ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Παραθέτουμε τα πρακτικά από συνεδριάσεις και αποφάσεις του ΕΛΚΕ.

Αθήνα, 11/03/2020 - Αρ. Πρωτ.: 6215

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του ΕΛΚΕ με τίτλο «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ» κωδ. 01.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 10 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του κας Γκ. Λιάτσου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν για το έργο 1 (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

                  Τακτικά μέλη                                              Αναπληρωματικά μέλη          

             Αυδίκος Βασίλειος (ΔΕΠ)                              Ντάφλου Αικατερίνη (ΔΙΟΙΚ)

             Αφένδρας Γεώργιος (ΔΕΠ)                                   Κιούκης Πέτρος (ΔΕΠ)

            Λυκουριώτης Γεώργιος (ΔΙΟΙΚ)             Φαράκλας-Ματορίκος Γεώργιος (ΔΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 10/02/2020 έως 10/02/2021 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 05/03/2020, Αρ. Πρωτ.: 6106

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου FIN-TECH με επιστημονικά υπεύθυνη την Δρ Βένη Αρακελιάν και κωδ. Λογιστηρίου 2075. 

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 4 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του κας Γκ. Λιάτσου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν για το έργο FIN-TECH (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

                  Τακτικά μέλη                                              Αναπληρωματικά μέλη          

             Κωνσταντίνα Κακάλη (ΔΙΟΙΚ)                  Στέλλα Κυβέλου-Χιωτίνη (ΔΕΠ)

             Σοφία Γκουντούφα (ΔΙΟΙΚ)                                    Όλγα Παπαδακη (ΔΕΠ)

            Ηλίας Πλασκοβίτης (ΔΕΠ)                                   Άγγελος Μιμής (ΔΕΠ)

 

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 04/02/2020 έως 04/02/2021 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 16 /10/2019 - Αρ. Πρωτ.: EE 3676

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INGRID 2» με κωδικό 2056.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 15 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «INGRID 2» με κωδικό 2056 και ΕΥ τον Καθ. Κωνσταντίνο Δημουλά.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης (11/10/2019 – αρ. πρωτ. 3572).

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

   

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΕΠ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΠ

2

ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΠ

ΜΠΑΓΚΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΠ

3

ΑΛΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΠ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑ ΑΘΗΝΑ ΔΕΠ

     

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 15/10/2019 έως 15/10/2020 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 16/10/2019 - Αρ. Πρωτ.: EE 3677

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INSPIRES Εθνική Συμμετοχή» με κωδικό 2062.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 15 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του «INSPIRES Εθνική Συμμετοχή» με κωδικό 2062.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης (11/10/2019 – αρ. πρωτ. 3560).

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

   

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΠ

ΚΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΠ

2

ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΠ

ΜΠΑΓΚΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΠ

3

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΔΕΠ

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΠ

     

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 15/10/2019 έως 15/10/2020 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 16/10/2019 - Αρ. Πρωτ.: EE 3678

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INNOSI Εθνική Συμμετοχή» με κωδικό 2063.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 15 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «INNOSI Εθνική Συμμετοχή» με κωδικό 2063.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης (11/10/2019 – αρ. πρωτ. 3562).

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

   

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1

ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΠ

ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΠ

2

ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΠ

ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΞΕΝΙΑ ΔΕΠ

3

ΑΛΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΠ

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΠ

     

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 15/10/2019 έως 15/10/2020 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 30/09/2019 - Αρ. Πρωτ.: EE 3307

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων Erasmus+ 2019-2020: Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου (9838) και Erasmus+ 2019-2020: Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση, Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία και Προσωπικού για Επιμόρφωση του Προγράμματος (9837).

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο των έργων Erasmus+ 2019-2020: Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου (9838) και Erasmus+ 2019-2020: Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση, Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία και Προσωπικού για Επιμόρφωση του Προγράμματος (9837).

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης (26/09/2019 – αρ. πρωτ. 3245).

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

 

Erasmus+ 2019-2020: Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου (9838)

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1

Κουλούρη Χριστίνα (ΔΕΠ)

Μαντόγλου Σουλτάνα (ΔΕΠ)

2

Χρυσοχόου Ξένια (ΔΕΠ)

Καραμπελιάς Γεράσιμος (ΔΕΠ)

3

Παρασίδου Αικατερίνη (Διοικ)

Γρηγοριάδου Βαλεντίνη (Διοικ)

     
 

Erasmus+ 2019-2020: Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση, Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία και Προσωπικού για Επιμόρφωση του Προγράμματος (9837)

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1

Προδρομίτης Γεράσιμος (ΔΕΠ)

Αθανασοπούλου Αγγελική (ΕΔΙΠ)

2

Σκαρπέλος Ιωάννης (ΔΕΠ)

Βώβου Ιωάννα (ΔΕΠ)

3

Μαρούδα Μαρία-Ντανιέλα (ΔΕΠ)

Μηλιώτη Ελένη (Διοικ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 30/09/2019 έως 30/09/2020 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.


Αθήνα, 30/09/2019 - Αρ. Πρωτ.: ΕΕ 3305

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Immerse» με κωδικό 2073.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του «Immerse» με κωδικό 2073 με Επιστημονικά Υπεύθυνο την Αν. Καθ. Ντανιέλλα Μαρούδα.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης (25/09/2019).

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Ν. Κανελλοπούλου (ΔΕΠ)

Ζέφη Δημαδάμα (ΕΔΙΠ)

Ο. Τσόλκα (ΔΕΠ)

Β. Χατζόπουλος (ΔΕΠ)

Β. Καραγιώργου (ΔΕΠ)

Γ. Στασινόπουλος (ΔΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 30/09/2019 έως 30/09/2020 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 26/09/2019 - Αρ. Πρωτ.: ΕΕ 3244

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΕΔΙΒΙΜ» με κωδικό ΟΠΣ MIS 7001.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΔΙΒΙΜ» με κωδικό ΟΠΣ MIS 7001με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Ρόμπερτ Μέλλον.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης (25/09/2019).

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Αγγελική Καρδιακαυτίτη (ΔΙΟΙΚ)

Θεοδοσία Ανθοπούλου (ΔΕΠ)

Ιωάννης Ψυχάρης (ΔΕΠ)

Μαριάννα Ψύλλα (ΔΕΠ)

Σοφία Γκουντούφα (ΔΙΟΙΚ)

Ιωάννα Τρίκα (ΔΙΟΙΚ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 26/09/2019 έως 26/09/2020 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 25/09/2019 - Αρ. Πρωτ.: ΕΕ 3216

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων του» με κωδ. λογιστηρίου 60100. 

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) Την από 19/06/2019 Απόφαση της 19ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για τη συγκρότησης Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού και Παραλαβής στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 3 «Επιστημονικός Εξοπλισμός» της Πράξης : «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων του» με κωδικό λογιστηρίου 60100.

β) Την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 (άρθρο 26) και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 221 & 221 Α)

ε) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

ζ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ. 3074/17-07-2019.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Σκαρπέλος Ιωάννης (ΔΕΠ)

Κορωναίου Αλεξάνδρα (ΔΕΠ)

Μούκας Βασίλειος (ΔΙΟΙΚ)

Καπερώνης Σταύρος (ΕΔΙΠ)

Καντιάνης Δημήτριος (ΔΙΟΙΚ)

Βαρώτσος Αντώνιος (ΔΙΟΙΚ)

 

Η θητεία της επιτροπής Παραλαβής ορίζεται από 25/09/2019 έως την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.


Αθήνα, 25/09/2019 - Αρ. Πρωτ.: ΕΕ 3219

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού / Αξιολόγησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων του» με κωδ. λογιστηρίου 60100.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) Την από 19/06/2019 Απόφαση της 19ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για τη συγκρότησης Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού και Παραλαβής στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 3 «Επιστημονικός Εξοπλισμός» της Πράξης : «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων του» με κωδικό λογιστηρίου 60100.

β) Την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 (άρθρο 26) και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 221 & 221 Α)

ε) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

ζ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ. 3073/17-07-2019.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Ροβολής Αντώνιος (ΔΕΠ)

Πετράκος Γεώργιος (ΔΕΠ)

Γρηγοριάδου Βαλεντίνη (ΔΙΟΙΚ)

Ψυχάρης Ιωάννης (ΔΕΠ)

Αρφάνης Παναγιώτης (ΔΙΟΙΚ)

Κόλλιας Ανδρέας (ΔΕΠ)

 

Η θητεία της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού / Αξιολόγησης ορίζεται από 25/09/2019 έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διαγωνιστικής διαδικασίας.


Αθήνα, 28/08/2019 - Αρ. Πρωτ.: ΕΕ 2679

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Governance, Pluralism and Trans-Nationalization in Europe Jean Monnet Networks» με κωδικό ΟΠΣ MIS 2053.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 28 Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «Governance, Pluralism and Trans-Nationalization in Europe Jean Monnet Networks» με κωδικό ΟΠΣ MIS 2053 με Επιστημονικά Υπεύθυνο την Αν. Καθ. Μαρούδα.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης (26/08/2019).

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Αγγελική Καρδιακαυτίτη (ΔΙΟΙΚ)

Κωνσταντίνος Κολιόπουλος (ΔΕΠ)

Ιωάννης Σκαρπέλος (ΔΕΠ)

Σταύρος Καπερώνης (ΕΔΙΠ)

Σουλτάνα Μαντόγλου (ΔΕΠ)

Γεώργιος Χαμουζάς (ΔΙΟΙΚ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 27/08/2019 έως 27/08/2020 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 14/9/2019 - Αρ. Πρωτ.: EE A144

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «COSIE» με κωδικό 2057.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «COSIE» με κωδικό 2057.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης (10/9/2019 – αρ. πρωτ. Α143).

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

   

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1

Αν. Καθ. Μαρια Στρατηγακη

Καθ. Δ. Παπαδοπούλου

2

Καθ. Αθανασίου Αθηνά

Επικ. Καθ. Κων. Δημουλας

3

Αν. Καθ. Μαρία Συμεωνάκη

Καθ. Γεωργία Πετράκη

     

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 14/09/2019 έως 14/09/2020 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 11/07/2019

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ 2175

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Geitonia» με κωδικό ΟΠΣ MIS 6011.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 11 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «Geitonia» με κωδικό ΟΠΣ MIS 6011 με Επιστημονικά Υπεύθυνο την Μαρία Κωλέτση.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης (03/07/2019).

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Μαρία Ντανιέλα Μαρούδα (ΔΕΠ)

Γιώργος Πετράκος (ΔΕΠ)

Σμαράγδα Καζή (ΔΕΠ)

Αναστάσιος Κωστόπουλος (ΔΕΠ)

Βασίλης Κέφης (ΔΕΠ)

Παρασκευή Τουρή (ΕΤΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 11/07/2019 έως 11/07/2020 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 21/06/2019

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ 1880

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων του"

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο πλαίσιο του παραπάνω έργου.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης (20/06/2019).

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Ροβολής Αντώνιος  (ΔΕΠ)

Πετράκος Γεώργιος (ΔΕΠ)

Γρηγοριάδου Βαλεντίνη  (ΔΙΟΙΚ)

Ψυχάρης Ιωάννης (ΔΕΠ)

Αρφάνης Παναγιώτης (ΔΕΠ)  

Κόλλιας Ανδρέας  (ΔΕΠ)

 

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 21/06/2019 έως 21/06/2020 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 21/06/2019

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ 1881

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων του".

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του παραπάνω έργου.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης (20/06/2019).

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Σκαρπέλος Ιωάννης  (ΔΕΠ) - Πρόεδρος

Κορωναίου Αλεξάνδρα (ΔΕΠ)

Μούκας Βασίλειος (ΔΙΟΙΚ)

Καπερώνης Σταύρος (ΕΤΕΠ)

Καντιάνης  Δημήτριος (ΕΤΕΠ)  

Βαρώτσος Αντώνης (ΔΙΟΙΚ)

 

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 21/06/2019 έως 21/06/2020 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 19/06/2019

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ 1842

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ που διεξάγει η εταιρεία ερευνών FOCUS-BARI A.E. για λογαριασμό της Α.Ε.Μ.Α.Ρ.» με κωδικό ΟΠΣ MIS 1145.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 19 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» με κωδικό ΟΠΣ MIS 1145 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθ Πετράκο.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης (18/06/2019).

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Κέφης Βασίλειος (ΔΕΠ)

Αλεξιας Γεώργιος (ΔΕΠ)

Αυδίκος Βασίλειος (ΕΔΤΠ)

Καζή Σμαράγδα (ΔΕΠ)

Μιμής Άγγελος (ΔΕΠ)  

Μαρούδα Μαρία (ΔΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 19/06/2019 έως 19/06/2020 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 18/06/2019

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ 5445

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «C.W.-SMILE» με κωδικό ΟΠΣ MIS 6010.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 18 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «C.W.-SMILE» με κωδικό ΟΠΣ MIS 6010 με Επιστημονικά Υπεύθυνο την Δρ. Ειρήνη Λεριού.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης (12/06/2019).

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Αγλαΐα Καλαματιανού (ΔΕΠ)

Κουγέας Βασίλειος (ΔΕΠ)

Καντιάνης Δημήτρης (ΕΔΤΠ)

Κωνσταντίνος Μπίθας (ΔΕΠ)

Παπαδάκη Όλγα (ΔΕΠ)  

Πετράκος Γεώργιος (ΔΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 18/06/2019 έως 18/06/2020 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 02/04/2019

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 2781

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κρατικές Επιχορηγήσεις και Δημοσιονομική Αυτονομία των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στην Ελλάδα» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5006176.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 02 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «Κρατικές Επιχορηγήσεις και Δημοσιονομική Αυτονομία των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στην Ελλάδα» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5006176 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Ιωάννης Ψυχάρη.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Αθαν. Παπαδασκαλόπυλος (ΔΕΠ)

Αναστ. Καραγάνης (ΔΕΠ)

Αντ. Ροβολής (ΔΕΠ)

Όλγα Παπαδάκη (ΔΕΠ)

Δημ. Καντιάνης (ΕΔΙΠ)

Αναστ. Τασόπουλος (ΔΕΠ)

 

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 02/04/2019 έως 02/04/2020 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 18/12/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 6558

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+ 2018-2019: Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση, Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία και Προσωπικού για Επιμόρφωση του Προγράμματος - 9834».

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «Erasmus+ 2018-2019- 9834» με Επιστημονικά Υπεύθυνο την Καθ. Ισμήνη Κριάρη.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αριθμό πρωτοκόλλου 6353/13-12-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Μαρούδα Μαρία Ντανιέλα (ΔΕΠ)

Χρυσοχόου Ξένια (ΔΕΠ)

Ψύλλα Μαριάννα (ΔΕΠ)

Χάνος Αντώνης (ΔΕΠ)

Ντεγιαννάκης Σταύρος (ΔΕΠ)

Ψυχάρης Ιωάννης (ΔΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 17/12/2018 έως 17/12/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 18/12/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 6559

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+ 2018-2019: Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου- 9835».

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «Erasmus+ 2018-2019: Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου- 9835» με Επιστημονικά Υπεύθυνο την Καθ. Ισμήνη Κριάρη.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αριθμό πρωτοκόλλου 6353/13-12-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Δημαδάμα Ζαφειρούλα (Διοικ)

Ανδρέας Λύτρας (ΔΕΠ)

Τουρή Παρασκευή (ΕΤΕΠ)

Στάμος Παπαστάμου (ΔΕΠ)

Καραμπελιάς Γεράσιμος (ΔΕΠ)

Καντιάνης Δημήτρης (ΕΔΙΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 17/12/2018 έως 17/12/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 18/12/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 6561

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (ΚΑ107) 2017 - 2019- 9833».

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (ΚΑ107) 2017 - 2019- 9833» με Επιστημονικά Υπεύθυνο την Καθ. Ισμήνη Κριάρη.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αριθμό πρωτοκόλλου 6353/13-12-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Σκαρπέλος Γιάννης (ΔΕΠ)

Κορδούτης Παναγιώτης (ΔΕΠ)

Μηλιώτη Ελένη (Διοικ)

Σταύρος Καπερώνης (ΕΔΙΠ)

Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος (ΔΕΠ)

Ψημμένος Ιορδάνης (ΔΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 17/12/2018 έως 17/12/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 18/12/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 6562

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (ΚΑ107) 2018 – 2020 - 9836».

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (ΚΑ107) 2018 – 2020 - 9836» με Επιστημονικά Υπεύθυνο την Καθ. Ισμήνη Κριάρη.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αριθμό πρωτοκόλλου 6353/13-12-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Μαντόγλου Αννα (ΔΕΠ)

Κουλούρη Χριστίνα (ΔΕΠ)

Πανταζοπούλου Ευγενία (Διοικ)

Προδρομίτης Γεράσιμος (ΔΕΠ)

Ηρακλέιδης Αλέξης (ΔΕΠ)

Αφέντρας Γιώργος (ΕΤΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 17/12/2018 έως 17/12/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 18/12/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 6556

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRIPMENTOR Διαδραστικός Τουριστικός Οδηγός - 50900».

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «TRIPMENTOR Διαδραστικός Τουριστικός Οδηγός - 50900» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθ. Ιωάννη Σκαρπέλο.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αριθμό πρωτοκόλλου 6353/13-12-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος (ΔΕΠ)

Αρτινοπούλου Βασιλική (ΔΕΠ)

Καρδιακαυτίτη Αγγελική (Διοικ)

Τουρή Παρασκευή (ΕΤΕΠ)

Ντεγιαννάκης Σταύρος (ΔΕΠ)

Ανδρικοπούλου Μαρία (Διοικ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 17/12/2018 έως 17/12/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 18/12/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 6557

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διεθνές Εργαστήριο για το Αρχαίο Δράμα - 1158».

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Μ. Κακλαμάνου και κας Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «Διεθνές Εργαστήριο για το Αρχαίο Δράμα - 1158» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθ. Ιωάννη Σκαρπέλο.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αριθμό πρωτοκόλλου 6353/13-12-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

Δημουλάς Κωνσταντίνος (ΔΕΠ)

Γκουντούφα Σοφία (Διοικ)

Καπερώνης Σταύρος (ΕΔΙΠ)

Ροβολής Αντώνης (ΔΕΠ)

Κουλούρη Χριστίνα (ΔΕΠ)

Ψύλλα Μαριάννα (ΔΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 17/12/2018 έως 17/12/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 15/10/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 5142

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη παρέμβασης κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Παντείου» με κωδικό έργου 50400.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 15 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Α. Μπακανδρίτσου και κας Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη παρέμβασης κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Παντείου» με κωδικό έργου 50400 με Επιστημονικά Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την από 11/10/2018 με αρ. πρωτ. 5054 δημοσιοποίηση της κλήρωσης,

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

          Τακτικά μέλη                                                Αναπληρωματικά μέλη                      

Μπάκαβος Χρήστος (ΔΕΠ)                                     Συμεωνάκη Μαρία (ΔΕΠ)                            

   Τουρή Παρασκευή (ΕΤΕΠ)                              Ανθοπούλου Θεοδοσία(ΔΕΠ)

    Δημουλάς Κώστας (ΔΕΠ)                                      Πετράκη Γεωργία (ΔΕΠ)

 

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 15/10/2018 έως 15/10/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 17/07/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 3220

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πιλοτική απογραφή άστεγου πληθυσμού» με κωδικό 1147.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 17 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Α. Μπακανδρίτσου και κας Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «Πιλοτική απογραφή άστεγου πληθυσμού» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επ. Καθ. Κωνσταντίνο Δημουλά.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αρ.πρωτ. ΕΕ 3219/17-07-2018 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

              Τακτικά μέλη                                                Αναπληρωματικά μέλη                  

    Τουρή Παρασκευή (ΕΤΕΠ)                                      Πετράκη Γεωργία (ΔΕΠ)                            

  Παπαδοπούλου Δέσποινα (ΔΕΠ)                              Κουζής Γεώργιος (ΔΕΠ)

        Συμεωνάκη Μαρία (ΔΕΠ)                                Ρίτσαρντσον Στέφανος (ΔΕΠ)

 

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 17/07/2018 έως 17/07/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.


Αθήνα, 29/06/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 2852

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών παιχνιδιών» με κωδικό 1149.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Α. Μπακανδρίτσου και κας Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών παιχνιδιών» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθ. Ιωάννη Σκαρπέλο.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αρ.πρωτ. ΕΕ 2824/28-06-2018 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

                       Τακτικά μέλη                                                Αναπληρωματικά μέλη               

             Ντεγιαννάκης Σταύρος (ΔΕΠ)                                Καπερώνης Στάυρος (ΔΕΠ)

            Καρδιακαυτίτη Αγγελική (ΔΙΟΙΚ)                            Χαμουζάς Γεώργιος (ΔΕΠ)

         Μαρούδα Μαρία Ντανιέλλα (ΔΕΠ)                          Βουκελάτου Αντιγόνη (ΔΙΟΙΚ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 29/06/2018 έως 29/06/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 19/06/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 2643

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Dialogue About Radicalisation and Equality - DARE ” με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Κορωναίου.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 19 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του κας Γκ. Λιάτσου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου “Dialogue About Radicalisation and Equality - DARE”.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ. 2512/14-06-2018

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν για το έργο (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

            

                     Τακτικά μέλη                                                  Αναπληρωματικά μέλη          

          Μαντόγλου Σουλτάνα (ΔΕΠ)                                     Κατερέλος Ιωάννης (ΔΕΠ)

           Κορδούτης Παναγιώτης (ΔΕΠ)                              Βουκελάτου Αντιγόνη (ΔΙΟΙΚ)

          Καβσιαλιάκου Αργυρώ (ΔΙΟΙΚ)                             Δημουλάς Κωνσταντίνος (ΔΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 19/06/2018 έως 19/06/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 25/05/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 2150

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “EMA” με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Επικ. Καθηγήτρια Μ. Μαρούδα.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 25 Μαίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του κας Γκ. Λιάτσου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου “ ΕΜΑ ”.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ. 2147/24-05-2018

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν για το έργο ΕΜΑ(3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:       

           Τακτικά μέλη                                                Αναπληρωματικά μέλη          

       Καρδιακαυτίτη Αγγελική (ΔΙΟΙΚ)                       Πασσάς Αργύριος (ΔΕΠ)

  Κανελλοπούλου Νέδα (ΔΕΠ)                                    Τσόλκα Όλγα (ΔΕΠ)

       Κονίδη Νίκη (ΔΙΟΙΚ)                                         Κοππά Μαριλένα (ΕΤΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 25/05/2018 έως 25/05/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.


Αθήνα, 09/05/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 1842

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “NEGOTIATE” με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Συμεωνάκη.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 09 Μαίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του κας Γκ. Λιάτσου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου “ NEGOTIATE ”.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ. 1780/07-05-2018

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν για το έργο NEGOTIATE(3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

            

            Τακτικά μέλη                                                Αναπληρωματικά μέλη          

     Πετράκη Γεωργία (ΔΕΠ)                                  Μιχαλοπούλου Κατερίνα (ΔΕΠ)

Δημουλάς Κωνσταντίνος (ΔΕΠ)                             Ανθοπούλου Θεοδοσία (ΔΕΠ

Παπαδοπούλου Δέσποινα (ΔΕΠ)                             Τουρή Παρασκευή (ΕΤΕΠ)

 

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 09/05/2018 έως 09/05/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.


Αθήνα, 03/05/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ.1652

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων” με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Βασίλειο Αυδίκο.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 03 Μαίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του κας Γκ. Λιάτσου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου “Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων”.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ. 1313/28-03-2018

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν για το έργο Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων(3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

            

                    Τακτικά μέλη                                                   Αναπληρωματικά μέλη          

           Καντιάνης Δημήτριος (ΕΔΙΠ)                                  Σκαρπέλος Ιωάννης (ΔΕΠ)

           Κορδούτης Παναγιώτης (ΔΕΠ)                           Κατσαντώνη Ανδριάννα (ΕΤΕΠ)

            Ροβολής Αντώνιος (ΔΕΠ)                                     Βαρώτσος Αντώνιος (ΔΙΟΙΚ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 03/05/2018 έως 03/05/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.


Αθήνα, 27/04/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 1579

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INGRID2- Εθνική Συμμετοχή» με κωδικό 2070.

 

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κ. Γ. Λυκουργιώτη και κας Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «INGRID2 – Εθνική Συμμετοχή» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθ. Κωνσταντίνο Δημουλά.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αρ.πρωτ. ΕΕ 855/06-03-2018 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

                     Τακτικά μέλη                                                Αναπληρωματικά μέλη           

          Παπαδοπούλου Δέσποινα (ΔΕΠ)                           Τουρή Παρασκευή (ΕΤΕΠ)

                 Κουζής Ιωάννης (ΔΕΠ)                                       Πρόκου Ελένη (ΔΕΠ)

               Πετράκη Γεωργία (ΔΕΠ)                                     Συμεωνάκη Μαρία (ΔΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 27/04/2018 έως 27/04/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αθήνα, 27/04/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 1580

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (ΚΑ107) 2017 - 2019” με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια I. Κριάρη.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του κας Γκ. Λιάτσου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου “ Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (ΚΑ107) 2017 - 2019”.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ. 1301/28-03-2018

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν για το έργο (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

            

             Τακτικά μέλη                                                     Αναπληρωματικά μέλη          

 Γεράσιμος Καραμπελιάς (ΔΕΠ)                                Προδρομίτης Γεράσιμος (ΔΕΠ)

      Μηλιώτη Ελένη (ΔΙΟΙΚ)                                          Χαμουζάς Γεώργιος (ΔΕΠ)

      Αυδίκος Βασίλειος (ΔΕΠ)                                       Αφέντρας Γεώργιος (ΔΙΟΙΚ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 27/04/2018 έως 27/04/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.


Αθήνα, 27/04/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 1579

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ 2016-2017 Φοιτητών για Σπουδές, προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση” με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια I. Κριάρη.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του κας Γκ. Λιάτσου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου “Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ 2016-2017 Φοιτητών για Σπουδές, προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση ”.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ. 1300/28-03-2018

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν για το έργο (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

            

             Τακτικά μέλη                                                     Αναπληρωματικά μέλη          

 Μαρία – Ντανιέλλα Μαρούδα (ΔΕΠ)                       Τασόπουλος Αναστάσιος (ΔΕΠ)

     Γεώργιος Κλήμης (ΔΕΠ)                                           Χρυσοχόου Ξένια (ΔΕΠ)

    Καντιάνης Δήμήτρης (ΕΤΕΠ)                                   Γκουντούφα Σοφία (ΔΙΟΙΚ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 27/04/2018 έως 27/04/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.


Αθήνα, 28/03/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ.1309

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Τόποι Μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση 19ος – 20ος αιώνας”» με Επιστημονικό Υπεύθυνο την καθ. Χριστίνα Κουλούρη.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του κας Γκ. Λιάτσου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου “ Τόποι Μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση 19ος – 20ος αιώνας ”.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ. 1127/19-03-2018

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν για το έργο “Τόποι Μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση 19ος – 20ος αιώνας” (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

                       Τακτικά μέλη                                           Αναπληρωματικά μέλη          

         Παπαδημητρίου Δέσποινα (ΔΕΠ)                        Φουρτούνης Γεώργιος (ΔΕΠ)

             Φουντεδάκη Άννα (ΔΕΠ)                                 Ανανιάδης Γρηγόρης (ΔΕΠ)

           Ανδριάκαινα Ελένη (ΔΕΠ)                                    Φαράκλας Γιώργος (ΔΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 28/03/2018 έως 28/03/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.


Αθήνα, 22/03/2018

Αρ. Πρωτ.: ΕΕ. 1206

Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Marie Curie Εθνική Συμμετοχή – Support of training and career development of researchers – Evaluation of the legacies of sporting megaevents on social capital» με κωδικό έργου 2069 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αθανάσιο Παπαδασκαλόπουλου.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 5 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του κας Γκ. Λιάτσου και κας Α. Μπακανδρίτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «Marie Curie Εθνική Συμμετοχή».

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ. 800/28-02-2018

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν για το έργο (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

            

                    Τακτικά μέλη                                                     Αναπληρωματικά μέλη          

           Καντιάνης Δημήτριος (ΕΔΙΠ)                               Καραμπελιάς Γεράσιμος (ΔΕΠ)

             Ροβολής Αντώνιος (ΔΕΠ)                                         Μιμής Αγγελος (ΕΔΙΠ)

            Ψυχάρης Ιωάννης (ΔΕΠ)                                         Μηλιώτη Ελένη (ΔΙΟΙΚ)

 

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 22/03/2018 έως 22/03/2019 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


18-09-2017 | Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Κινητικότητα Erasmus+ 2017-18, Φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση, προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+» με κωδικό έργου 9831 και «Κινητικότητα Erasmus+ 2017-18 για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+  Όμιλος Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό έργου 9832.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κ. Γ. Λυκουργιώτη και κας Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο των έργων «Κινητικότητα Erasmus+ 2017-18, Φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση, προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+» με κωδικό έργου 9831 και «Κινητικότητα Erasmus+ 2017-18 για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+  Όμιλος Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό έργου 9832.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αρ.πρωτ. ΕΕ. 4205/15-09-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν για το έργο με κωδικό 9832 (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

                        Τακτικά μέλη                                              Αναπληρωματικά μέλη          

           Κορδούτης Παναγιώτης (ΔΕΠ)                           Αρτινοπούλου Βασιλική (ΔΕΠ)

                 Μαρούδα Μαρία (ΔΕΠ)                                   Προνοϊτη Γεωργία (ΔΙΟΙΚ)

                Μηλιώτη Ελένη (ΔΙΟΙΚ)                                      Ροβόλης Αντώνιος (ΔΕΠ)

Τα μέλη που κληρώθηκαν για το έργο με κωδικό 9831 (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

                       Τακτικά μέλη                                                Αναπληρωματικά μέλη          

                Γκουτούφα Σοφία(ΔΙΟΙΚ)                                Χριστουλάκη Βασιλική (ΔΙΟΙΚ)

                 Ψύλλα Μαριάννα (ΔΕΠ)                                 Μαντόγλου Σουλτάνα (ΔΕΠ)

          Παπαδημητρίου Δέσποινα (ΔΕΠ)                               Κέφης Βασίλειος  (ΔΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 18/09/2017 έως 18/09/2018 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


 

12-09-2017 | Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο «INGRID2».

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κ. Γ. Λυκουργιώτη και κας Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «INGRID2» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Κωνσταντίνο Δημουλά.

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αρ.πρωτ. ΕΕ. 3990/04-09-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

             Τακτικά μέλη                                                Αναπληρωματικά μέλη         

 Παπαδοπούλου Δέσποινα (ΔΕΠ)                            Πετράκη Γεωργία (ΔΕΠ)

      Κουζής Ιωάννης (ΔΕΠ)                                         Πρόκου Ελένη (ΔΕΠ)

    Τουρή Παρασκευή (ΕΤΕΠ)                                   Συμεωνάκη Μαρία (ΔΕΠ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 07/09/2017 έως 07/09/2018 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Οι συνεδριάσεις και η διαδικασία παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


31-07-2017 | Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο «Χορηγία της Βουλής των Ελλήνων για την βελτίωση των χώρων διεξαγωγής του 13ου συνεδρίου της ένωσης ευρωπαίων κοινωνιολόγων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και προμήθειας αναλωσίμων».

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 28 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κ. Γ. Λυκουργιώτη  λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση Επιτροπής παραλάβης προμηθειών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Χορηγία της Βουλής των Ελλήνων για την βελτίωση των χώρων διεξαγωγής του 13ου συνεδρίου της ένωσης ευρωπαίων κοινωνιολόγων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και προμήθειας αναλωσίμων»,

β) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αρ.πρωτ. ΕΕ. 3558/25-07-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα: 

         Τακτικά μέλη                                                  Αναπληρωματικά μέλη

 Καντιάνης Δημήτριος (ΔΙΟΙΚ)                             Βαρώτσος Αντώνιος (ΔΙΟΙΚ)

  Λάλος Ιωάννης (ΔΙΟΙΚ)                                         Κολλιάς Φώτιος (ΔΙΟΙΚ)

  Μπώλος Άγγελος (ΔΕΠ)                                         Μιμής Άγγελος (ΔΕΠ)

 

 

14-07-2017 | Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο του προγράμματος "ΧΟΡΗΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ".

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 14 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κ. Γ. Λυκουργιώτη  λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση Επιτροπής παραλάβης προμηθειών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος "ΧΟΡΗΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ".

β) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αρ.πρωτ. ΕΕ. 3212/12-07-2017 γνωστοποίηση στις 12/7/2017 της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα: 

        Τακτικά μέλη                                                  Αναπληρωματικά μέλη

 Αρφάνης Παναγιώτης (ΔΙΟΙΚ)                                 Μάος Χάρης (ΔΙΟΙΚ)

  Γκουτούφα Σοφία (ΔΙΟΙΚ)                                 Καραγάνης Αναστάσιος (ΔΕΠ)

  Αυδίκος Βασίλειος (ΔΕΠ)                                      Γκριτζέλη Φανή (ΔΙΟΙΚ)


14-07-2017 | Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο του προγράμματος “ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 13ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ”.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 14 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κ. Γ. Λυκουργιώτη  λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση Επιτροπής παραλάβης προμηθειών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 13ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ”.

β) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αρ.πρωτ. ΕΕ. 3213/12-07-2017  γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα: 

        Τακτικά μέλη                                                  Αναπληρωματικά μέλη

Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα (ΔΙΟΙΚ)                 Μηλιώτη Ελένη (ΔΙΟΙΚ)

  Κλήμης Γεώργιος (ΔΕΠ)                                   Σπυροπούλου Κορινα (ΔΙΟΙΚ)

Παναγιάκος Θεοφάνης (ΔIOIK)                              Γεωργιάδου Βασιλική(ΔΕΠ)


14-07-2017 | Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων Προκήρυξης στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ - Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου 2017-2020», (κωδ. ΕΛΚΕ – 9832), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 14 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κ. Γ. Λυκουργιώτη λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την με αρ. πρωτ. ΕΕ.3266 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Erasmus+ - Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου 2017-2020», (κωδ. ΕΛΚΕ – 9832), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

β) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αρ.πρωτ. ΕΕ. 3223/14-07-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (5 τακτικά και 5 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα: 

        Τακτικά μέλη                                                  Αναπληρωματικά μέλη

Κλήμης Γεώργιος (ΔΕΠ)                                    Αρτινοπούλου Βασιλική (ΔΕΠ)

Σκαρπέλος Ιωάννης (ΔΕΠ)                                   Μούκας Βασίλειος (ΔΙΟΙΚ)

Μαντόγλου Σουλτάνα (ΔΕΠ)                                Βουρλιώτη Βασιλική(ΔΙΟΙΚ)

Μηλιώτη Ελένη (ΔΙΟΙΚ)                                    Καταβολάδα Ευαγγελία (ΔΙΟΙΚ)

Καραμπελιάς Γεράσιμος(ΔΕΠ)                                  Ψύλλα Μαρία (ΔΕΠ)


14-07-2017 | Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων Προκήρυξης στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση και προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση 2017-2018- Πάντειο Πανεπιστήμιο» (κωδ. ΕΛΚΕ – 9831), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 14 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κ. Γ. Λυκουργιώτη λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την με αρ. πρωτ. ΕΕ.3265 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση και προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση 2017- 2018- Πάντειο Πανεπιστήμιο» (κωδ. ΕΛΚΕ – 9831), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

β) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

γ) την με αρ.πρωτ. ΕΕ. 3224/14-07-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (5 τακτικά και 5 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα: 

        Τακτικά μέλη                                                  Αναπληρωματικά μέλη

Πρόντζας Ευάγγελος (ΔΕΠ)                             Λαμπρέλλης Δημήτριος (ΔΕΠ)

Τσάλτας Γρηγόριος (ΔΕΠ)                                    Αυδίκος Βασίλειος (ΔΕΠ)

Μαρούδα Μαρία-Ντανιέλλα (ΔΕΠ)                       Προνοϊτη Γεωργία (ΔΙΟΙΚ)

Δάμπας Αλέξανδρος (ΔΕΠ)                            Πανταζοπούλου Ευγενία (ΔΙΟΙΚ)

Τσιμιζιλή Ευαγγελιά (ΔΙΟΙΚ)                               Αρφάνης Παναγιώτης (ΔΙΟΙΚ)


 

22-06-2017 | Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 2684/13-06-2017 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Χορηγία για Διοργάνωση Συνεδρίων Παντείου Πανεπιστημίου".

Αθήνα, 22/06/2017
Αρ. Πρωτ.: ΕΕ.2908

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 22 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κ. Α. Μπακανδρίτσου και Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
α) την ανάγκη για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου "Χορηγία για Διοργάνωση Συνεδρίων Παντείου Πανεπιστημίου",
β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων εξοπλισμού και αναλωσίμων ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.
γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,
δ) την από 20-06-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης. Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός  Υπάλληλος.
Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα: 

       Τακτικά μέλη                                    Αναπληρωματικά μέλη
Κλήμης Γεώργιος (ΔΕΠ)                         Κόλλιας Ανδρέας (ΔΕΠ)
Κιούκης Πέτρος (ΔΙΟΙΚ)                    Στασινοπούλου Θωμαϊς (ΔΙΟΙΚ)
Λιάπης Κωνσταντίνος (ΔΕΠ)                 Γκουτούφα Σοφία (ΔΙΟΙΚ)

Η θητεία της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 22/06/2017 έως 21/06/2018 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.


20-06-2017 | Πρακτικά Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής στο πλαίσιο της θέσης με ΚΩΔΙΚΟ 3_01 και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΝΟΜΙΚΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) στα πλαίσια εργασίας του ΕΛΚΕ

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 20 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κ. Γ. Λυκουργιώτη και Γκόλφω Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο έργων με βάση την δημοσιοποίηση κλήρωσης,

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης. Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) ανά έργο είναι τα ακόλουθα

Τακτικά μέλη                                   Αναπληρωματικά μέλη

Κουζής Ιωάννης (ΔΕΠ)                                      Λυμπεράτος Ανδρέας (ΔΕΠ)

Γκαζή Ανδρομάχη (ΔΕΠ)                                   Σαμαρτζή Σταυρούλα (ΔΕΠ)

Κουντούρη Φανή (ΔΕΠ)                                    Σπυροπούλου Κυριακή (ΔΙΟΙΚ)

Κακάλη Κωνσταντίνα (ΔΙΟΙΚ)                            Δεμερτζόγλου Βάγια (ΔΙΟΙΚ)

Δημουλάς Κωνσταντίνος (ΔΕΠ)                         Γιαλούρη Ελένη (ΔΕΠ)

 

Η θητείας της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 20/06/2017 έως 20/06/2018 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να συνεδριάσουν για την αξιολόγηση των υποψηφίων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


6-04-2017 | Πρακτικά Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΛΚΕ

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 6 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 9:00 π.μ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κ. Γ. Λυκουργιώτη και Γκόλφω Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων στο πλαίσιο 9 έργων με βάση την δημοσιοποίηση κλήρωσης της 4/4/2016,

β) την από 30/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τη συγκρότηση επιτροπής ανά έργο για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

γ) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

δ) την με αρ. πρωτ. ΕΕ.1581/04-04-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης. Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) ανά έργο είναι τα ακόλουθα:

 κληρωσεις εργων

Η θητείας της επιτροπής παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κλήρωσης, ήτοι από 06/04/2017 έως 05/04/2018 ή έως τη λήξη του έργου εφόσον είναι προγενέστερη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να συνεδριάσουν για την αξιολόγηση των υποψηφίων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


11-01-2017 (Αρ. πρωτ. ΕΕ : 64/2017) | Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων Προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4331/27-12-2016 στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών.

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 11 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κ. Γ. Λυκουργιώτη  και Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την με αρ. πρωτ. ΕΕ. 4331/27-12-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03),

β) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων.

γ) την με αρ. πρωτ. ΕΕ.39/10-01-2017 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (5 τακτικά και 5 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

Μωϋσίδης Αντώνιος [ΔΕΠ]

Τακτικό μέλος

Κέφης Βασίλειος  [ΔΕΠ]

Τακτικό μέλος

Κλήμης Γεώργιος - Μιχαήλ [ΔΕΠ]

Τακτικό μέλος

Παπακωνσταντινοπούλου Γεωργία [ΔΙΟΙΚ]

Τακτικό μέλος

Γρηγοριάδου Βαλεντίνη [ΔΙΟΙΚ]

Τακτικό μέλος

Κουζής Ιωάννης [ ΔΕΠ ]

Αναπληρωματικό μέλος

Νοταράς Ανδρέας [ΔΕΠ]

Αναπληρωματικό μέλος

Γκαζή Ανδρομάχη [ΔΕΠ]

Αναπληρωματικό μέλος

Αφένδρας Γεώργιος [ΔΙΟΙΚ]

Αναπληρωματικό μέλος

Κιούκης Πέτρος [ΔΙΟΙΚ]

Αναπληρωματικό μέλος

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να συνεδριάσουν για την αξιολόγηση των υποψηφίων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4331/27-12-2016.


5-12-2016 | Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων Προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 3887/25-11-2016 στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή /ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2009 -2014

Στο γραφείο της γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ κ. Γ. Λυκουργιώτη  και Γκ. Λιάτσου λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) την ανάγκη για τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την με αρ. πρωτ. ΕΕ.3887/25-11-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της πράξης ««Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή /ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες»

β) την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/4.11.1001 άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ. Εξουσιοδότηση του Ν. 4024/2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων.

γ) την με αρ. πρωτ. ΕΕ.3927/02-02-2016 γνωστοποίηση της δημόσιας κλήρωσης.

Προχώρησε σε δημόσια κλήρωση, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός Υπάλληλος.

Τα μέλη που κληρώθηκαν (5 τακτικά και 5 αναπληρωματικά) είναι τα ακόλουθα:

 Μωϋσίδης Αντώνιος[ΔΕΠ]
Τακτικό μέλος
Καραλής Δημήτριος  [ΔΙΟΚ]
Τακτικό μέλος
Πρόκου Ελένη [ΔΕΠ] 
Τακτικό μέλος
Παπαδοπούλου Δέσποινα [ΔΕΠ]]
Τακτικό μέλος
Μούκας Βασίλειος [ΔΙΟΙΚ]
Τακτικό μέλος
Κουζής Ιωάννης [ΔΕΠ]
Αναπληρωματικό μέλος
Καραλής Δημήτριος[ΔΙΟΙΚ]
Αναπληρωματικό μέλος
Δημουλάς Κωνσταντίνος [ΔΕΠ]
Αναπληρωματικό μέλος
Μπάγκαβος Χρήστος [ΔΕΠ]
Αναπληρωματικό μέλος
Κακλαμάνου Μαριλένα [ΔΙΟΙΚ]
Αναπληρωματικό μέλος

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα ενημερώσει τους κληρωθέντες προκειμένου να συνεδριάσουν για την αξιολόγηση των υποψηφίων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 3887/25-11-2016.