ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 20-11-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)  του Παντείου Πανεπιστημίου."

Συνημμένα προς ανάρτηση:

1.Πρόσκληση με ΑΔΑ

2. Αίτηση

3. Υ/Δ

4. Πρόσκληση σε word (για πιθανή  αντιγραφή κειμένου)


Αθήνα, 4/11/2020
Πληροφορίες : Ελ.Σταυράκου Αριθμ.πρωτ. 8128
Τηλέφωνο : 210 9201488
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Θέμα : Αποτέλεσμα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «The co-production of urban space : the case of co-working spaces in a transnational case study approach (Greece, UK and Germany)»

Έχοντας υπόψη :
1. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 13338/15-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (1η συνεδρίαση)
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13624/21-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (2η συνεδρίαση)
3. Την, με ημερομηνία 29/10/2020, απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Εγκρίνουμε ομόφωνα την πλήρωση μίας (1) θέσης εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση ανάθεσης έργου, από την Παπαγεωργίου Αδαμαντία - Αντιγόνη, στο πλαίσιο της πράξης «1 η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών» του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7668/24-9-2020 (ΑΔΑ 9ΚΣΥ46Μ924-ΝΣΕ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


04-11-2020 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2020-2021 στις 29/10/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CORAL-ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2093, στο πλαίσιο της πράξης/ δράσης «Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Networks (ITN)», η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης:ΩΥΙΧ46Μ924-ΛΒΒ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

CORAL-ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

Έμπειρος Διαχειριστής Έργου (Senior Project Manager)

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω εργασιών και παραδοτέων στο πακέτο εργασίας 6 (WP6 Management):

Παραδοτέα:

Data Management Plan (D5.4)

Quality Management Plan (D6.1)

Scientific Misconduct code of CORAL (D6.2)

Mid-term report (D6.3)

Final report (D6.4)

3 reports of the Equal Opportunity Manager (D6.5)

3 reports of the Quality Manager (D6.6)

Εργασίες:

Administrative coordination Task 6.1

Quality Management and risk management 6.2

Πιο ειδικά:

Managing efficient interaction with EC, handling contractual matters, delivery of results and any other possible project amendment.

•Providing efficient preparation and coordination of technical and managerial documentation.

•Organizing and managing CORAL PSC meetings.

•Providing precise quality control to all the project deliverables and other public documents.

•Motivating, fostering, and coordinating partners’ work and cooperation within the consortium.

•Providing risk management and implementing recovering plans in case any risk is detected during the project.

•Monitoring resource expenditures.

•Overseeing the promotion of gender equality and other ethical issues within CORAL.

 

                    

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου, ήτοι 31/12/2024, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου.

1

 Έως 145.000 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

 

02

Διαχειριστής Περιεχομένου και Εκδηλώσεων/ Content and Events Manager

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω εργασιών στο πακέτο εργασίας 5 (WP5 Dissemination, Communication and Exploitation):

 1. Δημιουργία και ανανέωση περιεχομένου στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, στο website και στη ψηφιακή πλατφόρμα του CORAL ITN
 2. Δημιουργία 8 ενημερωτικών δελτίων του CORAL ITN
 3. Συγγραφή παραδοτέου Career Development Plan (D4.2)
 4. Συγγραφή παραδοτέου Communication plan and public engagement strategy (D5.2)
 5. Συγγραφή παραδοτέου Dissemination plan (D5.3)
 6. Συγγραφή 2 παραδοτέων Dissemination and Communication activities
 7. Συμμετοχή στη συγγραφή του παραδοτέου Policy briefs for the effective development of CWS in rural and peripheral areas (D5.6)
 8. Διοργάνωση 2 workshops και ενός καλοκαιρινού σχολείου στην Ελλάδα και συνδρομή στην διοργάνωση 7 workshops στο εξωτερικό
 9. Διοργάνωση τελικού συνεδρίου CORAL ITN
 10. 1 δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με θέμα την ανάπτυξη πολιτιστικών κόμβων σε αγροτικές περιφέρειες της ΕΕ
 11. Συμμετοχή στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων

                    

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήψη του έργου, ήτοι 31/12/2024, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου.

1

 Έως 65.000 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2020.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση


Αθήνα, 21/10/2020

Αποτέλεσμα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξιδεικευμένου προσωπικού,

με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου».   pdf icon png pdf zum download 2

 


Αθήνα, 01/10/2020

Έγκριση του Προσωρινού πίνακα κατάταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης
της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2020 – 2021».

Απόσπασμα πρακτικού


Αθήνα, 24/09/2020 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.7668 - ΑΔΑ: 9ΚΣΥ46Μ924-ΝΣΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2020-2021 στις 22/09/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «The co-production of urban space: the case of co-working spaces in a transnational case study approach (Greece, UK and Germany)», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6028, στο πλαίσιο της πράξης/ δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: ΨΞΟΑ46Μ924-4ΤΑ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«The co-production of urban space: the case of co-working spaces in a transnational case study approach (Greece, UK and Germany)»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/τρια

Συμμετοχή στα:

Πακέτο Εργασίας 2:

(Η ανάδυση των συνεργατικών χώρων: Βιβλιογραφική επισκόπηση και προετοιμασία της έρευνας πεδίου)/ Παραδοτέο: Έκθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης

Πακέτο Εργασίας 3:

(Οι εσωτερικές σχέσεις: κίνητρα, διακυβέρνηση και εργασιακές σχέσεις) Παραδοτέο: 1 άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό, Πακέτο Εργασίας 5: (Διακρατική σύγκριση των μελετών περίπτωσης, ο ρόλος των συγκεκριμένων τοπικών και εθνικών θεσμικών και πολιτισμικών πλαισίων και η διάδοση της γνώσης στην κοινωνία) /Παραδοτέο: 1 άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό

Από την υπογραφή της σύμβασης: 26 μήνες

1

Έως 30.000 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2020.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση


Αθήνα, 03/09/2020 - Αρ. πρωτ: 7542

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», MIS 5062323 & κωδ. λογιστηρίου ΕΛΚΕ 50370

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2020 - 2021» με κωδικό MIS 5062323 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα:

 1. με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 31/8/2020 (ΑΔΑ: 97Ψ346Μ924-ΜΟ3)
 2. την απόφαση του Συνέλευσης του τμήματος Ψυχολογίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, η οποία αφού έλαβε υπόψη την με Αριθ. Πρωτ. 2060/28-7-2020 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Επιστημονικό Πεδίο «Συμβουλευτική Ψυχολογία», έκρινε άγονη την συγκεκριμένη θέση και πρότεινε την επαναπροκύρηξή της.

προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο επιστημονικό πεδίο «Συμβουλευτική Ψυχολογίας» του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και αναλυτικά περιγράφεται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων του παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο επιστημονικό πεδίο «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο, σε για το τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντύπως σε δύο αντίγραφα το αργότερο έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Λόγω των μέτρων προφύλαξης για τον COVID-19 oι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά με συστημένο ΕΛΤΑ (όχι courier) στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα).

Αίτηση

Πρόσκληση


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 01/09/2020

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 21η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 30/07/2020 αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. 5876/19-11-2019 απόφαση ένταξης της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου» και κωδικό ΟΠΣ 5048199 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης: 9ΡΜΟ46Μ924- ΘΟ3]

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης διαρθρώνεται σε δύο κατηγορίες δράσεων και παρεμβάσεων που αντιστοιχούν σε δύο τομείς παροχής υπηρεσιών του Παντείου Πανεπιστημίου, με τις οποίες επιχειρείται η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών, αλλά και η δημιουργία νέων με απώτερο σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση των φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με απώτερο σκοπό την υποστήριξή τους στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Το φυσικό αντικείμενο συμπληρώνεται και από μια ακόμα δράση που αφορά στην διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.

Οι τομείς αυτοί αφορούν στην Βιβλιοθήκη του Παντείου και στην δημιουργία υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης στο Παντείου Πανεπιστημίου.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομo) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής

Μέριμνας του

Πάντειου Πανεπιστημίου»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2020 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι

τη λήξη του έργου.

1

Έως          10.878,60€,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό

τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

         

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Προκήρυξη


Αθήνα, 30/07/2020 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.7439 - ΑΔΑ: Ψ2Φ846Μ924-Η0Ν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 21η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 30/07/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BeSecure-FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for Monitoring, Assessing and Forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus », και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2089, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Urban Innovative Actions (UIA)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: Ω0ΜΝ46Μ924-638]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«BeSecure-FeelSecure »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Επικοινωνίας και ΜΜΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/09/2021 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 6.200,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Νομικός

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 6.200 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

03

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Κοινωνικός Λειτουργός

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 6.200 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2020. (Σύμφωνα με την από 10/7/2020 απόφαση Συγκλήτου, οι διοικητικές υπηρεσίες του Παντείου Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από 10/8/2020 έως και 21/8/2020.)

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα


Aθήνα, 17/07/2020 - ΑΔΑ: ΩΔΩΔ46Μ924-ΓΒΧ - Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.7297

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 20η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 17/07/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Enlightened trust: An examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies» (κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2088), η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». [ΑΔΑ Απόφασης Πολυετούς Δέσμευσης: 62Μ546Μ924-0ΣΝ& ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 2020: Ψ06Ψ46Μ924-7ΨΦ]

Το έργο αφορά στην έρευνα σχετικά με την εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση και τα μέτρα που λαμβάνονται για την υποστήριξη βιώσιμων και δημοκρατικών κοινωνιών στην Ευρώπη. Το έργο έχει πέντε κύριους στόχους:

 1. Ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού θεωρητικού πλαισίου για την κατανόηση της δυναμικής σχέσης μεταξύ εμπιστοσύνης και δυσπιστίας, προκειμένου να προωθηθούν νέες μορφές εμπιστοσύνης στη δημοκρατική διακυβέρνηση.
 2. Παροχή ενός εμπεριστατωμένου συνόλου εμπειρικών δεδομένων που θα βασίζεται σε μεικτές μεθόδους και θα αποσκοπεί στη μέτρηση του τρόπου κατασκευής της εμπιστοσύνης και της δυσπιστίας σε ατομικό, μέσο- και μάκρο επίπεδο σε σχέση με τους φορείς διακυβέρνησης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 3. Συστηματική σύγκριση και χαρτογράφηση της εμπιστοσύνης και της δυσπιστίας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να κατανοήσουμε τις διαφορετικές εκφάνσεις εμπιστοσύνης και δυσπιστίας, τις συνθήκες και τις συνέπειές τους.
 4. Ανάπτυξη υποδειγμάτων και βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της εμπιστοσύνης.
 5. Συμμετοχή σε δραστηριότητες αξιοποίησης, διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος των πορισμάτων μας.

Τα πακέτα εργασίας στα οποία θα συμμετάσχει το Πάντειο είναι τα ακόλουθα:

ΠΕ 1: Οι θεωρητικές και κανονιστικές βάσεις της εμπιστοσύνης / της δυσπιστίας.

ΠΕ 2: Εμπιστοσύνη και δυσπιστία στο πεδίο εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών

ΠΕ 3: Ο ρόλος των δημοκρατικών κοινωνικών κινημάτων στη δημιουργία εμπιστοσύνης και δυσπιστίας.

ΠΕ 4: Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης / δυσπιστίας: Πληροφόρηση ή πόλωση;

ΠΕ 5: Αναπτυξιακές-ψυχολογικές γνώσεις σχετικά με την εμπιστοσύνη / δυσπιστία.

ΠΕ 6: Αξιολόγηση της εμπιστοσύνης και της δυσπιστίας των πολιτών στη διακυβέρνηση: τύποι, καθοριστικοί παράγοντες, επιπτώσεις και προτάσεις αντιμετώπισης.

ΠΕ 7: Εκπολιτισμός εμπιστοσύνης / δυσπιστίας: πρότυπα και συστάσεις.

ΠΕ 8: Δημοσιότητα έργου και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Τίτλος έργου «Enlightened trust: An examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

(μήνες)

 

 

Αριθμός Ατόμων

 

 

Συνολική Αμοιβή

 

 

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πτυχιούχος –Πολιτικής Επιστήμης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 28/2/2021

(με δυνατότητα χρονικής επέκτασης της σύμβασης σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου)

1

Έως 6.949,8 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πτυχιούχος – Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2020

1

Έως 8.648,64 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή  στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα


Αθήνα, 18/06/2020 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.6998 - ΑΔΑ: ΨΨ3746Μ924-ΦΝΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 14η  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 31/03/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «UrbanCrime: Spatial aspects of Crime and insecurity in the era of economic crisis: Trends, dimensions and correlations - Χαρτογράφηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις και συσχετισμοί», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6029, στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» με Α.Π. 492/01.12.2017, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης: ΩΕ3Ψ46Μ924-Θ26.]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«UrbanCrime»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής Γεωπληροφορικής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 20/11/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 20.000,00 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής Συλλογής Δεδομένων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2020 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

2

Έως 4.000,00 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα


Αθήνα, 16/06/2020 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.6983 - ΑΔΑ: 6ΞΛ746Μ924-0ΛΦ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 18η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 11/06/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «The co-production of urban space: the case of co-working spaces in a transnational case study approach (Greece, UK and Germany)», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6028, στο πλαίσιο της πράξης/ δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: ΨΞΟΑ46Μ924-4ΤΑ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«The co-production of urban space: the case of co-working spaces in a transnational case study approach (Greece, UK and Germany)»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/τρια

Συμμετοχή στα Πακέτο Εργασίας 2 (Η ανάδυση των συνεργατικών χώρων: Βιβλιογραφική επισκόπηση και προετοιμασία της έρευνας πεδίου)/ Παραδοτέο: Έκθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης

Πακέτο Εργασίας 4: (Οι εξωτερικές σχέσεις: αντιλήψεις, επιπτώσεις και θεσμικά πλαίσια)/ Παραδοτέο: 1 άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό, Πακέτο Εργασίας 5: (Διακρατική σύγκριση των μελετών περίπτωσης, ο ρόλος των συγκεκριμένων τοπικών και εθνικών θεσμικών και πολιτισμικών πλαισίων και η διάδοση της γνώσης στην κοινωνία) /Παραδοτέο: 1 άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 26 μήνες

1

Έως 30000 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα


Αθήνα, 11/06/2020 - Αρ. πρωτ: 6943

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», MIS 5062323 & κωδ. λογιστηρίου ΕΛΚΕ 50370

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2019 - 2020» με κωδικό MIS 5062323 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς  Πόρους, και  σύμφωνα με  την απόφαση της  Επιτροπής Ερευνών στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 2020, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχουν εγκριθεί  από  Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων   και  αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων του παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης. (ΑΔΑ Πολυετούς Δέσμευσης Υποχρέωσης: 6ΘΡΩ46Μ924-ΙΟΖ]

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αναλογούν 35 θέσεις για όλα τα Τμήματα, οι οποίες  με την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 11η, 10-4-2020) κατανεμήθηκαν από 4 θέσεις σε όλα τα Τμήματα πλην του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο οποίο κατανεμήθηκαν 3 θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία και για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα, σε μόνο ένα τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μια αίτηση  υποψηφιότητας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντύπως σε δύο αντίγραφα το αργότερο έως  και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

Λόγω των μέτρων προφύλαξης για τον COVID-19 oι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά με συστημένο ΕΛΤΑ (όχι courier)  στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα) 

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα


Ημερομηνία, 05/06/2020 - Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.6894

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 15η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 14/04/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Enlightened trust: An examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies» (κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2088), η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». [ΑΔΑ Απόφασης Πολυετούς Δέσμευσης: 62Μ546Μ924-0ΣΝ& ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 2020: Ψ06Ψ46Μ924-7ΨΦ]

Το έργο αφορά στην έρευνα σχετικά με την εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση και τα μέτρα που λαμβάνονται για την υποστήριξη βιώσιμων και δημοκρατικών κοινωνιών στην Ευρώπη. Το έργο έχει πέντε κύριους στόχους:

 1. Ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού θεωρητικού πλαισίου για την κατανόηση της δυναμικής σχέσης μεταξύ εμπιστοσύνης και δυσπιστίας, προκειμένου να προωθηθούν νέες μορφές εμπιστοσύνης στη δημοκρατική διακυβέρνηση.
 2. Παροχή ενός εμπεριστατωμένου συνόλου εμπειρικών δεδομένων που θα βασίζεται σε μεικτές μεθόδους και θα αποσκοπεί στη μέτρηση του τρόπου κατασκευής της εμπιστοσύνης και της δυσπιστίας σε ατομικό, μέσο- και μάκρο επίπεδο σε σχέση με τους φορείς διακυβέρνησης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 3. Συστηματική σύγκριση και χαρτογράφηση της εμπιστοσύνης και της δυσπιστίας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να κατανοήσουμε τις διαφορετικές εκφάνσεις εμπιστοσύνης και δυσπιστίας, τις συνθήκες και τις συνέπειές τους.
 4. Ανάπτυξη υποδειγμάτων και βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της εμπιστοσύνης.
 5. Συμμετοχή σε δραστηριότητες αξιοποίησης, διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος των πορισμάτων μας.

Τα πακέτα εργασίας στα οποία θα συμμετάσχει το Πάντειο είναι τα ακόλουθα:

ΠΕ 1: Οι θεωρητικές και κανονιστικές βάσεις της εμπιστοσύνης / της δυσπιστίας.

ΠΕ 2: Εμπιστοσύνη και δυσπιστία στο πεδίο εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών

ΠΕ 8: Δημοσιότητα έργου και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Τίτλος έργου «Enlightened trust: An examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

(μήνες)

 

 

Αριθμός Ατόμων

 

 

Συνολική Αμοιβή

 

 

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ερευνητής-Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης στη Διοικητική Επιστήμη

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2020,

(με δυνατότητα χρονικής επέκτασης της σύμβασης σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου)

1

Έως 10.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή  στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020.

Πρόσκληση

Αίτηση

Αποτελέσματα


 

 

Αθήνα, 08/05/2020 - Αριθμ. Πρωτ. ΕE.6613 - ΑΔΑ: 681Δ46Μ924-ΩΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 16η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 29/04/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Understanding measuring and monitoring childrens welfare: An action plan withthe smile”» και ακρωνύμιο (C.W.-SMILE) με κωδ.6010, στο πλαίσιο της Δράσης «1Η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 2020: ΨΙΩ246Μ924-ΟΥ5 & ΑΔΑ Πολυετούς Δέσμευσης: ΨΡΓΦ46Μ924-ΖΔΡ].

Στο εν λόγω , ερευνητικό έργο θα γίνεται χρήση ενός αρχικού, πρωτόλειου δείκτη καταγραφής της παιδικής ευημερίας/φτώχειας, ο οποίος έχει ήδη αναφερθεί από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου. Ο δείκτης αυτός εξελίσσεται, οριστικοποιείται και συγκρίνεται με άλλους σχετικούς υπάρχοντες δείκτες καταγραφής της παιδικής ευημερίας και  εφαρμόζεται σε σχολεία της περιφέρειας Αττικής. Η μέτρηση της παιδικής ευημερίας θα είναι διαχρονική και θα καλύπτει αφενός μια τριετία κι αφετέρου την προ κρίσης και μετά κρίσης χρονική περίοδο. Ο  συμμετέχων φορέας – χρήστης είναι το Χαμόγελο του Παιδιού,  ο οποίος έχει εγγράφως επιβεβαιώσει τη πρόθεση του για συνεργασία και  συνδράμει με τη διοχέτευση στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της παιδικής ευημερίας. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα διεξαχθούν, θα διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, περιορισμού της παιδικής φτώχειας κι ενίσχυσης της ευημερίας των παιδιών στην Ελλάδα.

Άρα το  ερευνητικό έργο έχει δύο κύρια σκέλη:

 1. Διαχρονική εφαρμογή τριών ετών του δείκτη σε σχολεία της Αττικής, για καταμέτρηση της παιδικής φτώχειας/ευημερίας, σύμφωνα με το ξεχωριστό είδος παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα της κρίσης και το οποίο είδος θα διερευνηθεί περεταίρω.
 2. Μέσω του φορέα χρήστη θα παγιωθεί και θα αποδειχθεί ότι η κρίση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει την παιδική ευημερία/παιδική φτώχεια, ενώ παράλληλα θα διαπιστωθεί ο βαθμός επηρεασμού της παιδικής φτώχειας/ευημερίας και θα γίνει σύγκριση της προ κρίσης και κατά τη κρίση περίοδο.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «C.W. SMILE »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως την 21η Μαΐου του 2021

1

Έως του ποσού των 3.828€,   σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ. 3094/9.1.2017 (ΑΔΑ_ΩΦΧΝ4653ΠΣ-0Τ2) προκήρυξη της Δράσης. Συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα


Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.6571 - Ημερομηνία, 05/05/2020 - ΑΔΑ: 9ΗΔ246Μ924-Α4Δ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 21/02/2020 αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. 5876/19-11-2019 απόφαση ένταξης της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου» και κωδικό ΟΠΣ 5048199 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από  ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)  [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης: 9ΡΜΟ46Μ924-ΘΟ3]

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης διαρθρώνεται σε δύο κατηγορίες δράσεων και παρεμβάσεων που αντιστοιχούν σε δύο τομείς παροχής υπηρεσιών του Παντείου Πανεπιστημίου,  με τις οποίες επιχειρείται η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών, αλλά και η δημιουργία νέων με απώτερο σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση των φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με απώτερο σκοπό την υποστήριξή τους στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Το φυσικό αντικείμενο συμπληρώνεται και από μια ακόμα δράση που αφορά στην διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.

Οι τομείς αυτοί αφορούν στην Βιβλιοθήκη του Παντείου και στην δημιουργία υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης στο  Παντείου Πανεπιστημίου.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2020 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

1

Έως 18.000€,  συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2020  με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

1

Έως 10.878,60€,  συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

03

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2020 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

1

Έως 10.000€,  συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τρίτη 19 Μαΐου 2020.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 30/03/2020

Κατόπιν ερωτημάτων / αιτημάτων αναφορικά με τον τρόπο κατάθεσης υποψηφιοτήτων και εξαιτίας των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊου COVID 19 σας ενημερώνουμε ότι για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος :

 1. Με αριθ, πρωτ.6282/19-03-2020 (ΑΔΑ: 64ΘΕ46Μ924-Τ91) και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων 02/04/2020.
 2. Με αριθ, πρωτ.6270/18-03-2020 (ΑΔΑ: Ω9ΥΝ46Μ924-ΙΒΟ) και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων 01/04/2020.
 3. Με αριθ, πρωτ.6253/16-03-2020 (ΑΔΑ: Ψ72146Μ924-ΠΘ3) και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων 30/03/2020.

Θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων ορίζεται η Παρασκευή 03/04/2020.

Αποδεκτός τρόπος κατάθεσης των υποψηφιοτήτων πέραν από το ότι ορίζεται στις ως άνω προσκλήσεις θα είναι και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ακόλουθες διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Αθήνα, 19/03/2020 - Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.6282 ΑΔΑ: 64ΘΕ46Μ924-Τ91

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 16/03/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Understanding measuring and monitoring childrens welfare: An action plan withthe smile”» και ακρωνύμιο (C.W.-SMILE) με κωδ.6010, στο πλαίσιο της Δράσης «1Η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: ΨΙΩ246Μ924-ΟΥ5]

Στο εν λόγω , ερευνητικό έργο θα γίνεται χρήση ενός αρχικού, πρωτόλειου δείκτη καταγραφής της παιδικής ευημερίας/φτώχειας, ο οποίος έχει ήδη αναφερθεί από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου. Ο δείκτης αυτός εξελίσσεται, οριστικοποιείται και συγκρίνεται με άλλους σχετικούς υπάρχοντες δείκτες καταγραφής της παιδικής ευημερίας και  εφαρμόζεται σε σχολεία της περιφέρειας Αττικής. Η μέτρηση της παιδικής ευημερίας θα είναι διαχρονική και θα καλύπτει αφενός μια τριετία κι αφετέρου την προ κρίσης και μετά κρίσης χρονική περίοδο. Ο  συμμετέχων φορέας – χρήστης είναι το Χαμόγελο του Παιδιού,  ο οποίος έχει εγγράφως επιβεβαιώσει τη πρόθεση του για συνεργασία και  συνδράμει με τη διοχέτευση στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της παιδικής ευημερίας. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα διεξαχθούν, θα διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, περιορισμού της παιδικής φτώχειας κι ενίσχυσης της ευημερίας των παιδιών στην Ελλάδα.

Άρα το  ερευνητικό έργο έχει δύο κύρια σκέλη:

 1. Διαχρονική εφαρμογή τριών ετών του δείκτη σε σχολεία της Αττικής, για καταμέτρηση της παιδικής φτώχειας/ευημερίας, σύμφωνα με το ξεχωριστό είδος παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα της κρίσης και το οποίο είδος θα διερευνηθεί περεταίρω.
 2. Μέσω του φορέα χρήστη θα παγιωθεί και θα αποδειχθεί ότι η κρίση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει την παιδική ευημερία/παιδική φτώχεια, ενώ παράλληλα θα διαπιστωθεί ο βαθμός επηρεασμού της παιδικής φτώχειας/ευημερίας και θα γίνει σύγκριση της προ κρίσης και κατά τη κρίση περίοδο.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «C.W. SMILE »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

 

 

Αριθμός Ατόμων

 

 

Συνολική Αμοιβή

 

 

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ή ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ή/ΚΑΙ TΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ)

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 5 μήνες.

1

 Έως του ποσού των 6.380 €,   σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ. 3094/9.1.2017 (ΑΔΑ_ΩΦΧΝ4653ΠΣ-0Τ2) προκήρυξη της Δράσης. Συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Πέμπτη 02 Απριλίου 2020.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Πρόσκληση

Αίτηση

Αποτελέσματα


18/03/2020 - Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.6270 - ΑΔΑ: Ω9ΥΝ46Μ924-ΙΒ0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ στην 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 21/02/2020 αποφάσισε την έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «IMMERSE – Integration Mapping for migrant children in education» με κωδικό Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2073.[ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: Ψ3ΧΟ46Μ924-ΤΤΣ]

Κύριος στόχος του Έργου είναι η συν-δημιουργία δεικτών ένταξης παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση μέσω της δημιουργίας νέων δεδομένων και προτάσεων πολιτικής αναφορικά με την ενσωμάτωση αυτών των ομάδων. Η νομική και πολιτική διάσταση της έντασης έχει εδώ ιδιαίτερη σημασία, όσο και η διαδικασία της διαμόρφωσης συστάσεων προς διεθνείς οργανισμούς, κρατικούς περιφερειακούς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ΜΚΟ, με σκοπό την ενίσχυση της Ένταξης.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, - ΕΛΚΕ, ως φορέας υλοποίησης της έργου με τίτλο «IMMERSE», μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα)  με σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες/ Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Σπουδές, εμπειρία στο πεδίο με πρόσφυγες και μετανάστες, εμπειρία σε δράσεις με παιδιά και στην ποιοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τα ακόλουθα παραδοτέα του έργου:

 • Παραδοτέο (1): Οργάνωση και συντονισμός δύο διμηνιαίων ασκήσεων (Απρίλιος- Μάιος 2020 και Οκτώβριος- Νοέμβριος 2020) συλλογής δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας Νο 3 (Συλλογή στοιχείων κι έλεγχος) του προγράμματος σε σχολεία και σε άλλους φορείς εκπαίδευσης/ ένταξης σε παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες σε 5 πόλεις της Ελλάδας. Οι επιλεχθέντες ερευνητές θα συντονίζουν τις ομάδες  ασκούμενων για τη συλλογή δεδομένων. Οι ερευνητές θα ελέγξουν τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και θα διοχετεύσουν τα απαραίτητα δεδομένα στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του IMMERSE σύμφωνα με το Πακέτο Εργασίας Νο2 (Ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα IMMERSE) του προγράμματος. Οι ερευνητές θα καταρτίσουν χάρτη φορέων που ασχολούνται με την ένταξη και εκπαίδευση παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα σε κάθε μία από τις πέντε πόλεις για τους σκοπούς της έρευνας σύμφωνα με το Πακέτο Εργασίας Νο 5 (Κοινωνική ευαισθητοποίηση και συντονισμός φορέων) του προγράμματος. Με το πέρας της συλλογής δεδομένων, οι ερευνητές θα συμβάλλουν στη συγγραφή αναφοράς, η οποία θα περιγράφει τη διαδικασία της έρευνας των προηγούμενων μηνών, σύμφωνα με το Παραδοτέο 3.5 του Πακέτου Εργασίας Νο 3. Οι ερευνητές θα συμβάλλουν σε όλα τα παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας Νο 3, (D 3.1- 3.6, αναφορές σχετικά με την έρευνα πεδίου και την ανάλυση των δεδομένων) το οποίο και θα αποτελέσει το κύριο έργο των ερευνητών. Όλες οι δράσεις και το έργο θα διεκπεραιώνεται σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του IMMERSE.
 • Παραδοτέο (2): Συμμετοχή στη μεθοδολογία συν-διαμόρφωσης (co-creation) που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος IMMERSE, αλλά και στη διαχείριση της βάσης δεδομένων και της διαδικτυακής κοινότητας (Hub). Συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης και προώθησης του έργου IMMERSE σύμφωνα με το πακέτα εργασίας Νο 5Κοινωνική ευαισθητοποίηση και συντονισμός φορέων (Παραδοτέο 5.5, Καμπάνια ευαισθητοποίησης)  και Νο 6Διάχυση κι επικοινωνία (Παραδοτέο 6.3, Αναφορά σχετικά με τις δράσεις επικοινωνίας) του προγράμματος.     Οι ερευνητές αναμένεται να συμμετέχουν και στα  8 πακέτα εργασίας του  IMMERSE στο πλαίσιο της συνεργασίας και συντονισμού με τους άλλους εταίρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «IMMERSE»

Τόπος Εκτέλεσης

Διάρκεια Σύμβασης

(*)

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με αντικείμενο:

α) το συντονισμό και την οργάνωση συλλογής δεδομένων σε 5 πόλεις της Ελλάδας καθώς και της ομάδας ασκούμενων  (Πακέτο Εργασίας Νο3).

β) τη συμμετοχή στον έλεγχο των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν (Πακέτο Εργασίας Νο3) και διοχέτευση των δεδομένων στην πλατφόρμα του IMMERSE

γ) τη συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, παιδιών και άλλων φορέων σχετικά με το έργο του IMMERSE έως το Δεκέμβριο 2020 (Πακέτα Εργασίας 5 και 6)

Πάντειο- ΕΛΚΕ

Από την υπογραφή της  σύμβασης έως 31/12/2020

1

 Έως 4.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

2

ΒΟΗΘΟΣ         ΕΡΕΥΝΑΣ         (ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με αντικείμενο:

α) το συντονισμό και την οργάνωση συλλογής δεδομένων σε 5 πόλεις της Ελλάδας καθώς και της ομάδας ασκούμενων (Πακέτο Εργασίας Νο3).

β) τη συμμετοχή στον έλεγχο των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν (Πακέτο Εργασίας Νο3) και διοχέτευση των δεδομένων στην πλατφόρμα του IMMERSE

γ) τη συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, παιδιών και άλλων φορέων σχετικά με το έργο του IMMERSE έως το Δεκέμβριο 2020 (Πακέτα Εργασίας 5 και 6)

Πάντειο- ΕΛΚΕ

Από την υπογραφή της  σύμβασης έως 31/12/2020

1

Έως 4.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

3

ΒΟΗΘΟΣ         ΕΡΕΥΝΑΣ         (ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με αντικείμενο:

α) την διαμόρφωση μεθοδολογίας  συλλογής δεδομένων σε συνεργασία με τους Εταίρους

β) το συντονισμό και την οργάνωση συλλογής δεδομένων σε 5 πόλεις της Ελλάδας καθώς και της ομάδας ασκούμενων (Πακέτο Εργασίας Νο3)

γ) την ηλεκτρονική αλληλογραφία                    με εμπλεκόμενους φορείς, την συμπλήρωση      του ερωτηματολογίου και την εισαγωγή των στοιχείων στην βάση δεδομένων στο πλαίσιο των παραδοτέων και

δ) την συμμετοχή στην αποδελτίωση των ευρημάτων έως το Δεκέμβριο του 2020

Πάντειο, ΕΛΚΕ

Από την υπογραφή της  σύμβασης έως 31/12/2020

1

Έως 7.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη 01 Απριλίου 2020.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Προκήρυξη

Αίτηση

Αποτελέσματα


ΑΔΑ: Ψ72146Μ924-ΠΘ3 - Αθήνα, 16/03/2020 - Αρ. πρωτ: ΕΕ.6253

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 16/03/2020 αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και Έλεγχος της Ποιότητας της ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 1165, το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς πόρους [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: 9ΗΟΒ46Μ924-ΔΜΡ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Έργου: «Παρακολούθηση και Έλεγχος της Ποιότητας της ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

(Ερευνητής)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 10/09/2020 µε δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου

1

Έως 14.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα


06/03/2020 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.6141

ΑΔΑ: ΩΖ3Χ46Μ924-5ΣΓ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 12η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 05/03/2020 αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. 4500/17-09-2019 [ΑΔΑ: 67ΨΥ465ΧΙ8-ΞΓΦ] απόφαση τροποποίησης της πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» και κωδικό ΟΠΣ 5021453 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από  ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)  [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης: 62Γ346Μ924-720]

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης διαρθρώνεται σε τρείς δράσεις που ως κύριο στόχο έχουν την ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών του ΕΛΚΕ Παντείου για την αποτελεσματική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Πράξη «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πάντειου Πανεπιστημίου»

Περιγραφή

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

«Οικονομική Διαχείριση των έργων», στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης που αφορά στην προετοιμασία, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την εφαρμογή, την επαλήθευση, τον έλεγχο και την επιθεώρηση των Πράξεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒ της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020 καθηκόντων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2022 με δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

1

Έως 58.278,63€ συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

«Οικονομική Διαχείριση των έργων» στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης που αφορά στην προετοιμασία, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την εφαρμογή, την επαλήθευση, τον έλεγχο και την επιθεώρηση των Πράξεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒ της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2022 με δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

1

Έως 53.320,34€ συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

03

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

«Διαχείριση των έργων» στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης που αφορά στην προετοιμασία, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την εφαρμογή, την επαλήθευση, τον έλεγχο και την επιθεώρηση των Πράξεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒ της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2022 με δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

1

Έως 51.103,67€ συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.

Αίτηση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


27/02/2020-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.6044, ΑΔΑ: ΩΗΠΥ46Μ924-ΑΣΠ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 21/02/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «GEOLNC GREECE - Η Γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6030, στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)  [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης: ΩΥΑΙ46Μ924-Β2Λ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«GEOLNC GREECE -

Η Γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης με αντικείμενο τη συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας 1,2,3,4,5

Ερευνητής -Υποψήφιος Διδάκτορας

Από την υπογραφή της σύμβασης

έως 20/03/2022, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί το έργο

1

Έως 13.664,54€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

02

Εξωτερικός Συνεργάτης με αντικείμενο τη συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας 1,2,3,4,5

Συμμετοχή στην τεχνική υποστήριξη του έργου

Από την υπογραφή της σύμβασης

έως 20/03/2022, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί το έργο

1

Έως 15.000,00€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020.

Αίτηση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


27/02/2020 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.6046, ΑΔΑ: ΨΡΛΦ46Μ924-ΩΞ8

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 21/02/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «The co-production of urban space: the case of co-working spaces in a transnational case study approach (Greece, UK and Germany)», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6028, στο πλαίσιο της πράξης/ δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: ΨΞΟΑ46Μ924-4ΤΑ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«The co-production of urban space: the case of co-working spaces in a transnational case study approach (Greece, UK and Germany)»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/τρια

Συμμέτοχή στο Πακέτο Εργασίας 2

(Η ανάδυση των συνεργατικών χώρων: Βιβλιογραφική επισκόπηση και προετοιμασία της έρευνας πεδίου)

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 6μήνες

      1

Έως 6.554,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020.

Αίτηση 

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


24/02/2020 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.5942 - ΑΔΑ: 664Ν46Μ924-ΠΙΘ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 21/02/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 7002, οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης: ΩΔΚΥ46Μ924-Ρ5Ι]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Διοικητική Υποστήριξη του ΚΕΔΙΒΙΜ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

1

Έως 6.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020.

Πρόσκληση

Αίτηση

Αποτελέσματα


26/02/2020 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.5958  - ΑΔΑ: 6Φ8Ι46Μ924-ΥΦΜ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 21/02/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «UrbanCrime: Spatial aspects of Crime and insecurity in the era of economic crisis: Trends, dimensions and correlations - Χαρτογράφηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις και συσχετισμοί», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6029, στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» με Α.Π. 492/01.12.2017, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης: ΩΚΦΣ46Μ924-ΩΦΤ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (4 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«UrbanCrime»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής επιχειρησιακής οργάνωσης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 20/11/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 18.600,00 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής Εγκληματολόγος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 20/11/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 15.000,00 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

03

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Εγκληματολόγος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 20/11/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 24.360,00 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

04

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Αναλυτής δεδομένων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 20/11/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 10.000,00 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Αίτηση

Αποτελέσματα


 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 24/1/2020

Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.5544, Ημερομηνία, 24/01/2020

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 23/01/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ» (“Developing a comprehensive strategy against racism, intolerance and hate crime”) (Κωδικός: 2087) η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης: ΨΟ4Α46Μ924-4Ω2]

Η πράξη αφορά στην καταγραφή των υφιστάμενων πολιτικών στον τομέα της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, σε στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον τομέα μελέτης, σε καταγραφή των απαραίτητων θεσμικών παρεμβάσεων που θα πραγματοποιήσουν οι φορείς της Διοίκησης στην στοχοθεσία που πρέπει να επιτευχθεί μέσω των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, στην καταγραφή των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και στις προτάσεις μεταφοράς της τεχνογνωσίας που αναπτύχθηκε από αυτές.  Πολύ σημαντικό στοιχείο του Σχεδίου Δράσης, είναι η  μεθοδολογία σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών με τις ευρωπαϊκές πολιτικές μέσω στοχευόμενων παρεμβάσεων. Τέλος θα υπάρχει και μια χαρτογράφηση των φορέων που ασχολούνται με το θέμα στην Ελλάδα.

Κατάρτιση Οδηγού:

Το περιεχόμενο του Οδηγού περιλαμβάνει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων ρατσιστικών εγκλημάτων, οδηγίες για τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι σε περιστατικό ρατσιστικού εγκλήματος, και κατάλογος των υπηρεσιών που μπορούν να συνδράμουν.

Τα πακέτα εργασίας στα οποία θα συμμετάσχει το Πάντειο είναι τα ακόλουθα:

ΠΕ 4 : Ικανότητα και ενδυνάμωση εμπιστοσύνης

ΠΕ 5 : Αξιολόγηση προγράμματος

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (4 άτομα), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Πράξη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

(μήνες)

 

 

Αριθμός Ατόμων

 

 

Συνολική Αμοιβή

 

 

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής – Πολιτικός Επιστήμονας

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 21 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου

1

Έως 2.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υποψήφιος διδάκτορας – Πολιτικός Επιστήμονας

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2020

1

Έως 10.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

03

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υποψήφιος διδάκτορας - Πολιτικός Επιστήμονας

Από 01/01/2021 έως τις 30/09/2021

1

Έως 10.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

04

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υποψήφιος διδάκτορας - Πολιτικός Επιστήμονας

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2020

1

Έως 5.340€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020.

Αίτηση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 24/1/2020

Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.5543 - Ημερομηνία, 24/01/2020

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 23/01/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BeSecure-FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for Monitoring, Assessing and Forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus », και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2089, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Urban Innovative Actions (UIA)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: Ω0ΜΝ46Μ924-638]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«BeSecure-FeelSecure »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Ψυχολόγος-Κοινωνιολόγος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 24.800,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής Γεωγράφος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 18.600,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020.

Αίτηση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.5480, Ημερομηνία, 16/01/2020, ΑΔΑ: 94Ω54Μ924-Ε6Χ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 09/12/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BeSecure-FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for Monitoring, Assessing and Forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus », και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2089, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Urban Innovative Actions (UIA)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης: Ω0ΜΝ46Μ924-638]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (5 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«BeSecure-FeelSecure »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής επιχειρησιακής οργάνωσης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 52.080,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Εγκληματολόγος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2020 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 4.340,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

03

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Εγκληματολόγος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 31.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

04

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Αναλυτής δεδομένων

Από 01/06/2020 έως 31/10/2020 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 4.340 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

05

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής Πληροφορικής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 6.200,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020.

Πρόσκληση

Αίτηση

Αποτελέσματα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.5465 - Ημερομηνία, 14/01/2020 - ΑΔΑ: 6ΜΕΧ46Μ924-Υ4Γ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 9η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 20/12/2019 αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. 5876/19-11-2019 απόφαση ένταξης της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου» και κωδικό ΟΠΣ 5048199 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης: 9ΡΜΟ46Μ924-ΘΟ3]

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης διαρθρώνεται σε δύο κατηγορίες δράσεων και παρεμβάσεων που αντιστοιχούν σε δύο τομείς παροχής υπηρεσιών του Παντείου Πανεπιστημίου, με τις οποίες επιχειρείται η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών, αλλά και η δημιουργία νέων με απώτερο σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση των φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με απώτερο σκοπό την υποστήριξή τους στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Το φυσικό αντικείμενο συμπληρώνεται και από μια ακόμα δράση που αφορά στην διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.

Οι τομείς αυτοί αφορούν στην Βιβλιοθήκη του Παντείου και στην δημιουργία υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης στο Παντείου Πανεπιστημίου.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/11/2022, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/11/2022.

1

Έως 47.012,00€ συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020.

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.3727 - Ημερομηνία, 16/10/2019 - ΑΔΑ: ΨΒΝ646Μ924-Ρ3Ν

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε., στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 15/10/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Censorship in Visual Arts and Film: The Greek experience from the post-war years to the present» («Η λογοκρισία στον Κινηματογράφο και τις Εικαστικές Τέχνες: Η Ελληνική εμπειρία από τα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα») με κωδικό 883 και κωδ. λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6009, στο πλαίσιο της Δράσης «1Η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: 6ΕΝΣ46Μ924-ΑΣΙ]

Το έργο στοχεύει αφενός να παράσχει μια ολοκληρωμένη και πλήρως τεκμηριωμένη ιστορία της λογοκρισίας στον κινηματογράφο και τις εικαστικές τέχνες στη χώρα βασισμένη σε πρωτότυπη, συστηματική και εκτεταμένη αρχειακή έρευνα, και αφετέρου να εντοπίσει την εξέλιξη του λογοκριτικού Λόγου και τη δημόσια πρόσληψη της λογοκρισίας σε διαφορετικά καθεστώτα και περιόδους, υιοθετώντας έναν περιεκτικό ορισμό που βασίζεται στις νέες θεωρητικές προσεγγίσεις.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (δύο (2) άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΕΡΓΟ:

«Η λογοκρισία στον

Κινηματογράφο και τις

Εικαστικές Τέχνες:

Η Ελληνική εμπειρία από

τα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα» (CIVIL)

Περιγραφή

Καθηκόντων

Διάρκεια

Σύμβασης

Αριθμός

Ατόμων

Συνολική

αμοιβή

01

Εξωτερικός

Συνεργάτης

Ερευνητής

Από την

υπογραφή της

σύμβασης έως

και τέσσερις (4)

μήνες

1

Έως 6.867€, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.)

02

Εξωτερικός

Συνεργάτης

Ερευνητής

Από 01/02/2020 έως και 01/09/2021 (19) μήνες

1

Έως 40.435,80€, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.)


Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.

Αίτηση 

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


Αριθμ.Πρωτ: 3696/16-10-2019

Έγκριση τελικών αποτελεσμάτων για το επιστημονικό πεδίο «Τομέα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων – Οικονομικά» του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στα πλαίσια του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020»

Αποτελέσματα


Έγκριση τελικών αποτελεσμάτων για το επιστημονικό πεδίο «Τομέα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων – Οικονομικά» του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στα πλαίσια του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020»ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσεως με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «COMMUNICATION, DIVERSITE, CULTURELLE ET SOLIDARITE»

Σύμφωνα με:
α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 9361/19-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων,
β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 10238/09-10-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων,
γ) την από 15/10/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου,
αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση εξειδικευμένο προσωπικό ένα (1) άτομο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 2029/04-07-2019 & ΑΔΑ: ΨΕ0946Μ924-Η60, η επιλογή της κας. Σιμάτου Αθηνάς και αναπληρωματική την κα Τίκα Πρανβέρα.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.3734 - Ημερομηνία, 16/10/2019 - ΑΔΑ: 6ΨΑΝ46Μ924-9ΑΤ


Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 15/10/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») («GEITONIA») – ΚΩΔ. 1548, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6011, στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΣΗ646Μ924-ΞΕ3].

Το έργο αφορά στην κατανόηση των εννοιών της κοινότητας και της γειτονιάς και στη διερεύνηση της σχέσης τους με τις νέες τεχνολογίες. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης με αναφορά λειτουργίας σε μια περιοχή της Αττικής, με λειτουργικά χαρακτηριστικά που θα προκύψουν μέσα από πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα. Η εφαρμογή θα δοθεί προς αξιοποίηση στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η χρήση και λειτουργία της θα εκτιμηθεί ερευνητικά στο τέλος της περιόδου χρήσης της. Η συμμετοχή των κατοίκων στο τοπικό κοινωνικό μέσο και το περιεχόμενο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που θα αναπτυχθεί, πρόκειται να αποτελέσουν πολύτιμα ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση του κατά πόσο οι διαμεσολαβούμενες, από τις νέες τεχνολογίες, μορφές επικοινωνίας μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική συμμετοχή σε τοπικό φυσικό επίπεδο, όπως σε μια γειτονιά.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «GEITONIA»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Προγραμματιστής (Android και IOs Developer) με εμπειρία Android και IOs εφαρμογών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για 10 μήνες

1

Έως 8.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας) *Η αμοιβή για τη συμμετοχή στο έργο, δεν μεταβάλλεται βάσει του τίτλου σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.

Αίτηση 

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.2625 - Ημερομηνία, 27/08/2019 - ΑΔΑ:6ΖΤΗ46Μ924-8ΕΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 22η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 26/07/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») («GEITONIA») – ΚΩΔ. 1548, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6011, στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΣΗ646Μ924-ΞΕ3]

Το έργο αφορά στην κατανόηση των εννοιών της κοινότητας και της γειτονιάς και στη διερεύνηση της σχέσης τους με τις νέες τεχνολογίες. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης με αναφορά λειτουργίας σε μια περιοχή της Αττικής, με λειτουργικά χαρακτηριστικά που θα προκύψουν μέσα από πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα. Η εφαρμογή θα δοθεί προς αξιοποίηση στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η χρήση και λειτουργία της θα εκτιμηθεί ερευνητικά στο τέλος της περιόδου χρήσης της. Η συμμετοχή των κατοίκων στο τοπικό κοινωνικό μέσο και το περιεχόμενο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που θα αναπτυχθεί, πρόκειται να αποτελέσουν πολύτιμα ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση του κατά πόσο οι διαμεσολαβούμενες, από τις νέες τεχνολογίες, μορφές επικοινωνίας μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική συμμετοχή σε τοπικό φυσικό επίπεδο, όπως σε μια γειτονιά.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «GEITONIA»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Προγραμματιστής με εμπειρία Frontend (Frontend Developer)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για 10 μήνες

1

5.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Η αμοιβή για τη συμμετοχή στο έργο, δεν μεταβάλλεται βάσει του τίτλου σπουδών.

02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Γραφίστας (Graphic Designer) με εμπειρία σε σχεδίαση ιστοσελίδων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για 5 μήνες

1

6.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Η αμοιβή για τη συμμετοχή στο έργο, δεν μεταβάλλεται βάσει του τίτλου σπουδών.

03

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Προγραμματιστής (Android και IOs Developer) με εμπειρία Android και IOs εφαρμογών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για 10 μήνες

1

8.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας) *Η αμοιβή για τη συμμετοχή στο έργο, δεν μεταβάλλεται βάσει του τίτλου σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα


Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ 2092

04/07/2019

ΑΔΑ: ΨΕ0946Μ924-Η60

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 19η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στις 19/06/2019 αποφάσισε την έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «COMMUNICATION, DIVERSITΕ CULTURELLE ET SOLIDARITE» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+», με κωδικό Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2065 [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης:ΩΩ1846Μ924-Π3Τ]

Το έργο αφορά στο θέμα της διαφορετικότητας και της πολύ-πολιτισμικότητας συνδυαστικά με το θέμα της αλληλεγγύης και την έννοια του πολίτη. Στόχος του Προγράμματος είναι κάτω από μια διεπιστημονική συγκριτική προσέγγιση να δημιουργηθεί ένα εργαλείο ανάπτυξης για την καλύτερη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών που απευθύνεται στους φοιτητές με στόχο να αποκτήσουν μια καλύτερη γνώση και επιμόρφωση σχετικά με την πολιτιστική διαφορετικότητα έτσι ώστε να είναι ικανοί να στελεχώσουν τους διάφορους επαγγελματικούς χώρους μέσα από την κατανόηση των πρακτικών και των λόγων που εφαρμόζεται στους ποικίλους χώρους. Ο απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί μια κατανόηση των επιμέρους πολιτιστικών πρακτικών που εφαρμόζονται στις διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο),ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «Communication, Diversite Culturelle et Solidarite»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ερευνητής/τρια για θέματα δικαιωμάτων προσφύγων και ευρύτερα μετανάστευσης.    

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης

1

408Eυρώ συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019.

Αίτηση

Πρόσκληση


Αθήνα 03/07/2019

Με το παρόν μήνυμα σας κοινοποιούμε την Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ100 και τίτλο «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» καθώς και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία είναι αναρτημένα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://empedu.gov.gr/invitation/ypostiriktikes-paremvaseis-se-koinotites-roma-gia-tin-enischysi-tis-prosvasis-kai-meiosi-tis-egkataleipsis-tis-ekpaideysis-apo-paidia-kai-efivoys/

Πρόσκληση


Αθήνα 19/6/2019

Αρ. πρωτ: 1847

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», MIS 5045299

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2019 - 2020» με κωδικό MIS 5045299 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2019, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, έχουν εγκριθεί από Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων   και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων του παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης. (Απόφαση Δέσμευσης:

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αναλογούν 35 θέσεις για όλα τα Τμήματα, οι οποίες με την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 18η, 4-4-2019) κατανεμήθηκαν από 4 θέσεις σε όλα τα Τμήματα πλην του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο οποίο κατανεμήθηκαν 3 θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία και για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα, σε μόνο ένα τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μια αίτηση υποψηφιότητας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντύπως σε δύο αντίγραφα το αργότερο έως την και την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201514) ή να αποσταλούν με συστημένο ή courier στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα).

Πρόσκληση 

Αίτηση

Αποτελέσματα

Οριστικά αποτελέσματα


 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

 

 

Καθηγητής Νικόλαος Λέανδρος

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Αθήνα, 21/06/2019

Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ 1897.

ΑΔΑ: ΨΤΧΠ46Μ924-ΚΤΡ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ στην 19η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στις 19/06/2019 αποφάσισε την έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «IMMERSE – Integration Mapping for migrant children in education» με κωδικό Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2073 [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης Ω17Ξ46Μ924-Θ7Η.

Κύριος στόχος του Έργου είναι η συν-δημιουργία δεικτών ένταξης παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση μέσω της δημιουργίας νέων δεδομένων και προτάσεων πολιτικής αναφορικά με την ενσωμάτωση αυτών των ομάδων. Η νομική και πολιτική διάσταση της έντασης έχει εδώ ιδιαίτερη σημασία, όσο και η διαδικασία της διαμόρφωσης συστάσεων προς διεθνείς οργανισμούς, κρατικούς περιφερειακούς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ΜΚΟ, με σκοπό την ενίσχυση της Ένταξης.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, - ΕΛΚΕ, ως φορέας υλοποίησης της έργου με τίτλο «IMMERSE», μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα).

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την 05/07/2019. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Αθήνα, 21/06/2019

Αριθμ. πρωτ. ΕΕ1887

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 19η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 19/06/2019 αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ethnography and/as hypertext fiction: representing surrogate motherhood» («Εθνογραφία και/ως υπερκειμενική μυθοπλασία: αναπαραστάσεις παρένθετης μητρότητας») («HYFRESMO») – ΚΩΔ. 729, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6008, στο πλαίσιο της Δράσης «1Η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: Ψ47Ο46Μ924-Ψ7Σ].

Η προτεινόμενη μελέτη χρησιμοποιεί μια πρόσφατη πολιτισμική πρακτική, την παρένθετη μητρότητα, προκειμένου να διερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους εθνογραφικής γραφής. Ο σκοπός της είναι τριπλός: πρώτον, η διεξαγωγή εθνογραφικής διερεύνησης της εμπειρίας της παρένθετης μητρότητας στην Ελλάδα, με τη χρήση εθνογραφικής επιτόπιας έρευνας σε επιλεγμένα ζεύγη παρένθετων και κοινωνικών μητέρων. Δεύτερον, η διερεύνηση των πρακτικών εθνογραφικής γραφής, βάσει της υπόθεσης εργασίας ότι το τελικό κείμενο των ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να παρουσιαστεί με την μορφή μυθοπλασίας, εισάγοντας της έννοια της εθνογραφικής μυθοπλασίας. Τρίτον, υποστηρίζει το άνοιγμα του κειμένου σε νέες μορφές διαμεσολάβησης, μέσω της δημιουργίας ψηφιακών εθνογραφικών κειμένων με ενεργούς συνδέσμους σε πολυμεσικό υλικό, τα οποία διευκολύνουν τη μη-γραμμική ανάγνωση της μυθοπλαστικής εθνογραφίας.

Οι στόχοι της έρευνας περιλαμβάνουν: α) την εθνογραφική καταγραφή των βασικών ζητημάτων που αναδύονται από την εμπειρία της παρένθετης μητρότητας στην Ελλάδα, β) τη θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση των ορίων μεταξύ εθνογραφικής γραφής και μυθοπλασίας, γ) τη δημιουργία ψηφιακών πολυμεσικών εθνογραφικών κειμένων που συνάδουν με τις σύγχρονες μη-γραμμικές αναγνωστικές πρακτικές, δ) την ενεργή εμπλοκή των πληροφορητών της έρευνας και του μη εξειδικευμένου κοινού στο ερευνητικό εγχείρημα μέσω διαδικτυακού σχολιασμού, ε) τη θεμελίωση της υπερκειμενικής εθνογραφίας στο αναδυόμενο πεδίο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Έργο «HYFRESMO ».

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την 05/07/2019. Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ Καθ. Νικόλαος Λέανδρος Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης.

Πρόσκληση

Αίτηση συμμετοχής


Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ 1837

Ημερομηνία, 19/06/2019

ΑΔΑ: ΨΒΧΩ46Μ924-ΥΟ8.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ στην 18η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στις 28/05/2019 αποφάσισε την έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy – In GRID2» με κωδικό Λογιστηρίου ΕΛΚΕ…2056 και ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης:ΨΛΗ946Μ924-ΜΕΕ

Κύριος στόχος του Έργου είναι να προωθήσει τη διεθνική ψηφιακή πρόσβαση των ερευνητών, την αμοιβαία μάθηση και το διάλογο γύρω από τις καινοτομίες έρευνας εμπλουτίζοντας και επεκτείνοντας τις ερευνητικές υποδομές που δημιουργήθηκαν στον πρώτο κύκλο του προγράμματος( InGRID-1).

Η περιοχή επικέντρωσης του προγράμματος είναι:

α)η εναρμόνιση και ενσωμάτωση στοιχείων για τη φτώχεια και τις ευάλωτες ομάδες,

β) η διασύνδεση θεωρίας και ερευνητικής πρακτικής και

γ) τα εργαλεία κατασκευής δεικτών.

Χρήστες των βάσεων πληροφόρησης του προγράμματος είναι οι ερευνητές που ενδιαφέρονται για συγκριτική ανάλυση με τη βελτίωση των εργαλείων εναρμόνισης των στοιχείων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, με τη δικτύωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και με την ενίσχυση των προσπαθειών ανάπτυξης των ερευνητικών καινοτομιών για συγκριτική ανάλυση των κοινωνικών προβλημάτων.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ, ως φορέας υλοποίησης του έργου με τίτλο «Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy – In GRID2», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξιδεικευμένο προσωπικό (1 άτομο) προκειμένου να διεκπεραιώσει το ακόλουθο έργο στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 7:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο» In GRID2»

Τόπος Εκτέλεσης

Διάρκεια Σύμβασης (*)

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με αντικείμενο:

συγκέντρωση υλικών και κειμένων πολιτικής αναφορικά με τις ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα και συμμετοχή στη συγγραφή κειμένου -«οδικού-χάρτη» για την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τη φτώχεια- τον αποκλεισμό και τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στην Ελλάδα.

Πάντειο-ΕΛΚΕ

Από υπογραφή της σύμβασης μέχρι 15/12/2019

1

4.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την 4 Ιουλίου 2019.

Πρόσκληση

Αίτηση


Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ1840

Ημερομηνία, 19/06/2019

ΑΔΑ: 67ΡΧ46Μ924-ΘΩ3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 18η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στις 28/05/2019 αποφάσισε την έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SmartAL- Master in European Innovations for a Sustainable Management of Albanian Territories, rural areas and agriculture : Instruments, policies, strategies» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ2. [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΦΘ846Μ924-ΗΔ1]

Πρόκειται για πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education (Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices) με τη συνεργασία τριών ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τριών πανεπιστημίων από την Αλβανία (European University of Tirana, Agricultural University of Tirana, Universiteti Fan S Noli Korce). Στόχος είναι η μεταφορά γνώσης/ τεχνογνωσίας και η ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών και των ερευνητικών δεξιοτήτων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των πιο πάνω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αλβανίας σε θέματα Βιώσιμης Διαχείρισης των αλβανικών εδαφικών περιοχών, του αγροτικού χώρου και της γεωργίας: εργαλεία, πολιτικές και στρατηγικές σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι της λήξης του έργου (31.10.2020) ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «SmartAl»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Technical staff/ τεχνική υποστήριξη

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2020.

1

3.264,00 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω Π.Ε. και σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την περιγραφή του έργου SmartAL:

WP3: Quality Plan (οργανωτική και τεχνική υποστήριξη των θεματικών ενοτήτων/modules του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών)

WP4: Dissemination (Διάχυση- δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων)

Στο πλαίσιο των πιο πάνω ΠΕ, ο υποψήφιος θα πλαισιώσει την ομάδα εργασίας στα ακόλουθα: οργάνωση και τεχνική υποστήριξη του εκπαιδευτικού υλικού των ΘΕ για την εξασφάλιση της ποιότητας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές του SmartAl , οργάνωση και υλοποίηση των εργαστηρίων (workshops), επισκέψεις πεδίου στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών-τριών εκατέρωθεν, εφόσον χρειαστεί, δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος και δημοσιοποίησης του μεταπτυχιακού προγράμματος SmartAl.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα Χωρικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικής διαχείρισης, καινοτομικών εφαρμογών και βιώσιμης ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την 4ηΙουλίου 2019.

Πρόσκληση

Αίτηση


Αθήνα, 15/04/2019

Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.641

ΑΔΑ: 6ΠΚΤ46Μ924-ΒΦΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 14η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 29/03/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Understanding measuring and monitoring childrens welfare: An action plan withthe smile”» και ακρωνύμιο (C.W.-SMILE) με κωδ.6010, στο πλαίσιο της Δράσης «1Η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 6ΠΕΑ46Μ924-ΟΜ9]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «C.W. SMILE »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

 

 

Αριθμός Ατόμων

 

 

Συνολική Αμοιβή

 

 

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

(ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ‘Η/ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΣΕ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ‘Η/ΚΑΙ ΣΕ ΦΤΩΧΕΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ)

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 3 μήνες.

1

Έως του ποσού των 7.233 €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ. 3094/9.1.2017 (ΑΔΑ_ΩΦΧΝ4653ΠΣ-0Τ2) προκήρυξη της Δράσης". Συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα

01

1.      Διδακτορικό στο πεδίο των Οικονομικών (Μέχρι εννέα τα έτη αναγόρευσης σε διδάκτορα)

2.      Επιστημονική γνώση ή/και ερευνητική εμπειρία: στις ανισότητες ή/ και σε ζητήματα φτώχειας, ή/και σε ζητήματα ευημερίας.

3.      Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 30 Απριλίου 2019.

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα αξιολόγησης


Αθήνα, 11/04/2019

Αρθμ. Πρωτ.ΕΕ.518

ΑΔΑ:ΨΦΡΟ46Μ924-ΦΓ3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 12/03/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») («GEITONIA») – ΚΩΔ. 1548, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6011, στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΣΗ646Μ924-ΞΕ3]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «GEITONIA»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Γραφίστας (Graphic Designer) με εμπειρία σε σχεδίαση ιστοσελίδων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για 5 μήνες

1

6.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας) *Η αμοιβή για τη συμμετοχή στο έργο, δεν μεταβάλλεται βάσει του τίτλου σπουδών.

02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Προγραμματιστής (Android και IOs Developer) με εμπειρία Android και IOs εφαρμογών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για 10 μήνες

1

8.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας) *Η αμοιβή για τη συμμετοχή στο έργο, δεν μεταβάλλεται βάσει του τίτλου σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Πέμπτη Απριλίου 2019.

Αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα θέσης 01


Αθήνα, 11/04/2019

Αριθμ. Πρωτ. EE.516

ΑΔΑ: ΩΡΜ746Μ924-Ε0Ν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 12/03/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») («GEITONIA») – ΚΩΔ. 1548, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6011, στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΣΗ646Μ924-ΞΕ3]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «GEITONIA»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Προγραμματιστής με εμπειρία Frontend (Frontend Developer)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για 10 μήνες

1

5.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Η αμοιβή για τη συμμετοχή στο έργο, δεν μεταβάλλεται βάσει του τίτλου σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019.

Αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα


Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.395

ΑΔΑ: ΩΙΠΩ46Μ924-ΜΩΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 12η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 22/02/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ethnography and/as hypertext fiction: representing surrogate motherhood» («Εθνογραφία και/ως υπερκειμενική μυθοπλασία: αναπαραστάσεις παρένθετης μητρότητας») HYFRESMO») – ΚΩΔ. 729, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6008, στο πλαίσιο της Δράσης «1Η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 6Ξ7Ξ46Μ924-Π4Τ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«HYFRESMO »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής/Ερευνήτρια πεδίου με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και εμπειρία στην διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 7 μήνες

1

6.600,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Βοηθός ψηφιακής έρευνας και ψηφιακός επιμελητής

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 5 μήνες

1

4.440,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019.

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα


Αθήνα, 12/03/2019

Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.34

ΑΔΑ: 6ΘΩΧ46Μ924-ΥΥ6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στις 12/03/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «COMMUNICATION, DIVERSITE, CULTURELLE ET SOLIDARITE» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+».

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα),ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

«Communication, Diversite, Culturelle et Solidarite »

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ήτοι 31/08/2020

1

1.118€, συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

02

«Communication, Diversite, Culturelle et Solidarite »

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ήτοι 31/08/2020

1

1.122€, συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019.

Αποτελέσματα


 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αθήνα, 04/03/2019

Α.Π.: ΕΕ.1710

                                                                                                                                                                                ΑΔΑ:Ψ74Γ46Μ924-9ΤΡ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 12η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στις 22/02/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BleuTourMed_C3, «Maritime and Coastal SustainaBLE Tourism in the Mediterranean - Community building, Communication and Capitalisation» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG MED, και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου δύο (2) άτομα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, και αμοιβή ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία του έργου, το φυσικό αντικείμενο και με ευθύνη του επιστημονικά υπευθύνου. [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: Ψ6Σ946Μ924-ΒΝΨ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης (*)

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ με αντικείμενο τη συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας 2,3 και 4 

Συμμετοχή στην επιστημονική υποστήριξη των παραδοτέων και ειδικότερα:

Α. Στην Ανάπτυξη Κοινοτήτων στον θαλάσσιο και Παράκτιο Βιώσιμο Τουρισμό

Β. Στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην Τουριστική Συνεργασία και Ανάπτυξη

Γ. Στη διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου

1

4.000 €

2

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ με αντικείμενο τη συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας 2,3 και 4 

Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου και επιστημονική υποστήριξη των παραδοτέων και ειδικότερα:

Α. Στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου

Β. Στη διάχυση της πληροφορίας που παράγει η κύρια ερευνητική ομάδα

Γ. Στη διαχείριση πλατφόρμας του έργου

Δ. Στην ανάπτυξη Δυνητικών και Φυσικών κοινοτήτων

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου

1

4.000 €

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019.

Αίτηση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


Αθήνα, 15/02/2019

Αριθμ. Πρωτ. Ε.Ε.1586

ΑΔΑ: Ω8Η546Μ924-ΚΨ8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 27/11/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «SoDaNeT In Action» - Υποέργο 4 «Αυτεπιστασία Παντείου» (κωδ. ΟΠΣ 5023637), η το οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510005 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση δεδομένων και μεταδεδομένων της υφιστάμενης υποδομής μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών για τη διαχείριση νέου τύπου δεδομένων (π.χ. τεκμήρια), νέων θεματικών δεδομένων προερχόμενων από τους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS), όπως: τουρισμό, περιβάλλον, αγροδιατροφή, και βασικών μεταδεδομένων που αφορούν ερευνητικές συνιστώσες που δύνανται να υφίστανται ανεξάρτητα από την έρευνα (π.χ. όροι, ερωτήσεις, μεταβλητές, ταξινομήσεις). Αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού, είτε αυτό αφορά τις έρευνες και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην υποδομή, είτε μεθοδολογία ερευνών και διαχείριση δεδομένων είτε ανάπτυξη και σχεδιασμό ερευνητικών υποδομών.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (10 άτομα), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Πράξη «SoDaNeT In Action» - Υποέργο 4 «Αυτεπιστασία Παντείου»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

(μήνες)

Αριθμός Ατόμων

  

Συνολική Αμοιβή

01_3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής – Πολιτικός Επιστήμονας

6 μήνες

1

6.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

02_4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής – Πολιτικός Επιστήμονας

5 μήνες

1

5.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

03_5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Διδάκτορας - Ιστορικός

8 μήνες

1

8.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

04_6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Διδάκτορας - Οικονομολόγος

12 μήνες

1

12.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

05_7

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας- Ιστορικός

10 μήνες

1

7.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

06_8

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας – Πολιτικός Επιστήμονας

8 μήνες

1

5.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

07_9

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας – Πολιτικός Επιστήμονας

8 μήνες

1

5.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

08_10

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας – Πολιτικός Επιστήμονας

8 μήνες

1

5.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

09_11

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Πτυχιούχος – Πολιτικός Επιστήμονας

10 μήνες

1

5.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

10_12

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Πτυχιούχος – Πολιτικός Επιστήμονας

10 μήνες

1

5.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019.

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα


Αθήνα, 18 / 01/ 2019

Αρ. Πρωτ.:ΕΕ.1368

ΑΔΑ: Ψ1ΘΨ46Μ924-6ΞΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 10/12/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Αξιολόγηση Εφαρμογής» (MIS 5006166), στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο αφορά στο ζήτημα των πολιτικών αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Στόχος είναι να αναδειχθούν, μέσα από μία διεπιστημονική συγκριτική προσέγγιση, οι ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις του κοινωνικού αντίκτυπου του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης μέσα από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό [ένα (1) άτομο] από την υπογραφή της σύμβασης, ως φαίνεται στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή  1 Φεβρουαρίου 2019.

Περίληψη πρόσκλησης

Αίτηση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


Αθήνα, 15/01/2019

                                                                                                                        Αρ. Πρωτ.: EE.1347

                                                                                                                        ΑΔΑ: 7ΜΜ746Μ924-9ΦΒ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 27/11/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «TRIPMENTOR Διαδραστικός Τουριστικός Οδηγός», το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό (8 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/01/2021 με δυνατότητα ανανέωσης από πλευράς εργοδότη σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

«TRIPMENTOR Διαδραστικός Τουριστικός Οδηγός»

Κωδικός Θέσης

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 1.500,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

2

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 1.500,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

3

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 15.000,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

4

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 15.000,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

5

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 17.000,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

6

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 20.000,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

7

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 4.000,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

8

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 3.000,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019.

Αποτελέσματα αξιολόγησης


ΑΔΑ: ΩΕΓΨ46Μ924-8ΤΛ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.6666

Ημερομηνία, 21/12/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 27/11/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») («GEITONIA») – ΚΩΔ. 1548.

Το έργο αφορά στην κατανόηση των εννοιών της κοινότητας και της γειτονιάς και στη διερεύνηση της σχέσης τους με τις νέες τεχνολογίες. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης με αναφορά λειτουργίας σε μια περιοχή της Αττικής, με λειτουργικά χαρακτηριστικά που θα προκύψουν μέσα από πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα. Η εφαρμογή  θα δοθεί προς αξιοποίηση στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η χρήση και λειτουργία της θα εκτιμηθεί ερευνητικά στο τέλος της περιόδου χρήσης της. Η συμμετοχή των κατοίκων στο τοπικό κοινωνικό μέσο και το περιεχόμενο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που θα αναπτυχθεί, πρόκειται να αποτελέσουν πολύτιμα ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση του κατά πόσο οι διαμεσολαβούμενες, από τις νέες τεχνολογίες, μορφές επικοινωνίας μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική συμμετοχή σε τοπικό φυσικό επίπεδο, όπως σε μια γειτονιά.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «GEITONIA»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

    Προγραμματιστής (Frontend Developer) με εμπειρία στις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα

Έως και για 10 μήνες

(για συμμετοχή στο παραδοτέο 5, το οποίο έχει διάρκεια 20 μηνών)

1

5.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Προγραμματιστής (Backend Developer) με εμπειρία στις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα

Έως και για 10 μήνες

(για συμμετοχή στο παραδοτέο 5, το οποίο έχει διάρκεια 20 μηνών)

1

9.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων:

Ενότητα Εργασίας 5: Ανάπτυξη Τεχνολογικής Εφαρμογής

02

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων:

Ενότητα Εργασίας 5: Ανάπτυξη Τεχνολογικής Εφαρμογής

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.

Αποτελέσματα Πρόσκλησης


ΑΔΑ: ΨΚΘΛ46Μ924-ΓΙΓ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.6665

Ημερομηνία, 21/12/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 27/11/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») («GEITONIA») – ΚΩΔ. 1548.

Το έργο αφορά στην κατανόηση των εννοιών της κοινότητας και της γειτονιάς και στη διερεύνηση της σχέσης τους με τις νέες τεχνολογίες. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης με αναφορά λειτουργίας σε μια περιοχή της Αττικής, με λειτουργικά χαρακτηριστικά που θα προκύψουν μέσα από πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα. Η εφαρμογή  θα δοθεί προς αξιοποίηση στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η χρήση και λειτουργία της θα εκτιμηθεί ερευνητικά στο τέλος της περιόδου χρήσης της. Η συμμετοχή των κατοίκων στο τοπικό κοινωνικό μέσο και το περιεχόμενο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που θα αναπτυχθεί, πρόκειται να αποτελέσουν πολύτιμα ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση του κατά πόσο οι διαμεσολαβούμενες, από τις νέες τεχνολογίες, μορφές επικοινωνίας μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική συμμετοχή σε τοπικό φυσικό επίπεδο, όπως σε μια γειτονιά.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «GEITONIA»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

    Γραφίστας (Graphic Designer) με εμπειρία στις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα

Έως και για 5 μήνες

(για συμμετοχή στο παραδοτέο 5 , το οποίο έχει διάρκεια 20 μηνών)

1

6.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Προγραμματιστής (Android και IOs Developer) με εμπειρία σε εφαρμογές Android και IOs για κινητά τηλέφωνα

Έως και για 10 μήνες

(για συμμετοχή στο παραδοτέο 5 , το οποίο έχει διάρκεια 20 μηνών)

1

8.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων:

Ενότητα Εργασίας 5: Ανάπτυξη Τεχνολογικής Εφαρμογής

02

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων:

Ενότητα Εργασίας 5: Ανάπτυξη Τεχνολογικής Εφαρμογής

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.

Αποτελέσματα Πρόσκλησης


Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.5877

Ημερομηνία, 27/11/2018

ΑΔΑ: 6Φ4546Μ924-ΑΥΨ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στις 27/11/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SmartAL» που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «SmartAl»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Διοικητικός

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη του έργου .    

  

1

2.000,00 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

Συμμετοχή στο WP5: Management

Διοικητική Υποστήριξη του προγράμματος.

Διεκπεραίωση σε συνεργασία με την επιστημονικά υπεύθυνη του έργου, όλων των απαραίτητων διοικητικών και διαχειριστικών διαδικασιών που αφορά στο πρόγραμμα.

Επικοινωνία και συνεργασία με τον ΕΛΚΕ Παντείου αναφορικά με την τήρηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018.

Αποτελέσματα πρόσκλησης ενδιαφέροντος


Καλλιθέα, 27/11/2018

Αρ. πρωτ:EE.5878

ΑΔΑ: 6ΩΦΠ46Μ924-ΤΗΨ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στις 27/11/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BleuTourMed_C3, «Maritime and Coastal SustainaBLE Tourism in the Mediterranean - Community building, Communication and Capitalisation» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG MED, και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους.  Προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου ένα (1) άτομο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί το έργο, και αμοιβή ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία του έργου, το φυσικό αντικείμενο και με ευθύνη του επιστημονικά υπευθύνου, ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης (*)

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ με αντικείμενο τη συμμετοχή στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας 1

Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί το έργο

1

10.750,00€ συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.

Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018.


 Καλλιθέα, 21/11/2018

Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.5773

ΑΔΑ: 67ΗΥ46Μ924-ΩΝΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 19/10/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») GEITONIA») – ΚΩΔ. 1548, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6011, στο πλαίσιο της  Δράσης «1Η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» της ΓΓΕΤ, ως εξής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«GEITONIA »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Κοινωνιολόγος με εξειδίκευση ή/και εμπειρία στο σχεδιασμό κοινωνικής έρευνας (ποσοτικές/ποιοτικές μέθοδοι με έμφαση στη διαδικτυακή έρευνα) και στην συλλογή, ανάλυση & ερμηνεία δεδομένων

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 24 μήνες

1

30.646,08 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων:

Ενότητα Εργασίας 2: Αποτύπωση Υφισταμένης Κατάστασης

Ενότητα Εργασίας 3: Έρευνα για την χαρτογράφηση του πεδίου

Ενότητα Εργασίας 4: Ενδυνάμωση Κοινότητας

Ενότητα Εργασίας 6: Εκτίμηση Ενδυνάμωσης και Λειτουργίας Εφαρμογής

Ενότητα Εργασίας 7: Διάχυση

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου

(elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου

(Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου 2018.

Αποτελέσματα πρόσκλησης ενδιαφέροντος

 


Αθήνα, 13/11/2018

Αρ. πρωτ: ΕΕ.5704

ΑΔΑ: 606146Μ924-ΔΞ8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 05/11/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την υλοποίηση της πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με κωδικό ΟΠΣ 5032773, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-10-2019 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/10/2019 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράματος.

1

Έως 18.500€,  συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

·       Επικοινωνία με τους Φορείς υποδοχής των φοιτητών, τα Ακαδημαϊκά Τμήματα, τον Ειδικό Λογαριασμό, τη Διαχειριστική Αρχή και τα συναρμόδια Υπουργεία και λοιπά ΑΕΙ  για θέματα Πρακτικής Άσκησης.

·       Επεξεργασία των Ερωτηματολογίων των ασκούμενων για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης.

·       Συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών της Πρακτικής Άσκησης.

·       Αντιστοίχιση Φορέων / φοιτητών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ

·       Ενέργειες δημοσιότητας του έργου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Τίτλος σπουδών και λοιπά τυπικά προσόντα

01

 

Κύρια Προσόντα:

1.      Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).

2.      Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

3.      Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

4.      Εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018.


Αθήνα, 12/11/2018

Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.5659

ΑΔΑ: Ψ8ΤΝ46Μ924-Γ9Μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 03/10/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Understanding measuring and monitoring childrens welfare: An action plan withthe smile”» και ακρωνύμιο (C.W.-SMILE) με κωδ.6010, που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ (1Η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων) ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «C.W. SMILE »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

 

 

Αριθμός Ατόμων

 

 

Συνολική Αμοιβή

 

 

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Στατιστικός

(με εξειδίκευση ή/και εμπειρία σε μεθόδους συλλογής και ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 5 μήνες.

1

11.350€,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων:

Πακέτο Εργασίας 2 / WP2 : Στο παραδοτέο 7 , “Measuring child deprivation in the Attica region: a methodological framework”

Πακέτο Εργασίας  3/WP3: Στο παραδοτέο 8 , “Research on child welfare in the Attica region and the impact of targeted initiatives:Round one”

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα

01

1.       Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).

2.       Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

3.       Διδακτορικό (Λιγότερα από πέντε τα έτη αναγόρευσης σε διδάκτορα)

4.       Γνώση του SPSS

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου

(elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018.

Αποτελέσματα πρόσκλησης ενδιαφέροντος


ΑΔΑ:ΩΟ6Ξ46Μ924-ΥΔΩ
Καλλιθέα, 08/10/2018
Αρ. πρωτ: EE.4972


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 03/10/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού περί

έγκρισης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ», το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις έργου με εξειδικευμένο προσωπικό από την υπογραφή της σύμβασης

μέχρι τη λήξη του έργου, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης του έργου,

για την υλοποίηση 5 Εργαστηρίων Αρχαίου Δράματος στη Θήβα και Χαλκίδα 

καθώς και 4 παραστάσε&omeg