ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Αθήνα, 30/10/2019 - Α.Π.: ΕΕ.3966                                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 001/2019 (α.α. ΕΣ.Η.Δ.Η.Σ: 73898)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «κάτω των ορίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακά Η/Υ και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Επιστημονικός Εξοπλισμός» της Πράξης : «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων του» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 11468/30-01-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ω0Η0465ΧΙ8-Ρ3Α)

1.Αναθέτουσα Αρχή:

Είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΝΠΔΔ), Λ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Τ.Κ.17671, Ελλάδα, τηλ. +30 210 9201514, 9201444, https://elke.panteion.gr/index.php/en/, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Πληροφορίες: Γ. Λιάτσου, Γ. Κολοβός.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Κεντρική Κυβερνητική αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης). Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Έρευνα και Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010.

  1. Χρηματοδότηση της σύμβασης:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Κωδ. ΣΑ Ε146. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ14600004)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 «Επιστημονικός Εξοπλισμός» της Πράξης : «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων του» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 11468/30-01-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ω0Η0465ΧΙ8-Ρ3Α).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

3.Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση https://elke.panteion.gr/index.php/en/.

4.Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ, φωτοτυπικών και παρεμφερή μηχανημάτων και οπτικοακουστικών μέσων για της ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) ανά τμήμα:

ΤΜΗΜΑ Α:«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

CPV: 30200000-1 «Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προμήθειες»

ΤΜΗΜΑ Β’: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

CPV: 32000000-3 «Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός»

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα ή για ένα από αυτά, για το σύνολο των ειδών ανά τμήμα και στις ποσότητες που ορίζονται.

O Υποψήφιος ανάδοχος που υποβάλλει προσφορά και για τα δύο τμήματα, θα πρέπει οι προσφορές του να είναι διακριτές ανά τμήμα και να μην υπερβαίνουν τόσο το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά τμήμα όσο και το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε (2) δύο.

5.Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 267.805,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενος προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 215.971,77€ ΦΠΑ : 51.833,23€).

Ειδικότερα, η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα έχει ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Α:«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 195.273,84€ πλέον ΦΠΑ 46.865,72€ σύνολο 242.139,56€

ΤΜΗΜΑ Β : «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 20.697,92€ πλέον ΦΠΑ 4.967,50€, σύνολο 25.665,44€.

6.Διάρκεια της σύμβασης: Ορίζεται σε (2) δύο μήνες για την παράδοση των υλικών και σε τρία (3) έτη για την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας και ανταλλακτικών. Ο υποψήφιος Προμηθευτής οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην αποκατάσταση της οποιαδήποτε βλάβης με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

7.Σύμβαση: Με τον ανάδοχο ή/και με τους αναδόχους υπογράφεται σύμβαση στην οποία προσδιορίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του/των αναδόχου/ων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

  1. Τόπος και χρόνος παράδοσης των υλικών: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα

9.Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

10.Γλώσσα: Ελληνική

11.Αποσφράγιση των προσφορών: Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 10/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ. (Δηλαδή μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που είναι 04/12/2019 και ώρα 15:00 μ.μ, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.1.της παρούσας)
  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

12.Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

13.Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές, ή μερικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

14.Τροποποίηση της σύμβασης: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

15.Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

16.Παραλαβή εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού:

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (δηλ μέχρι και την 24η/11/2019) και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Διακήρυξη

Περίληψη


3-05-2017 | Πρόσκληση επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ (κωδ. Έργου_2027), το οποίο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  με κωδικό θέσης 2027_1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Διαχείριση έργου ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017. 

Αίτηση - Δικαιολογητικά     pdf icon png pdf zum download 2