Αίτημα έγκρισης απευθείας ανάθεσης 

Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια ειδών / παροχής υπηρεσιών- ΕΝΤΥΠΟ Π2 v2 (αντικατάσταση του παλιού)

Εισήγηση - Αίτημα σύναψης σύμβασης προμήθειας ειδών / παροχής υπηρεσιών- ΕΝΤΥΠΟ Π3 v2 (αντικατάσταση του παλιού)

Έντυπο τεκμηρίωσης σκοπιμότητας μετακίνησης

Τροποποίηση των διαδικασιών περί προμηθειών / παροχής υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Παντείου

Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης (του Προέδρου)

Αίτημα ΕΥ για ακύρωση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης