_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περιεχόμενα

 
Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο της πρότασης : Art Films, Universalism, and Greek Myths in Post-war Europe -  Κινηματογράφος Τέχνης, Παγκοσμιότητα, και Ελληνική Μυθολογία στην Μεταπολεμική Ευρώπη, η οποία εντάσσεται στη Δράση Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» μέσω του Ειδικού Λογαριασμού  της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 3.696/01.10.2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης έργου σε ένα (1) άτομο-βοηθό έρευνας για την υποστήριξη της υλοποίησης του ως άνω ερευνητικού έργου το οποίο αποτελεί μεταδιδακτορική έρευνα για την εκπόνηση υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου.
 
Σύμφωνα με το υπ.αριθμ. πρωτ. 73/10.01.2013 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων η οποία συνεδρίασε την 20.12.2012 αποφάσισε ομόφωνα και επιλέγει την κ. Μεϊμετέα Σταυρούλα. Ως αναπληρωματική για τη θέση επελέγη κατά σειρά προτεραιότητας η κ.κ. Ανδριοπούλου Δέσποινα-Αναστασία .
                                                          
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
Καθηγητής Ευάγ. Πρόντζας
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Επιπλέον Πληροφορίες