλος

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να συνεδριάσουν για την αξιολόγηση των υποψηφίων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4331/27-12-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Αναπληρωτής Πρυτάνεως

Καθηγητής  Νικόλαος Λέανδρος

 

Παρόντες:

Γεώργιος Λυκουργιώτης

Γκόλφω Λιάτσου 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία Ανάρτησης
2017-01-11