Οδηγός χρηματοδότησης και Διαχείρισης της Επιτροπής Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο «Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης της Έρευνας" περιλαμβάνει τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας - ΕΛΚΕ (Επιτροπής Ερευνών) του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς επίσης λεπτομέρειες σχετικές με τη διαχείριση των έργων. Ουσιαστικά, παρουσιάζει και εξειδικεύει την Κοινή Υπουργική Απόφαση - ΚΥΑ'96, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ΕΛΚΕ. Η ΚΥΑ'96 έγινε νόμος το 2009, ενώ με τον νόμο 3848 του 2010 εξειδικεύονται μεταξύ των άλλων οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών που μπορούν να γίνουν από τα έσοδα του ΕΛΚΕ.

Οδηγός χρηματοδότησης και Διαχείρισης της Επιτροπής Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου

Πολιτική Ποιότητας Επιτροπής Ερευνών Παντείου Πανεπιστημίου