ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αθήνα, 18-12-2020

Θέμα : Αποτέλεσμα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξιδεικευμένου προσωπικού, με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «CORAL – ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU»

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 6346/1934 (358 Α’) «Περί της Παντείου Σχολής των Πολιτικών Επιστημών» και του π.δ. 377/1989 (166 Α’) «Μετονομασία ... της  Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) ...».
2. Tις διατάξεις του ν. 4485/2017 (114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 15816/20-11-2020 και 16454/27-11-2020 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8127/4-11-2020 απόφαση (ΑΔΑ 946Θ46Μ924-1Ρ8).
4. Την απόφαση της 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, που πραγματοποιήθηκε την 15η/12/2020.

Εγκρίνουμε ομόφωνα την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση ανάθεσης έργου, από τον κ. ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (θέση 1) και την κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ – ΑΝΤΙΓΟΝΗ (θέση 2), στο πλαίσιο του έργου «CORAL – ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8130/4-11- 2020 (ΑΔΑ 6ΞΑ046Μ924-9ΓΩ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Αθήνα, 4/11/2020
Θέμα : Αποτέλεσμα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «The co-production of urban space : the case of co-working spaces in a transnational case study approach (Greece, UK and Germany)»

Έχοντας υπόψη :
1. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 13338/15-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (1η συνεδρίαση)
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13624/21-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (2η συνεδρίαση)
3. Την, με ημερομηνία 29/10/2020, απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Εγκρίνουμε ομόφωνα την πλήρωση μίας (1) θέσης εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση ανάθεσης έργου, από την Παπαγεωργίου Αδαμαντία - Αντιγόνη, στο πλαίσιο της πράξης «1 η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών» του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7668/24-9-2020 (ΑΔΑ 9ΚΣΥ46Μ924-ΝΣΕ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Αθήνα, 21/10/2020

Αποτέλεσμα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου».   pdf icon png pdf zum download 2