_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περιεχόμενα

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ.Πρωτ: EE. 53/10-01-2017

Πληροφορίες: Γ. Λιάτσου

Τηλέφωνο: 210-9201514

Fax: 210-9201360

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο Υλοποίησης του έργου «BlueToured_C3 – Maritime and Coastal SustainaBLE Tourism in the Mediterranean – Community Building, Communication and Capitalisation»

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ.Ε.Ε.45/09-01-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 09-01-2017 και β) την από 09/01/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η επιλογή υποψηφίων για την Προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.4027/09-12-2016 & ΑΔΑ:Ω5Ζ0469Β7Α-Ζ31, ως ακολούθως:

Τη θέση 1 καταλαμβάνει η κα. Παπαθεοχάρη Θεοδώρα.

Τη θέση 2 καταλαμβάνει ο κ. Νιάβης Σπυρίδων.

Τη θέση 3 καταλαμβάνει η κα. Υφαντή Αγγελική.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Ν. Λέανδρος

Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία Ανάρτησης
2017-01-11

Συννημένα

Ω5Ψ9469Β7Α-ΞΚΒ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf