ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.3727 - Ημερομηνία, 16/10/2019 - ΑΔΑ: ΨΒΝ646Μ924-Ρ3Ν

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε., στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 15/10/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Censorship in Visual Arts and Film: The Greek experience from the post-war years to the present» («Η λογοκρισία στον Κινηματογράφο και τις Εικαστικές Τέχνες: Η Ελληνική εμπειρία από τα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα») με κωδικό 883 και κωδ. λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6009, στο πλαίσιο της Δράσης «1Η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: 6ΕΝΣ46Μ924-ΑΣΙ]

Το έργο στοχεύει αφενός να παράσχει μια ολοκληρωμένη και πλήρως τεκμηριωμένη ιστορία της λογοκρισίας στον κινηματογράφο και τις εικαστικές τέχνες στη χώρα βασισμένη σε πρωτότυπη, συστηματική και εκτεταμένη αρχειακή έρευνα, και αφετέρου να εντοπίσει την εξέλιξη του λογοκριτικού Λόγου και τη δημόσια πρόσληψη της λογοκρισίας σε διαφορετικά καθεστώτα και περιόδους, υιοθετώντας έναν περιεκτικό ορισμό που βασίζεται στις νέες θεωρητικές προσεγγίσεις.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (δύο (2) άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΕΡΓΟ:

«Η λογοκρισία στον

Κινηματογράφο και τις

Εικαστικές Τέχνες:

Η Ελληνική εμπειρία από

τα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα» (CIVIL)

Περιγραφή

Καθηκόντων

Διάρκεια

Σύμβασης

Αριθμός

Ατόμων

Συνολική

αμοιβή

01

Εξωτερικός

Συνεργάτης

Ερευνητής

Από την

υπογραφή της

σύμβασης έως

και τέσσερις (4)

μήνες

1

Έως 6.867€, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.)

02

Εξωτερικός

Συνεργάτης

Ερευνητής

Από 01/02/2020 έως και 01/09/2021 (19) μήνες

1

Έως 40.435,80€, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.)


Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.

Αίτηση 

Πρόσκληση


 

Αριθμ.Πρωτ: 3696/16-10-2019

Έγκριση τελικών αποτελεσμάτων για το επιστημονικό πεδίο «Τομέα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων – Οικονομικά» του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στα πλαίσια του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020»

Αποτελέσματα


Έγκριση τελικών αποτελεσμάτων για το επιστημονικό πεδίο «Τομέα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων – Οικονομικά» του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στα πλαίσια του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020»ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσεως με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «COMMUNICATION, DIVERSITE, CULTURELLE ET SOLIDARITE»

Σύμφωνα με:
α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 9361/19-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων,
β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 10238/09-10-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων,
γ) την από 15/10/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου,
αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση εξειδικευμένο προσωπικό ένα (1) άτομο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 2029/04-07-2019 & ΑΔΑ: ΨΕ0946Μ924-Η60, η επιλογή της κας. Σιμάτου Αθηνάς και αναπληρωματική την κα Τίκα Πρανβέρα.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.3734 - Ημερομηνία, 16/10/2019 - ΑΔΑ: 6ΨΑΝ46Μ924-9ΑΤ


Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 15/10/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») («GEITONIA») – ΚΩΔ. 1548, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6011, στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΣΗ646Μ924-ΞΕ3].

Το έργο αφορά στην κατανόηση των εννοιών της κοινότητας και της γειτονιάς και στη διερεύνηση της σχέσης τους με τις νέες τεχνολογίες. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης με αναφορά λειτουργίας σε μια περιοχή της Αττικής, με λειτουργικά χαρακτηριστικά που θα προκύψουν μέσα από πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα. Η εφαρμογή θα δοθεί προς αξιοποίηση στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η χρήση και λειτουργία της θα εκτιμηθεί ερευνητικά στο τέλος της περιόδου χρήσης της. Η συμμετοχή των κατοίκων στο τοπικό κοινωνικό μέσο και το περιεχόμενο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που θα αναπτυχθεί, πρόκειται να αποτελέσουν πολύτιμα ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση του κατά πόσο οι διαμεσολαβούμενες, από τις νέες τεχνολογίες, μορφές επικοινωνίας μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική συμμετοχή σε τοπικό φυσικό επίπεδο, όπως σε μια γειτονιά.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «GEITONIA»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Προγραμματιστής (Android και IOs Developer) με εμπειρία Android και IOs εφαρμογών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για 10 μήνες

1

Έως 8.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας) *Η αμοιβή για τη συμμετοχή στο έργο, δεν μεταβάλλεται βάσει του τίτλου σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.

Αίτηση 

Πρόσκληση


 

Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.2625 - Ημερομηνία, 27/08/2019 - ΑΔΑ:6ΖΤΗ46Μ924-8ΕΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 22η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 26/07/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») («GEITONIA») – ΚΩΔ. 1548, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6011, στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΣΗ646Μ924-ΞΕ3]

Το έργο αφορά στην κατανόηση των εννοιών της κοινότητας και της γειτονιάς και στη διερεύνηση της σχέσης τους με τις νέες τεχνολογίες. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης με αναφορά λειτουργίας σε μια περιοχή της Αττικής, με λειτουργικά χαρακτηριστικά που θα προκύψουν μέσα από πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα. Η εφαρμογή θα δοθεί προς αξιοποίηση στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η χρήση και λειτουργία της θα εκτιμηθεί ερευνητικά στο τέλος της περιόδου χρήσης της. Η συμμετοχή των κατοίκων στο τοπικό κοινωνικό μέσο και το περιεχόμενο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που θα αναπτυχθεί, πρόκειται να αποτελέσουν πολύτιμα ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση του κατά πόσο οι διαμεσολαβούμενες, από τις νέες τεχνολογίες, μορφές επικοινωνίας μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική συμμετοχή σε τοπικό φυσικό επίπεδο, όπως σε μια γειτονιά.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «GEITONIA»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Προγραμματιστής με εμπειρία Frontend (Frontend Developer)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για 10 μήνες

1

5.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Η αμοιβή για τη συμμετοχή στο έργο, δεν μεταβάλλεται βάσει του τίτλου σπουδών.

02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Γραφίστας (Graphic Designer) με εμπειρία σε σχεδίαση ιστοσελίδων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για 5 μήνες

1

6.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Η αμοιβή για τη συμμετοχή στο έργο, δεν μεταβάλλεται βάσει του τίτλου σπουδών.

03

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Προγραμματιστής (Android και IOs Developer) με εμπειρία Android και IOs εφαρμογών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για 10 μήνες

1

8.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας) *Η αμοιβή για τη συμμετοχή στο έργο, δεν μεταβάλλεται βάσει του τίτλου σπουδών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα


Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ 2092

04/07/2019

ΑΔΑ: ΨΕ0946Μ924-Η60

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 19η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στις 19/06/2019 αποφάσισε την έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «COMMUNICATION, DIVERSITΕ CULTURELLE ET SOLIDARITE» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+», με κωδικό Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2065 [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης:ΩΩ1846Μ924-Π3Τ]

Το έργο αφορά στο θέμα της διαφορετικότητας και της πολύ-πολιτισμικότητας συνδυαστικά με το θέμα της αλληλεγγύης και την έννοια του πολίτη. Στόχος του Προγράμματος είναι κάτω από μια διεπιστημονική συγκριτική προσέγγιση να δημιουργηθεί ένα εργαλείο ανάπτυξης για την καλύτερη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών που απευθύνεται στους φοιτητές με στόχο να αποκτήσουν μια καλύτερη γνώση και επιμόρφωση σχετικά με την πολιτιστική διαφορετικότητα έτσι ώστε να είναι ικανοί να στελεχώσουν τους διάφορους επαγγελματικούς χώρους μέσα από την κατανόηση των πρακτικών και των λόγων που εφαρμόζεται στους ποικίλους χώρους. Ο απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί μια κατανόηση των επιμέρους πολιτιστικών πρακτικών που εφαρμόζονται στις διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο),ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «Communication, Diversite Culturelle et Solidarite»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ερευνητής/τρια για θέματα δικαιωμάτων προσφύγων και ευρύτερα μετανάστευσης.    

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης

1

408Eυρώ συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019.

Αίτηση

Πρόσκληση


Αθήνα 03/07/2019

Με το παρόν μήνυμα σας κοινοποιούμε την Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ100 και τίτλο «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» καθώς και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία είναι αναρτημένα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://empedu.gov.gr/invitation/ypostiriktikes-paremvaseis-se-koinotites-roma-gia-tin-enischysi-tis-prosvasis-kai-meiosi-tis-egkataleipsis-tis-ekpaideysis-apo-paidia-kai-efivoys/

Πρόσκληση


Αθήνα 19/6/2019

Αρ. πρωτ: 1847

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», MIS 5045299

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2019 - 2020» με κωδικό MIS 5045299 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2019, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, έχουν εγκριθεί από Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων   και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων του παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης. (Απόφαση Δέσμευσης:

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αναλογούν 35 θέσεις για όλα τα Τμήματα, οι οποίες με την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 18η, 4-4-2019) κατανεμήθηκαν από 4 θέσεις σε όλα τα Τμήματα πλην του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο οποίο κατανεμήθηκαν 3 θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία και για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα, σε μόνο ένα τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μια αίτηση υποψηφιότητας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντύπως σε δύο αντίγραφα το αργότερο έως την και την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201514) ή να αποσταλούν με συστημένο ή courier στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα).

Πρόσκληση 

Αίτηση

Αποτελέσματα

Οριστικά αποτελέσματα


 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

 

 

Καθηγητής Νικόλαος Λέανδρος

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Αθήνα, 21/06/2019

Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ 1897.

ΑΔΑ: ΨΤΧΠ46Μ924-ΚΤΡ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ στην 19η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στις 19/06/2019 αποφάσισε την έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «IMMERSE – Integration Mapping for migrant children in education» με κωδικό Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2073 [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης Ω17Ξ46Μ924-Θ7Η.

Κύριος στόχος του Έργου είναι η συν-δημιουργία δεικτών ένταξης παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση μέσω της δημιουργίας νέων δεδομένων και προτάσεων πολιτικής αναφορικά με την ενσωμάτωση αυτών των ομάδων. Η νομική και πολιτική διάσταση της έντασης έχει εδώ ιδιαίτερη σημασία, όσο και η διαδικασία της διαμόρφωσης συστάσεων προς διεθνείς οργανισμούς, κρατικούς περιφερειακούς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ΜΚΟ, με σκοπό την ενίσχυση της Ένταξης.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, - ΕΛΚΕ, ως φορέας υλοποίησης της έργου με τίτλο «IMMERSE», μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα).

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την 05/07/2019. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Αθήνα, 21/06/2019

Αριθμ. πρωτ. ΕΕ1887

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 19η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 19/06/2019 αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ethnography and/as hypertext fiction: representing surrogate motherhood» («Εθνογραφία και/ως υπερκειμενική μυθοπλασία: αναπαραστάσεις παρένθετης μητρότητας») («HYFRESMO») – ΚΩΔ. 729, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6008, στο πλαίσιο της Δράσης «1Η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: Ψ47Ο46Μ924-Ψ7Σ].

Η προτεινόμενη μελέτη χρησιμοποιεί μια πρόσφατη πολιτισμική πρακτική, την παρένθετη μητρότητα, προκειμένου να διερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους εθνογραφικής γραφής. Ο σκοπός της είναι τριπλός: πρώτον, η διεξαγωγή εθνογραφικής διερεύνησης της εμπειρίας της παρένθετης μητρότητας στην Ελλάδα, με τη χρήση εθνογραφικής επιτόπιας έρευνας σε επιλεγμένα ζεύγη παρένθετων και κοινωνικών μητέρων. Δεύτερον, η διερεύνηση των πρακτικών εθνογραφικής γραφής, βάσει της υπόθεσης εργασίας ότι το τελικό κείμενο των ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να παρουσιαστεί με την μορφή μυθοπλασίας, εισάγοντας της έννοια της εθνογραφικής μυθοπλασίας. Τρίτον, υποστηρίζει το άνοιγμα του κειμένου σε νέες μορφές διαμεσολάβησης, μέσω της δημιουργίας ψηφιακών εθνογραφικών κειμένων με ενεργούς συνδέσμους σε πολυμεσικό υλικό, τα οποία διευκολύνουν τη μη-γραμμική ανάγνωση της μυθοπλαστικής εθνογραφίας.

Οι στόχοι της έρευνας περιλαμβάνουν: α) την εθνογραφική καταγραφή των βασικών ζητημάτων που αναδύονται από την εμπειρία της παρένθετης μητρότητας στην Ελλάδα, β) τη θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση των ορίων μεταξύ εθνογραφικής γραφής και μυθοπλασίας, γ) τη δημιουργία ψηφιακών πολυμεσικών εθνογραφικών κειμένων που συνάδουν με τις σύγχρονες μη-γραμμικές αναγνωστικές πρακτικές, δ) την ενεργή εμπλοκή των πληροφορητών της έρευνας και του μη εξειδικευμένου κοινού στο ερευνητικό εγχείρημα μέσω διαδικτυακού σχολιασμού, ε) τη θεμελίωση της υπερκειμενικής εθνογραφίας στο αναδυόμενο πεδίο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Έργο «HYFRESMO ».

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την 05/07/2019. Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ Καθ. Νικόλαος Λέανδρος Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης.

Πρόσκληση

Αίτηση συμμετοχής


Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ 1837

Ημερομηνία, 19/06/2019

ΑΔΑ: ΨΒΧΩ46Μ924-ΥΟ8.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ στην 18η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στις 28/05/2019 αποφάσισε την έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy – In GRID2» με κωδικό Λογιστηρίου ΕΛΚΕ…2056 και ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης:ΨΛΗ946Μ924-ΜΕΕ

Κύριος στόχος του Έργου είναι να προωθήσει τη διεθνική ψηφιακή πρόσβαση των ερευνητών, την αμοιβαία μάθηση και το διάλογο γύρω από τις καινοτομίες έρευνας εμπλουτίζοντας και επεκτείνοντας τις ερευνητικές υποδομές που δημιουργήθηκαν στον πρώτο κύκλο του προγράμματος( InGRID-1).

Η περιοχή επικέντρωσης του προγράμματος είναι:

α)η εναρμόνιση και ενσωμάτωση στοιχείων για τη φτώχεια και τις ευάλωτες ομάδες,

β) η διασύνδεση θεωρίας και ερευνητικής πρακτικής και

γ) τα εργαλεία κατασκευής δεικτών.

Χρήστες των βάσεων πληροφόρησης του προγράμματος είναι οι ερευνητές που ενδιαφέρονται για συγκριτική ανάλυση με τη βελτίωση των εργαλείων εναρμόνισης των στοιχείων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, με τη δικτύωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και με την ενίσχυση των προσπαθειών ανάπτυξης των ερευνητικών καινοτομιών για συγκριτική ανάλυση των κοινωνικών προβλημάτων.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ, ως φορέας υλοποίησης του έργου με τίτλο «Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy – In GRID2», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξιδεικευμένο προσωπικό (1 άτομο) προκειμένου να διεκπεραιώσει το ακόλουθο έργο στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 7:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο» In GRID2»

Τόπος Εκτέλεσης

Διάρκεια Σύμβασης (*)

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με αντικείμενο:

συγκέντρωση υλικών και κειμένων πολιτικής αναφορικά με τις ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα και συμμετοχή στη συγγραφή κειμένου -«οδικού-χάρτη» για την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τη φτώχεια- τον αποκλεισμό και τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στην Ελλάδα.

Πάντειο-ΕΛΚΕ

Από υπογραφή της σύμβασης μέχρι 15/12/2019

1

4.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την 4 Ιουλίου 2019.

Πρόσκληση

Αίτηση


Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ1840

Ημερομηνία, 19/06/2019

ΑΔΑ: 67ΡΧ46Μ924-ΘΩ3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 18η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στις 28/05/2019 αποφάσισε την έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SmartAL- Master in European Innovations for a Sustainable Management of Albanian Territories, rural areas and agriculture : Instruments, policies, strategies» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ2. [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΦΘ846Μ924-ΗΔ1]

Πρόκειται για πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education (Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices) με τη συνεργασία τριών ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τριών πανεπιστημίων από την Αλβανία (European University of Tirana, Agricultural University of Tirana, Universiteti Fan S Noli Korce). Στόχος είναι η μεταφορά γνώσης/ τεχνογνωσίας και η ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών και των ερευνητικών δεξιοτήτων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των πιο πάνω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αλβανίας σε θέματα Βιώσιμης Διαχείρισης των αλβανικών εδαφικών περιοχών, του αγροτικού χώρου και της γεωργίας: εργαλεία, πολιτικές και στρατηγικές σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι της λήξης του έργου (31.10.2020) ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «SmartAl»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Technical staff/ τεχνική υποστήριξη

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2020.

1

3.264,00 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω Π.Ε. και σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την περιγραφή του έργου SmartAL:

WP3: Quality Plan (οργανωτική και τεχνική υποστήριξη των θεματικών ενοτήτων/modules του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών)

WP4: Dissemination (Διάχυση- δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων)

Στο πλαίσιο των πιο πάνω ΠΕ, ο υποψήφιος θα πλαισιώσει την ομάδα εργασίας στα ακόλουθα: οργάνωση και τεχνική υποστήριξη του εκπαιδευτικού υλικού των ΘΕ για την εξασφάλιση της ποιότητας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές του SmartAl , οργάνωση και υλοποίηση των εργαστηρίων (workshops), επισκέψεις πεδίου στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών-τριών εκατέρωθεν, εφόσον χρειαστεί, δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος και δημοσιοποίησης του μεταπτυχιακού προγράμματος SmartAl.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα Χωρικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικής διαχείρισης, καινοτομικών εφαρμογών και βιώσιμης ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την 4ηΙουλίου 2019.

Πρόσκληση

Αίτηση


 

Αθήνα, 15/04/2019

Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.641

ΑΔΑ: 6ΠΚΤ46Μ924-ΒΦΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 14η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 29/03/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Understanding measuring and monitoring childrens welfare: An action plan withthe smile”» και ακρωνύμιο (C.W.-SMILE) με κωδ.6010, στο πλαίσιο της Δράσης «1Η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 6ΠΕΑ46Μ924-ΟΜ9]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «C.W. SMILE »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

 

 

Αριθμός Ατόμων

 

 

Συνολική Αμοιβή

 

 

 

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

(ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ‘Η/ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΣΕ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ‘Η/ΚΑΙ ΣΕ ΦΤΩΧΕΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ)

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 3 μήνες.

1

Έως του ποσού των 7.233 €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ. 3094/9.1.2017 (ΑΔΑ_ΩΦΧΝ4653ΠΣ-0Τ2) προκήρυξη της Δράσης". Συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα

01

1.      Διδακτορικό στο πεδίο των Οικονομικών (Μέχρι εννέα τα έτη αναγόρευσης σε διδάκτορα)

2.      Επιστημονική γνώση ή/και ερευνητική εμπειρία: στις ανισότητες ή/ και σε ζητήματα φτώχειας, ή/και σε ζητήματα ευημερίας.

3.      Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

                 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 30 Απριλίου 2019.

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα αξιολόγησης


 

Αθήνα, 11/04/2019

Αρθμ. Πρωτ.ΕΕ.518

ΑΔΑ:ΨΦΡΟ46Μ924-ΦΓ3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 12/03/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») («GEITONIA») – ΚΩΔ. 1548, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6011, στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΣΗ646Μ924-ΞΕ3]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «GEITONIA»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Γραφίστας (Graphic Designer) με εμπειρία σε σχεδίαση ιστοσελίδων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για 5 μήνες

1

6.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας) *Η αμοιβή για τη συμμετοχή στο έργο, δεν μεταβάλλεται βάσει του τίτλου σπουδών.

 

02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Προγραμματιστής (Android και IOs Developer) με εμπειρία Android και IOs εφαρμογών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για 10 μήνες

1

8.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας) *Η αμοιβή για τη συμμετοχή στο έργο, δεν μεταβάλλεται βάσει του τίτλου σπουδών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Πέμπτη Απριλίου 2019.

Αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα θέσης 01


 

Αθήνα, 11/04/2019

Αριθμ. Πρωτ. EE.516

ΑΔΑ: ΩΡΜ746Μ924-Ε0Ν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 12/03/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») («GEITONIA») – ΚΩΔ. 1548, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6011, στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΣΗ646Μ924-ΞΕ3]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «GEITONIA»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Προγραμματιστής με εμπειρία Frontend (Frontend Developer)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για 10 μήνες

1

5.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Η αμοιβή για τη συμμετοχή στο έργο, δεν μεταβάλλεται βάσει του τίτλου σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019.

Αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα


Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.395

ΑΔΑ: ΩΙΠΩ46Μ924-ΜΩΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 12η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 22/02/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ethnography and/as hypertext fiction: representing surrogate motherhood» («Εθνογραφία και/ως υπερκειμενική μυθοπλασία: αναπαραστάσεις παρένθετης μητρότητας») HYFRESMO») – ΚΩΔ. 729, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6008, στο πλαίσιο της Δράσης «1Η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 6Ξ7Ξ46Μ924-Π4Τ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«HYFRESMO »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής/Ερευνήτρια πεδίου με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και εμπειρία στην διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 7 μήνες

1

6.600,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Βοηθός ψηφιακής έρευνας και ψηφιακός επιμελητής

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 5 μήνες

1

4.440,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019.

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα


 

Αθήνα, 12/03/2019

Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.34

ΑΔΑ: 6ΘΩΧ46Μ924-ΥΥ6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στις 12/03/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «COMMUNICATION, DIVERSITE, CULTURELLE ET SOLIDARITE» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+».

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα),ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

«Communication, Diversite, Culturelle et Solidarite »

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ήτοι 31/08/2020

1

1.118€, συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

02

«Communication, Diversite, Culturelle et Solidarite »

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ήτοι 31/08/2020

1

1.122€, συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019.

Αποτελέσματα


 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αθήνα, 04/03/2019

Α.Π.: ΕΕ.1710

                                                                                                                                                                                ΑΔΑ:Ψ74Γ46Μ924-9ΤΡ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 12η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στις 22/02/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BleuTourMed_C3, «Maritime and Coastal SustainaBLE Tourism in the Mediterranean - Community building, Communication and Capitalisation» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG MED, και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου δύο (2) άτομα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, και αμοιβή ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία του έργου, το φυσικό αντικείμενο και με ευθύνη του επιστημονικά υπευθύνου. [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: Ψ6Σ946Μ924-ΒΝΨ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης (*)

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ με αντικείμενο τη συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας 2,3 και 4 

Συμμετοχή στην επιστημονική υποστήριξη των παραδοτέων και ειδικότερα:

Α. Στην Ανάπτυξη Κοινοτήτων στον θαλάσσιο και Παράκτιο Βιώσιμο Τουρισμό

Β. Στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην Τουριστική Συνεργασία και Ανάπτυξη

Γ. Στη διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου

1

4.000 €

2

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ με αντικείμενο τη συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας 2,3 και 4 

Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου και επιστημονική υποστήριξη των παραδοτέων και ειδικότερα:

Α. Στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου

Β. Στη διάχυση της πληροφορίας που παράγει η κύρια ερευνητική ομάδα

Γ. Στη διαχείριση πλατφόρμας του έργου

Δ. Στην ανάπτυξη Δυνητικών και Φυσικών κοινοτήτων

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου

1

4.000 €

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019.

Αίτηση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


 

Αθήνα, 15/02/2019

Αριθμ. Πρωτ. Ε.Ε.1586

ΑΔΑ: Ω8Η546Μ924-ΚΨ8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 27/11/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «SoDaNeT In Action» - Υποέργο 4 «Αυτεπιστασία Παντείου» (κωδ. ΟΠΣ 5023637), η το οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510005 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση δεδομένων και μεταδεδομένων της υφιστάμενης υποδομής μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών για τη διαχείριση νέου τύπου δεδομένων (π.χ. τεκμήρια), νέων θεματικών δεδομένων προερχόμενων από τους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS), όπως: τουρισμό, περιβάλλον, αγροδιατροφή, και βασικών μεταδεδομένων που αφορούν ερευνητικές συνιστώσες που δύνανται να υφίστανται ανεξάρτητα από την έρευνα (π.χ. όροι, ερωτήσεις, μεταβλητές, ταξινομήσεις). Αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού, είτε αυτό αφορά τις έρευνες και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην υποδομή, είτε μεθοδολογία ερευνών και διαχείριση δεδομένων είτε ανάπτυξη και σχεδιασμό ερευνητικών υποδομών.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (10 άτομα), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Πράξη «SoDaNeT In Action» - Υποέργο 4 «Αυτεπιστασία Παντείου»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

(μήνες)

Αριθμός Ατόμων

  

Συνολική Αμοιβή

 

01_3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής – Πολιτικός Επιστήμονας

6 μήνες

1

6.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

02_4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής – Πολιτικός Επιστήμονας

5 μήνες

1

5.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

03_5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Διδάκτορας - Ιστορικός

8 μήνες

1

8.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

04_6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Διδάκτορας - Οικονομολόγος

12 μήνες

1

12.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

05_7

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας- Ιστορικός

10 μήνες

1

7.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

06_8

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας – Πολιτικός Επιστήμονας

8 μήνες

1

5.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

07_9

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας – Πολιτικός Επιστήμονας

8 μήνες

1

5.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

08_10

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας – Πολιτικός Επιστήμονας

8 μήνες

1

5.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

09_11

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Πτυχιούχος – Πολιτικός Επιστήμονας

10 μήνες

1

5.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

10_12

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Πτυχιούχος – Πολιτικός Επιστήμονας

10 μήνες

1

5.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019.

Αίτηση

Προκήρυξη

Αποτελέσματα


Αθήνα, 18 / 01/ 2019

Αρ. Πρωτ.:ΕΕ.1368

ΑΔΑ: Ψ1ΘΨ46Μ924-6ΞΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 10/12/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Αξιολόγηση Εφαρμογής» (MIS 5006166), στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο αφορά στο ζήτημα των πολιτικών αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Στόχος είναι να αναδειχθούν, μέσα από μία διεπιστημονική συγκριτική προσέγγιση, οι ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις του κοινωνικού αντίκτυπου του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης μέσα από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό [ένα (1) άτομο] από την υπογραφή της σύμβασης, ως φαίνεται στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή  1 Φεβρουαρίου 2019.

Περίληψη πρόσκλησης

Αίτηση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


Αθήνα, 15/01/2019

                                                                                                                        Αρ. Πρωτ.: EE.1347

                                                                                                                        ΑΔΑ: 7ΜΜ746Μ924-9ΦΒ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 27/11/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «TRIPMENTOR Διαδραστικός Τουριστικός Οδηγός», το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό (8 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/01/2021 με δυνατότητα ανανέωσης από πλευράς εργοδότη σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

«TRIPMENTOR Διαδραστικός Τουριστικός Οδηγός»

Κωδικός Θέσης

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 1.500,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

2

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 1.500,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

3

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 15.000,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

4

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 15.000,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

5

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 17.000,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

6

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 20.000,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

7

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 4.000,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

8

Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/1/2021.

1

Έως 3.000,00 €,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019.

Αποτελέσματα αξιολόγησης


 

ΑΔΑ: ΩΕΓΨ46Μ924-8ΤΛ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.6666

Ημερομηνία, 21/12/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 27/11/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») («GEITONIA») – ΚΩΔ. 1548.

Το έργο αφορά στην κατανόηση των εννοιών της κοινότητας και της γειτονιάς και στη διερεύνηση της σχέσης τους με τις νέες τεχνολογίες. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης με αναφορά λειτουργίας σε μια περιοχή της Αττικής, με λειτουργικά χαρακτηριστικά που θα προκύψουν μέσα από πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα. Η εφαρμογή  θα δοθεί προς αξιοποίηση στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η χρήση και λειτουργία της θα εκτιμηθεί ερευνητικά στο τέλος της περιόδου χρήσης της. Η συμμετοχή των κατοίκων στο τοπικό κοινωνικό μέσο και το περιεχόμενο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που θα αναπτυχθεί, πρόκειται να αποτελέσουν πολύτιμα ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση του κατά πόσο οι διαμεσολαβούμενες, από τις νέες τεχνολογίες, μορφές επικοινωνίας μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική συμμετοχή σε τοπικό φυσικό επίπεδο, όπως σε μια γειτονιά.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «GEITONIA»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

    Προγραμματιστής (Frontend Developer) με εμπειρία στις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα

Έως και για 10 μήνες

(για συμμετοχή στο παραδοτέο 5, το οποίο έχει διάρκεια 20 μηνών)

1

5.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Προγραμματιστής (Backend Developer) με εμπειρία στις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα

Έως και για 10 μήνες

(για συμμετοχή στο παραδοτέο 5, το οποίο έχει διάρκεια 20 μηνών)

1

9.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων:

Ενότητα Εργασίας 5: Ανάπτυξη Τεχνολογικής Εφαρμογής

02

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων:

Ενότητα Εργασίας 5: Ανάπτυξη Τεχνολογικής Εφαρμογής

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.

Αποτελέσματα Πρόσκλησης


 

ΑΔΑ: ΨΚΘΛ46Μ924-ΓΙΓ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.6665

Ημερομηνία, 21/12/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 27/11/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») («GEITONIA») – ΚΩΔ. 1548.

Το έργο αφορά στην κατανόηση των εννοιών της κοινότητας και της γειτονιάς και στη διερεύνηση της σχέσης τους με τις νέες τεχνολογίες. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης με αναφορά λειτουργίας σε μια περιοχή της Αττικής, με λειτουργικά χαρακτηριστικά που θα προκύψουν μέσα από πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα. Η εφαρμογή  θα δοθεί προς αξιοποίηση στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η χρήση και λειτουργία της θα εκτιμηθεί ερευνητικά στο τέλος της περιόδου χρήσης της. Η συμμετοχή των κατοίκων στο τοπικό κοινωνικό μέσο και το περιεχόμενο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που θα αναπτυχθεί, πρόκειται να αποτελέσουν πολύτιμα ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση του κατά πόσο οι διαμεσολαβούμενες, από τις νέες τεχνολογίες, μορφές επικοινωνίας μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική συμμετοχή σε τοπικό φυσικό επίπεδο, όπως σε μια γειτονιά.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «GEITONIA»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

    Γραφίστας (Graphic Designer) με εμπειρία στις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα

Έως και για 5 μήνες

(για συμμετοχή στο παραδοτέο 5 , το οποίο έχει διάρκεια 20 μηνών)

1

6.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Προγραμματιστής (Android και IOs Developer) με εμπειρία σε εφαρμογές Android και IOs για κινητά τηλέφωνα

Έως και για 10 μήνες

(για συμμετοχή στο παραδοτέο 5 , το οποίο έχει διάρκεια 20 μηνών)

1

8.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων:

Ενότητα Εργασίας 5: Ανάπτυξη Τεχνολογικής Εφαρμογής

02

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων:

Ενότητα Εργασίας 5: Ανάπτυξη Τεχνολογικής Εφαρμογής

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.

Αποτελέσματα Πρόσκλησης


 

Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.5877

Ημερομηνία, 27/11/2018

ΑΔΑ: 6Φ4546Μ924-ΑΥΨ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στις 27/11/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SmartAL» που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «SmartAl»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Διοικητικός

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη του έργου .    

  

1

2.000,00 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

Συμμετοχή στο WP5: Management

Διοικητική Υποστήριξη του προγράμματος.

Διεκπεραίωση σε συνεργασία με την επιστημονικά υπεύθυνη του έργου, όλων των απαραίτητων διοικητικών και διαχειριστικών διαδικασιών που αφορά στο πρόγραμμα.

Επικοινωνία και συνεργασία με τον ΕΛΚΕ Παντείου αναφορικά με την τήρηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018.

Αποτελέσματα πρόσκλησης ενδιαφέροντος


 

Καλλιθέα, 27/11/2018

Αρ. πρωτ:EE.5878

ΑΔΑ: 6ΩΦΠ46Μ924-ΤΗΨ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στις 27/11/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BleuTourMed_C3, «Maritime and Coastal SustainaBLE Tourism in the Mediterranean - Community building, Communication and Capitalisation» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG MED, και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους.  Προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου ένα (1) άτομο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί το έργο, και αμοιβή ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία του έργου, το φυσικό αντικείμενο και με ευθύνη του επιστημονικά υπευθύνου, ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης (*)

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ με αντικείμενο τη συμμετοχή στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας 1

Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί το έργο

1

10.750,00€ συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

             

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.

Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018.


 Καλλιθέα, 21/11/2018

Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.5773

ΑΔΑ: 67ΗΥ46Μ924-ΩΝΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 19/10/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») GEITONIA») – ΚΩΔ. 1548, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6011, στο πλαίσιο της  Δράσης «1Η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» της ΓΓΕΤ, ως εξής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«GEITONIA »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Κοινωνιολόγος με εξειδίκευση ή/και εμπειρία στο σχεδιασμό κοινωνικής έρευνας (ποσοτικές/ποιοτικές μέθοδοι με έμφαση στη διαδικτυακή έρευνα) και στην συλλογή, ανάλυση & ερμηνεία δεδομένων

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 24 μήνες

1

30.646,08 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων:

Ενότητα Εργασίας 2: Αποτύπωση Υφισταμένης Κατάστασης

Ενότητα Εργασίας 3: Έρευνα για την χαρτογράφηση του πεδίου

Ενότητα Εργασίας 4: Ενδυνάμωση Κοινότητας

Ενότητα Εργασίας 6: Εκτίμηση Ενδυνάμωσης και Λειτουργίας Εφαρμογής

Ενότητα Εργασίας 7: Διάχυση

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου

(elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου

(Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου 2018.

Αποτελέσματα πρόσκλησης ενδιαφέροντος

 


Αθήνα, 13/11/2018

Αρ. πρωτ: ΕΕ.5704

ΑΔΑ: 606146Μ924-ΔΞ8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 05/11/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την υλοποίηση της πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με κωδικό ΟΠΣ 5032773, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-10-2019 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/10/2019 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράματος.

1

Έως 18.500€,  συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

·       Επικοινωνία με τους Φορείς υποδοχής των φοιτητών, τα Ακαδημαϊκά Τμήματα, τον Ειδικό Λογαριασμό, τη Διαχειριστική Αρχή και τα συναρμόδια Υπουργεία και λοιπά ΑΕΙ  για θέματα Πρακτικής Άσκησης.

·       Επεξεργασία των Ερωτηματολογίων των ασκούμενων για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης.

·       Συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών της Πρακτικής Άσκησης.

·       Αντιστοίχιση Φορέων / φοιτητών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ

·       Ενέργειες δημοσιότητας του έργου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Τίτλος σπουδών και λοιπά τυπικά προσόντα

01

 

Κύρια Προσόντα:

1.      Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).

2.      Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

3.      Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

4.      Εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018.


 

 

Αθήνα, 12/11/2018

Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.5659

ΑΔΑ: Ψ8ΤΝ46Μ924-Γ9Μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 03/10/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Understanding measuring and monitoring childrens welfare: An action plan withthe smile”» και ακρωνύμιο (C.W.-SMILE) με κωδ.6010, που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ (1Η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων) ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «C.W. SMILE »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

 

 

Αριθμός Ατόμων

 

 

Συνολική Αμοιβή

 

 

 

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Στατιστικός

(με εξειδίκευση ή/και εμπειρία σε μεθόδους συλλογής και ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων

Από την υπογραφή της σύμβασης και για 5 μήνες.

1

11.350€,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων:

Πακέτο Εργασίας 2 / WP2 : Στο παραδοτέο 7 , “Measuring child deprivation in the Attica region: a methodological framework”

Πακέτο Εργασίας  3/WP3: Στο παραδοτέο 8 , “Research on child welfare in the Attica region and the impact of targeted initiatives:Round one”

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα

01

1.       Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).

2.       Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

3.       Διδακτορικό (Λιγότερα από πέντε τα έτη αναγόρευσης σε διδάκτορα)

4.       Γνώση του SPSS

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου

(elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018.

Αποτελέσματα πρόσκλησης ενδιαφέροντος


 

ΑΔΑ:ΩΟ6Ξ46Μ924-ΥΔΩ
Καλλιθέα, 08/10/2018
Αρ. πρωτ: EE.4972


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 03/10/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού περί

έγκρισης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ», το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις έργου με εξειδικευμένο προσωπικό από την υπογραφή της σύμβασης

μέχρι τη λήξη του έργου, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης του έργου,

για την υλοποίηση 5 Εργαστηρίων Αρχαίου Δράματος στη Θήβα και Χαλκίδα 

καθώς και 4 παραστάσεων Αρχαίου Δράματος στη Θήβα, Χαλκίδα, Ερέτρια και Αθήνα.

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Αιτηση 


Αθήνα, 03/10/2018

Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.4902

ΑΔΑ: 99146Μ924-ΜΘΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 09/07/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ (κωδ. Έργου_2027), το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ.

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

2027_1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Διαχείριση έργου ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2019, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

1

4.066 €

Σε περίπτωση ανανέωσης, η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί αναλόγως του προϋπολογισμού του έργου

2027_2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Διαχείριση έργου ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2019, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

1

3.434€.

Σε περίπτωση ανανέωσης, η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί αναλόγως του προϋπολογισμού του έργου

2027_3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υποστήριξη έργου ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2019, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

1

2.732 €.

Σε περίπτωση ανανέωσης, η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί αναλόγως του προϋπολογισμού του έργου

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου

2027_1

·         Υποστήριξη οικονομικής διαχείρισης προγράμματος (προϋπολογισμός, τροποποιήσεις προϋπολογισμού, ενδιάμεσος και τελικός απολογισμός, προκηρύξεις, προμήθειες, αιτήσεις χρηματοδότησης, κλπ.)

2027_2

·         Διοικητική υποστήριξη προγράμματος και Σύνδεσμος με τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (Επικοινωνία με Αρμοδίους, Προσδιορισμός και Καταγραφή Αναγκών, Σύνταξη εγγράφων σχετικών με την υλοποίηση του προγράμματος)

·         Υποστήριξη διδασκαλίας μεθοδολογικών μαθημάτων διπλωματικών εργασιών (μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής)

2027_3

·         Τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη διοικητικών ενεργειών και οικονομικής διαχείρισης προγράμματος (επικοινωνία ομάδας έργου με ΕΛΚΕ, κατάθεση αιτημάτων, τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία στο πλαίσιο του προγράμματος)

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018


ΑΔΑ: 7ΧΤ246Μ924-Ξ5Δ

                                                                                                                          Αθήνα, 03/10/2018

Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.4873

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 18/09/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ενέκρινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Master in European Innovations for a Sustainable Management of Albanian Territories, rural areas and agriculture: Instruments, policies, strategies SmartAL» που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education.

Πρόκειται για πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education (Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices) με τη συνεργασία τριών ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τριών πανεπιστημίων από την Αλβανία (European University of Tirana, Agricultural University of Tirana, Universiteti Fan S Noli Korce). Στόχος είναι η μεταφορά γνώσης/ τεχνογνωσίας και η ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών και των ερευνητικών δεξιοτήτων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των πιο πάνω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αλβανίας σε θέματα Βιώσιμης Διαχείρισης των αλβανικών εδαφικών περιοχών, του αγροτικού χώρου και της γεωργίας: εργαλεία, πολιτικές και στρατηγικές σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «SmartAl»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Teacher//Trainer

Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

2.000 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018.


 Θέση εργασίας: Researcher positions in Cultural Applications Development and Interactive Storytelling

Two researcher positions (junior or senior) are available at the Intelligent Interaction research group of the Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean.

The researchers will be involved in a recently granted 3-year, funded research project dealing with semantic representation of Ubiquitous Cultural User eXperience and
Interactive narrative and storytelling. The project will design and develop a ubiquitous platform of augmented narratives for cultural routes based on travelogues.
We are looking for enthusiastic senior and junior researchers with academic background on fields related to the project and the wider research interests of the research group:
● Cultural metadata and Linked Open Data
● Semantic representation of Cultural User eXperience
● Mixed and Augmented Reality cultural applications
● Cultural narratives and storytelling


II is a recently established yet dynamic research group active in the intersection of Intelligent Systems, Human-Computer Interaction and Cultural Heritage Management. II is looking for enthusiastic, dynamic, adaptive and flexible researchers with strong sense of teamwork and collaboration. Successful applicants will also be expected to contribute to the research and innovation activities of the group related to and beyond the project’s scope.

If you’re interested please drop us a line, with a first cut-off date at the end of October 2018.


Καλλιθέα, 10/09/2018

Αρ. πρωτ:Ε.Ε.4116

ΑΔΑ: ΩΗΓΜ46Μ924-Κ2Σ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 24/07/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Negotiating early jobinsecurity and labour market exclusion in Europe (NEGOTIATE) – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017», με κωδικό αριθμό (λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2066), το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 21/11/2018 (ημερομηνία λήξης του έργου), με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης λήξης του έργου, από πλευράς εργοδότη, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Έργου: « Negotiating early job – insecurity and labour market exclusion in Europe (NEGOTIATE) – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017 »

Κωδικός Θέσης

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

Έρευνα

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 21/11/2018 (με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου)

1

1.249,18€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Θέσης

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

1

1.     Υλοποίηση δράσεων διάχυσης και ευρείας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Negotiating early job – insecurity and labour market exclusion in Europe» (NEGOTIATE)

2.     Δικτύωση μες τις αρμόδιες υπηρεσίες – αρχές που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προαναφερόμενου σχεδιασμού παρέμβασης.

3.     Αναζήτηση προγραμμάτων θεσμικών χρηματοδοτήσεων και συμμετοχή στην προετοιμασία σχετικών προτάσεων σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ευρωπαϊκών ή εθνικών ταμείων.

4.     Συνεργασία με την Ομάδα Έργου για διοικητικές και άλλες ενέργειες που κρίνονται αναγκαίες.

5.     Υποστήριξη της διαδικασίας οργάνωσης εκδηλώσεων του προγράμματος.


Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018.

Αποτελέσματα


 

Καλλιθέα, 27/07/2018

Αρ. πρωτ: EE.3535

ΑΔΑ:Ω74546Μ924-ΦΕΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 09/07/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RESCUEPatterns of Resilience during Socioeconomic crises among households in Europe – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017», με κωδικό αριθμό (λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2064), το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 21/11/2018 (ημερομηνία λήξης του έργου), με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης λήξης του έργου, από πλευράς εργοδότη, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Έργου: « RESCUE – Patterns of Resilience during Socioeconomic crises among households in Europe – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017 »

Κωδικός Θέσης

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

Έρευνα - Συγγραφή

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 21/11/2018 (με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου)

1

Έως 5.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Θέσης

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

1

1.    Επισκόπηση βιβλιογραφίας σχετικά με την εργασία σε /μέσω ψηφιακές/ών πλατφόρμες/ών.

2.    Ανάλυση δεδομένων μέσα από πλατφόρμες στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

3.    Διεξαγωγή και ανάλυση συνεντεύξεων με εργαζόμενους μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

4.    Συγγραφή σχετικού άρθρου για διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018.

Αίτηση

Πρόσκληση

ΑποτελέσματαΑναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΑΔΑ: 73ΚΝ46Μ924-ΗΘ9

Αθήνα, 24/07/2018

Αρ. πρωτ: EE.3373

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», MIS 5030371

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2018 - 2019» με κωδικό MIS 5030371 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς  Πόρους, και  σύμφωνα με  την απόφαση της  Επιτροπής Ερευνών στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2018, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έχουν εγκριθεί  από  Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων   και  αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων του παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αναλογούν 35 θέσεις για όλα τα Τμήματα, οι οποίες  με την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 18η, 1-6-2018) κατανεμήθηκαν από 4 θέσεις σε όλα τα Τμήματα πλην του Τμήματος Ψυχολογίας στο οποίο κατανεμήθηκαν 3 θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία και για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα, σε μόνο ένα τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μια αίτηση  υποψηφιότητας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντύπως σε δύο αντίγραφα το αργότερο έως  την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 δεδομένου ότι σύμφωνα με την Απόφαση της Συγκλήτου το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από 6/8 έως 24/8/2018.  

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136,  Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201514) ή να αποσταλούν με συστημένο ή courier στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα).

Αίτηση

Πρόσκληση 


 

ΑΔΑ:7ΤΨ246Μ924-3ΡΘ

                                                                                                                              Καλλιθέα, 24/07/2018

Αρ. πρωτ.: ΕΕ.3364

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 20/06/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+ 2018-2019:Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση, Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία και Προσωπικού για Επιμόρφωση του Προγράμματος, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ », (κωδ. έργου 9834) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/09/2019 με δικαίωμα ανανέωσης από πλευράς εργοδότη μέχρι τη λήξη του Προγράμματος (ημερομηνία λήξης προγράμματος 2021)και αμοιβή ανάλογη με την επίτευξη του ποσοστού εκπλήρωσης του φυσικού αντικειμένου και με αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος, ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Erasmus+ 2018-2019:Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση, Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία και Προσωπικού για Επιμόρφωση του Προγράμματος, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ », (κωδ. έργου 9834.)

Κωδικός Θέσης

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

Διαχείριση Προγράμματος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/9/2019.

1

Έως 19.800€,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018.

Αίτηση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


ΑΔΑ: Ω99746Μ924-Τ68

Καλλιθέα, 24/07/2018

Αρ. πρωτ: ΕΕ.3363

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 20/06/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ 2017-2019 Φοιτητών για Σπουδές, προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Credit Mobility», (κωδ. έργου 9833) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις έργου με εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-07-2019 με δικαίωμα ανανέωσης από πλευράς εργοδότη μέχρι τη λήξη του Προγράμματος (ημερομηνία λήξης προγράμματος 2021)και αμοιβή ανάλογη με την επίτευξη του ποσοστού εκπλήρωσης του φυσικού αντικειμένου και με αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ 2017-2019 Φοιτητών για Σπουδές, προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Credit Mobility» (κωδ. έργου 9833)

Κωδικός Θέσης

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

Τεχνοοικονομική διαχείριση

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/7/2019.

1

Έως 17.800€,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

2

Διαχείριση Προγράμματος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/7/2019.

1

Έως 17.600€,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018.

Αίτηση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


ΑΔΑ:7ΣΣ846Μ924-ΦΓΖ

                                                                                                  Καλλιθέα,24/07/2018

Αρ. πρωτ.:ΕΕ.3362

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 20/06/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+ 2018-2019: Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου», στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ », (κωδ. έργου 9835) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/09/2019 με δικαίωμα ανανέωσης από πλευράς εργοδότη μέχρι τη λήξη του Προγράμματος (ημερομηνία λήξης προγράμματος 2021)και αμοιβή ανάλογη με την επίτευξη του ποσοστού εκπλήρωσης του φυσικού αντικειμένου και με αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος, ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Erasmus+ 2018-2019: Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου», στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ », (κωδ. έργου 9835)

Κωδικός Θέσης

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

Διαχείριση προγράμματος και ενημέρωση – διαχείριση και συντονισμός της ιστοσελίδας του «Erasmus+» του Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/9/2019.

1

Έως 16.800€,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018.

Αίτηση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα

 


ΑΔΑ: 7ΜΓΥ46Μ924-ΜΦΡ

Καλλιθέα, 05/07/2018

Αρ. πρωτ: ΕΕ.2991

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 20/06/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Governance, Pluralism & Trans-Nationalisation in Europe Jean Monnet Networks», με κωδικό αριθμό (λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2053), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-08-2019, με δικαίωμα ανανέωσης από πλευράς εργοδότη μέχρι τη λήξη του Προγράμματος ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Έργου: «Governance, Pluralism & Trans-Nationalisation in Europe Jean Monnet Networks»

Κωδικός Θέσης

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

Τεχνοοικονομική διαχείριση

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/8/2019.

1

Έως 930,00€,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018.

Αίτηση

Περίληψη πρόσκλησης

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


ΑΔΑ: ΩΨΚ646Μ924-6ΔΘ
Καλλιθέα, 05/07/2018
Αρ. πρωτ: ΕΕ.2980


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 20/06/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρακολούθηση και τον Έλεγχο της Ποιότητας της «ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ που διεξάγει η εταιρεία ερευνών FOCUS-BARI A.E. για λογαριασμό της Α.Ε.Μ.Α.Ρ.» (κωδ. 1145), το οποίο χρηματοδοτείται από Ραδιοφωνικούς σταθμούς προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό ένα (1) άτομο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος 10/9/2018 με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρξει χρονική επέκταση του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018.

Αίτηση

Περίληψη πρόσκλησης

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


26-06-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καλλιθέα, 26/06/2018

Αρ. πρωτ:Ε.Ε.2768

ΑΔΑ:ΨΡ1Μ46Μ924-39Ξ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, σύμφωνα με την από 22/05/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την υλοποίηση της έργου με τίτλο «INSPIRES – Innovative Social and Employment Policies for Inclusive and Resilient Labour Markets in Europe-Εθνική Συμμετοχή 2016-2017», προτίθεται να απασχολήσει ένα  (1) άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου συνολικού ποσού 3.400,00€ συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Έργου INSPIRES ήταν η μελέτη των ευμετάβλητων (resilient) αγορών εργασίας στην Ευρώπη. Για να πετύχει τον στόχο αυτό, ανέλυσε σε βάθος την εξέλιξη των πολιτικών αγοράς εργασίας, πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής. Επιπλέον, εκτιμησε τη θέση ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας από το 2000 και μετά.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ, ως φορέας υλοποίησης της έργου με τίτλο «INSPIRES – Innovative Social and Employment Policies for Inclusive and Resilient Labour Markets in Europe-Εθνική Συμμετοχή 2016-2017», θα διεκπεραιώσει τo ακόλουθo παραδοτέo έργo:

Αυτόματη ταξινόμηση καινοτόμων μέτρων και πολιτικών.

Aνάλυση παραδοτέου:

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί ο αλγόριθμος της αυτόματης ταξινόμησης και η ταξινομημένη βάση δεδομένων που θα περιέχει καινοτόμα μέτρα και πολιτικές που αφορούν ευπαθείς ομάδες και εφαρμόστηκαν στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, Σλοβενία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Σουηδία, στην Ελβετία, στην Ολλανδία και στην Αγγλία κατά την περίοδο της κρίσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «INSPIRES – Innovative Social and Employment Policies for Inclusive and Resilient Labour Markets in Europe – Εθνική Συμμετοχή 2016-2017»

Τόπος Εκτέλεσης

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με αντικείμενο:

α) Ανάπτυξη τεχνικών αυτόματης ταξινόμησης καινοτόμων μέτρων και πολιτικών

Πάντειο-ΕΛΚΕ

Από υπογραφή της σύμβασης  μέχρι 28/09/2018

1

3.400€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)


Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι τη Τρίτη 10 Ιουλίου 2018.

Αίτηση

Προκήρυξη 

Αποτελέσματα


11-05-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 11/06/2018

Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ.2406 ΑΔΑ: 68Μ846Μ924-Ρ6Χ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 22/05/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού υλοποιεί το έργο «Master in European Innovations for a Sustainable Management of Albanian Territories, rural areas and agriculture: Instruments, policies, strategies SmartAL» που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education.

Πρόκειται για πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education (Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices) με τη συνεργασία τριών ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τριών πανεπιστημίων από την Αλβανία (European University of Tirana, Agricultural University of Tirana, Universiteti Fan S Noli Korce). Στόχος είναι η μεταφορά γνώσης/ τεχνογνωσίας και η ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών και των ερευνητικών δεξιοτήτων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των πιο πάνω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αλβανίας σε θέματα Βιώσιμης Διαχείρισης των αλβανικών εδαφικών περιοχών, του αγροτικού χώρου και της γεωργίας: εργαλεία, πολιτικές και στρατηγικές σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «SmartAl»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Teacher/Trainer

Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης

1

2500 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ.17671, Καλλιθέα) μέχρι την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018.

Πρόσκληση

Αίτηση


10-05-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με την από 28/03/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «COMMUNICATION, DIVERSITE, CULTURELLE ET SOLIDARITE» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+», προτίθεται να απασχολήσει 1 άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου.
Το έργο αφορά στο θέμα της διαφορετικότητας και της πολύ-πολιτισμικότητας συνδυαστικά με το θέμα της αλληλεγγύης και την έννοια του πολίτη. Στόχος του Προγράμματος είναι κάτω από μια διεπιστημονική συγκριτική προσέγγιση να δημιουργηθεί ένα εργαλείο ανάπτυξης για την καλύτερη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών που απευθύνεται στους φοιτητές με στόχο να αποκτήσουν μια καλύτερη γνώση και επιμόρφωση σχετικά με την πολιτιστική διαφορετικότητα έτσι ώστε να είναι ικανοί να στελεχώσουν τους διάφορους επαγγελματικούς χώρους μέσα από την κατανόηση των πρακτικών και των λόγων που εφαρμόζεται στους ποικίλους χώρους. Ο απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί μια κατανόηση των επιμέρους πολιτιστικών πρακτικών που εφαρμόζονται στις διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο),όπως φαίνεται στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη 23 Μάϊου 2018.

 

Περίληψη

Πρόσκληση

Αίτηση

Αποτελέσματα


07-05-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 690Θ46Μ924-5ΛΙ
Καλλιθέα, 07/05/2018
Αρ. πρωτ: ΕΕ.1786

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 28/03/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Support of training and career development of researchers (Marie- Curie) Evaluation of the legacies of sporting megaevents on social capital- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017» (κωδ. 2069), το οποίο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 21-11- 2018 και κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με την ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι τη Δευτέρα 21 Μάϊου 2018. 

 

Προκήρυξη

Αίτηση

Αποτελέσματα


14-3-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με:
1. Το άρθρο 64 παρ. 2β του Ν. 4485/2017
2. Την από 16/2/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού υλοποιεί το έργο «Πιλοτική Απογραφή Άστεγου Πληθυσμού» που χρηματοδοτείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία εργαλείων και ορισμός διαδικασιών για την καταγραφή των αστέγων» με κωδικό MIS 5001354 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020 (Απόφαση Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. αρ. 1454 της συνεδρίασης αριθμ. 297/02.06.2017).
3. Την από 06/03/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού περί έγκρισης της ανακοίνωσης.

Αντικείμενο του έργου είναι η διενέργεια πιλοτικής έρευνας καταγραφής των αστέγων δρόμου και σε δομές φιλοξενίας σε 5 δήμους προκειμένου να διαμορφωθεί πρόταση ανάπτυξης μόνιμου μηχανισμού περιοδικής καταγραφής των αστέγων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 5 μήνες και περιλαμβάνει δύο παραδοτέα:
α) τη διενέργεια της πιλοτικής καταγραφής και
β) τη διατύπωση πρότασης για τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης της κατάστασης αναφορικά με τους αστέγους στην ελληνική επικράτεια.
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει ευκαιριακά με σύμβαση έργου, καταγραφείς αστέγων από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο ημέρες σύμφωνα με την συνημμένη πρόσκλήση.

Πρόσκληση

Αποτελέσματα 

14-3-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΑΔΑ: ΩΙΣ9469Β7Α-Γ65
Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.1089/14-3-2018

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 06/03/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, για την υλοποίηση του έργου «Πιλοτική Απογραφή Άστεγου Πληθυσμού» που χρηματοδοτείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία εργαλείων και ορισμός διαδικασιών για την καταγραφή των αστέγων» με κωδικό MIS 5001354 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020 (Απόφαση Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. αρ. 1454 της συνεδρίασης αριθμ. 297/02.06.2017), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης και για πέντε (5) μήνες, συνολικού ποσού 2.500€ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων), ως εξής:

ΘΕΣΗ (1): Βοηθός Διοικητικής Διαχείρισης και Υποστήριξης του έργου

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018.

Πρόσκληση

Αίτηση


13-3-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΑΔΑ:7Ν6Η469Β7Α-ΞΒΣ
Αθήνα, 12/03/2018
Αρ. πρωτ: ΕΕ.968

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 16/02/2018 Απόφαση της 11 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης έργου με τίτλο «Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989). Έρευνα – τεκμηρίωση – διάχυση», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα άτομο ως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι 30/4/2019, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201514 κα Γ. Λιάτσου) ή να αποσταλούν με κούριερ ή ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή μέχρι την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018.

Αίτηση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


12-3-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΑΔΑ: ΨΧ6Φ469Β7Α-ΜΦ5
Καλλιθέα, 09/03/2018
Αρ. πρωτ: Ε.Ε.935

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 18/12/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κινητικότητα Erasmus+ 2017-2018 Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+» (κωδ. 9831), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-09- 2018 με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου και κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με την ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Τεχνοοικονομική διαχείριση

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018.

Αίτηση

Πρόσκληση


27-2-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΔΑ:ΩΖΩΩ469Β7Α-ΥΤΟ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ.553

Ημερομηνία, 27/02/2018

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 16/02/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού υλοποιεί την πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου» και κωδικό ΟΠΣ 5011017 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ).

Η πράξη στοχεύει στην αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών, αλλά και στη δημιουργία νέων δομών για την υποστήριξη και την ενίσχυση των φοιτητών/τριών του Παντείου Πανεπιστημίου που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με απώτερο σκοπό την υποστήριξή τους στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις:

Α. Ενίσχυση της υπηρεσίας προσβάσιμων συγγραμμάτων της Βιβλιοθήκης (εμπλουτισμός της διαθέσιμης συλλογής προσβάσιμων τεκμηρίων και της ψηφιακής βιβλιοθήκης Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών AMELib)

Β. Δημιουργία Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Γ. Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις υποστήριξης φοιτητών ΑΜΕΑ (βελτίωση και αναβάθμιση προσβασιμότητας στους χώρους του Πανεπιστημίου).

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (4 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

1

Έως 18.000€, συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

1

Έως 18.000€, συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας

 

03

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

1

Έως 18.000€, συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

04

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

1

Έως 8.060€, συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018.

Πρόσκληση

Αίτηση 

Αποτελέσματα Βιβλιοθηκονόμου

Αποτελέσματα Πληροφορικάριου

Αποτελέσματα Διοικητικού

Αποτελέσματα Ψυχολόγου


16-02-2018 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 29/01/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μέτρηση της ραδιοφωνικής ακροαματικότητας στην Αττική που διεξάγει η εταιρεία FOCUS – BARI Α.Ε.» (κωδ. 1145), το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/08/2018 με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης, εφόσον υπάρξει νέα χρηματοδότηση ως εξής:

ΘΕΣΗ (1): Εξωτερικός Συνεργάτης (Ερευνητής)

Αναλυτική περιγραφή Αντικείμενο της θέσης:

  1. Καταγραφή  paradata τηλεφωνικών συνεντεύξεων μέσω συνακροάσεων σε σύστημα CATI. (Οι συνακροάσεις γίνονται σε 5 τυχαία επιλεγμένα δίωρα πρωί απόγευμα και τις επτά ημέρες της εβδομάδας).
  2. Εισαγωγή, έλεγχος και ανάλυση δεδομένων.
  3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων – συναντήσεις με την επιτροπή παραλαβής και τους χρήστες του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018.

 Πρόσκληση

 Αίτηση


18-12-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ».

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αθήνα, 18/12/2017

Αρ. πρωτ: Ε.Ε. 5890

ΑΔΑ: ΩΝΦ6469Β7Α-ΑΛ4

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5008115 (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14-06-2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, το με Αριθ.Πρωτ. ΕΓ 415/20-11-2017 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Κ.Τ. με θέμα: «Πρόσθετες θέσεις ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας» και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (8η Συνεδρίαση/ 18 Δεκεμβρίου 2017), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου των προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου και από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων (Παράρτημα Ι) και στον Πίνακα Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων (Παράρτημα ΙΙ), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν εντύπως φάκελο υποψηφιότητας σε δύο (2) αντίγραφα, το αργότερο έως την 9η Ιανουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136,  Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201507/1520) ή να αποσταλούν με συστημένο ή courier στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα) .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210-9201507/1520 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-15.00. 

Αίτηση

Πρόσκληση


31-10-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ INGRID

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ για την υλοποίηση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policyIn GRID2», προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) άτομα με σύμβαση ανάθεσης έργου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/04/2019, συνολικού ποσού 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων), ως εξής:

ΘΕΣΗ (1): ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με αντικείμενο:

α) την πιλοτική στατιστική διερεύνηση ερωτηματολογίου,

β) την πλήρη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία ερωτηματολογίου και

γ) την διεξαγωγή στατιστικής συμπερασματολογιάς στο πλαίσιο  των παραδοτέων (7.1) και (7.3)

 

ΘΕΣΗ (2): ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με αντικείμενο:

α) την ηλεκτρονική διακίνηση του ερωτηματολογίου και την εισαγωγή των στοιχείων στην βάση δεδομένων στο πλαίσιο των παραδοτέων  (7.1) και (7.3) και

β) την συμμετοχή στην υλοποίηση του workshop που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017. 

Αίτηση

Πρόσκληση pdf icon png pdf zum download 2


31-10-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ για την υλοποίηση της πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΘΕΣΗ (1): Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου

ΘΕΣΗ (2): Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου

ΘΕΣΗ (3): Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017. 

Αίτηση

Πρόσκληση pdf icon png pdf zum download 2


04-08-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 28/07/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης έργου με τίτλο «Τόποι Μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση 19ος – 20ος αιώνας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (4 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι 31/01/2020:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Ερευνητής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Ερευνητής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 03

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Βοηθός Ερευνητή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 04

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Βοηθός Ερευνητή

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2017. (Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από 07/08/2017 έως και 18/08/2017).

pdf icon png pdf zum download 2 

Αίτηση

Περίληψη

Αποτελέσματα


03-08-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 12/07/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης» (με κωδικό 1125), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου ένα (1) άτομο για πέντε μήνες με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρξει νέα χρηματοδότηση (χορηγία), ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1125_01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Συμμετοχή στην Λειτουργία της Βιβλιοθήκης

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017. (Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από 07/08/2017 έως και 18/08/2017).

pdf icon png pdf zum download 2 

Αίτηση

Περίληψη


14-07-2017 | Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 12.07.2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ - Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου 2017-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (κωδ. ΕΛΚΕ – 9832), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό [μία (1) θέση] μέχρι 30-09-2018, με δυνατότητα ανανέωσης και μέχρι τη λήξη του προγράμματος (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) και κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με την ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος, ως εξής:

 Κωδικός θέσης: 9832_01

 Περιγραφή θέσης: Διαχείριση Προγράμματος «Erasmus+ - Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου 2017/18-2020/21».

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν (με την υπενθύμιση ότι όσοι αποστείλλουν την αίτηση τους μέσω ταχυδρομείου οφείλουν την ίδια μέρα να στείλουν σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Ε.Λ.Κ.Ε. [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.] με το οποίο να ενημερώνουν για την αποστολή της αίτησης ταχυδρομικά) στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ.: 176 71, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.

pdf icon png pdf zum download 2

Αίτηση

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίου


14-07-2017 | Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 12.07.2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση και προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση 2017-2018- Πάντειο Πανεπιστήμιο» (κωδ. ΕΛΚΕ – 9831), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό [δύο (2) θέσεις] μέχρι 30-09-2018, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος (ακαδ. έτος 2020-2021) και κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με την ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος, ως εξής:

 Θέση 1η:

o Κωδικός θέσης: 9831_01

o Περιγραφή θέσης: Διαχείριση Προγράμματος «Erasmus+ Πάντειο Πανεπιστήμιο».

 Θέση 2η:

o Κωδικός θέσης: 9831_02

o Περιγραφή θέσης: Διαχείριση- ενημέρωση και συντονισμός της ιστοσελίδας του Προγράμματος «Erasmus+ Πάντειο Πανεπιστήμιο».

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν (με την υπενθύμιση ότι όσοι αποστείλλουν την αίτηση τους μέσω ταχυδρομείου οφείλουν την ίδια μέρα να στείλουν σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Ε.Λ.Κ.Ε. [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.] με το οποίο να ενημερώνουν για την αποστολή της αίτησης ταχυδρομικά) στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ.: 176 71, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.

 pdf icon png pdf zum download 2

Αίτηση

Αποτελέσματα


14-06-2017 |  Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 2337/29-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 29/05/2017, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 2437/01-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 01/06/2017 και γ) την από 14/06/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1933/03-05-2017 & ΑΔΑ: ΨΨΡΨ469Β7Α-ΦΔΡ η επιλογή του κ. Τηλέμαχου Μπούρτζηpdf icon png pdf zum download 2


31-05-2017 |  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με την από 18/05/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περ.β. του αρθ.7 της ΚΥΑ.679/1996  και της παρ. 23 του αρθρ.2 του Ν.2621/1998 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθρ.14 του Ν.3369/2005, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 3_01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΝΟΜΙΚΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Παροχή νομικής υποστήριξης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Παντείου

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι τη Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017.  pdf icon png pdf zum download 2  αίτηση


11-04-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη – Εφαρμογή και αρτιότερη υποστήριξη τόσο της έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα του Παντείου Πανεπιστημίου όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας» με κωδικό 06.

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1633/06-04-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 06/04/2017, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1736/10-04-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 10/04/2017 και γ) την από 10/04/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1376/20-03-2017 & ΑΔΑ: Ψ5ΖΞ469Β7Α-ΡΒΨ, η επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Ευθυμίου με αναπληρωματική την κα. Ιωάννα Σίντου.

Πρακτικό Απόφασης     pdf icon png pdf zum download 2


 

11-04-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές και πρακτική άσκηση και προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση 2016-2017 – Πάντειο Πανεπιστήμιο» με κωδικό 9828

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1704/10-04-2047 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 10/04/2017και β) την από 10/04/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1375/20-03-2017 & ΑΔΑ: 7Ι9Ν469Β7Α-46Δ, η επιλογή του κ. Σωτηρίου Τρίγκα

Πρακτικό Απόφασης     pdf icon png pdf zum download 2


20-03-2017 | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Κωδικός Θέσης 6_01

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 20/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη – Εφαρμογή και αρτιότερη υποστήριξη τόσο της έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα του Παντείου Πανεπιστημίου όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (με κωδικό 06), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (1 άτομο) για δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 6_01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων, ευρωπαϊκών ή/και ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και αναπτυξιακών δράσεων του ΕΛΚΕ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   pdf icon png pdf zum download 2


27-12-2016 | Περίληψη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος - Αρ.πρωτοκόλλου Ε.Ε. 4331 - ΑΔΑ:  Ω4ΔΙ469Β7Α-ΔΗΡ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 09/12/2016 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (3 άτομα) για δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ:

1η ΘΕΣΗ (κωδ. 3_01): Γραμματειακή υποστήριξη των έργων του ΕΛΚΕ

2η ΘΕΣΗ (κωδ. 3_02): Οικονομική Διαχείριση των έργων του ΕΛΚΕ

3η ΘΕΣΗ (κωδ. 3_03): Τεχνική υποστήριξη των Πληροφοριακών συστημάτων του ΕΛΚΕ

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται εδώ και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ

Καθ. Νικόλαος Λέανδρος

Αναπληρωτής Πρυτάνεως

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης


09-12-2016 | Περίληψη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Interreg - Αρ.πρωτοκόλλου Ε.Ε. 4027 - ΑΔΑ: Ω5Ζ0469Β7Α-Ζ31

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ με την από 09/12/2016 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την υλοποίηση του έργου BleuTourMed_C3, «Maritime and Coastal SustainaBLETourism in the Mediterranean - Community building, Communication andCapitalisation» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREGMED, και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου δύο (2) άτομα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου και ένα (1) άτομο από την υπογραφή της σύμβασης και για 18 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, και αμοιβή ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία του έργου, το φυσικό αντικείμενο και με ευθύνη του επιστημονικά υπευθύνου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ (1, 2 & 3): (όπως συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν με courier στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ

Καθ. Νικόλαος Λέανδρος

Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης


 3-05-2017 | Πρόσκληση επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ (κωδ. Έργου_2027), το οποίο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  με κωδικό θέσης 2027_1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Διαχείριση έργου ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017. 

Αίτηση - Δικαιολογητικά     pdf icon png pdf zum download 2


Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΑΔΑ: ΩΠ6Κ469Β7Α-ΓΟΞ
Αθήνα,26/07/2016
Αρ.πρωτ:Ε.Ε.2355

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (18η Συνεδρίαση στις 25/07/2016), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων (Παράρτημα Ι) και στον Πίνακα Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων (Παράρτημα ΙΙ), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017). Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας σε δύο (2) αντίγραφα το αργότερο έως την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210-9201508//1520 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-15.00.

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 –
9201508/1514) ή να αποσταλούν με συστημένο ή courier στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος pdf icon png pdf zum download 2

Αποτελέσματα  pdf icon png pdf zum download 2   pdf icon png pdf zum download 2  pdf icon png pdf zum download 2  pdf icon png pdf zum download 2  pdf icon png pdf zum download 2  pdf icon png pdf zum download 2


 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αθήνα, 16/12/206, Αρ. πρωτ ΕΛΚΕ: 4158

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο μάθημα του εαρινού εξαμήνου με τίτλο «Αγροτικός χώρος και αγροτική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα» του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου και αναλυτικά περιγράφεται στον Πίνακα Μαθημάτων (Παράρτημα Ι) και στον Πίνακα Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων (Παράρτημα ΙΙ), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για το μάθημα του εαρινού εξαμήνου με τίτλο «Αγροτικός χώρος και αγροτική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα» του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ε ν τ ύ π ω ς φάκελο υποψηφιότητας σε δύο (2) αντίγραφα, το αργότερο έως την 4 η Ιανουαρίου 2017.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201508/1514) ή να αποσταλούν με συστημένο ή courier με την ένδειξη: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το μάθημα του εαρινού εξαμήνου με τίτλο «Αγροτικός χώρος και αγροτική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα» του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210- 9201507//1520 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-15.00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος pdf icon png pdf zum download 2

Αποτελέσματα  pdf icon png pdf zum download 2


 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΑΔΑ: 6Π8Ι469Β7Α-ΔΗΡ
Αθήνα 23/12/2016
Αρ. πρωτ: Ε.Ε. 4294

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»


Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 13397/13-10-2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση στις 9/12/2016), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε ένα από τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου των προπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων (Παράρτημα Ι) και στον Πίνακα Συνοπτικής
Περιγραφής Μαθημάτων (Παράρτημα ΙΙ), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ε ν τ ύ π ω ς φάκελο υποψηφιότητας σε δύο (2) αντίγραφα, το αργότερο έως την 11η Ιανουαρίου 2017
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 –
9201507/1520) ή να αποσταλούν με συστημένο ή courier στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα) .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210-9201507/1520 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-15.00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος pdf icon png pdf zum download 2

Αποτελέσματα  pdf icon png pdf zum download 2  pdf icon png pdf zum download 2