ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Πράξη: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Πρόγραμμα : ΕΣΠΑ

Διαχειριστική Αρχή : ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ –Μονάδα Α2

Κωδικός Πράξης:(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 299933

Κωδικός Δικαιούχου: 501112

ΔΡΑΣΕΙΣ

1.1.  Διοίκηση του Έργου

2.1. Αναδιοργάνωση και Διεύρυνση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Πληροφόρησης

2.2. Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Συμβουλευτικής

2.3. Υποστήριξη  Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών

2.4. Ηλεκτρονική Δικτύωση του Γ.Δ. με το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων

2.5. Συμμετοχή σε Συνέδρια και Εκδηλώσεις με θέματα συναφή με τις Δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης

2.6. Προμήθεια Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού

2.7. Συνδρομές

3.1. Προμήθεια, Συντήρηση και Αναβάθμιση Εξοπλισμού

3.2. Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος

3.3. Δημιουργία της Ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης

4.1. Δικτύωση με Φορείς Προώθησης της Απασχόλησης, σε Εθνικό & Διεθνές Επίπεδο.

4.2. Δικτύωση με τους Απόφοιτους του Ιδρύματος

5.1. Ανάπτυξη Εντύπου Υλικού Υποστήριξης

5.2. Οργάνωση και Διεξαγωγή Ημερίδων- Σεμιναρίων

5.3. Συμμετοχή σε Ημερίδες, Συνέδρια και Εκθέσεις

6.1. Μελέτη Καταγραφής Αναγκών των Ατόμων που Προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

6.2. Δημιουργία Μητρώου Φοιτητών που Προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και Προσαρμογή των        Υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης

7.1. Εκπόνηση ετήσιων Σχεδίων Δράσης

8.1. Αξιολόγηση Έργου

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 30 μήνες

Ημερομηνία ένταξης : 18/10/10/ Α.Π.: 17934

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2014.

http://diasyndesi.panteion.gr/

Προϋπολογισμός 188.000,00 ευρώ