ΔΑΣΤΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

Πράξη: «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013»

Πρόγραμμα: ΕΣΠΑ

Διαχειριστική Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ –Μονάδα Α2

Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 327512

Κωδικός Δικαιούχου: 501112

Φυσικό αντικείμενο 

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και στον εξορθολογισμό των υπαρχουσών δομών του Ιδρύματος που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας.

Ο ρόλος της ΔΑΣΤΑ είναι συντονιστικός, αλλά συνάμα και καθοριστικός, καθώς είναι εκείνο το όργανο που μεριμνά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης, και σταθερής προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής απορρόφησης των μελών της φοιτητικής του κοινότητας. Οι δραστηριότητες του ΔΑΣΤΑ αφορούν στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στους προσφάτως αποφοιτήσαντες. Ο κεντρικός στόχος είναι να προσφέρει στους φοιτητές, τη δυνατότητα να ενημερωθούν για θέματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και τις εξελίξεις που σημειώνονται σ’ αυτήν, να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και παράλληλα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου θα υλοποιήσει μια σειρά από δράσεις, έχοντας ταυτόχρονα υπό την εποπτεία της, τις εξής επιμέρους πράξεις:

- Γραφείο Διασύνδεσης Παντείου Πανεπιστημίου

- Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου

- Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Παντείου Πανεπιστημίου

Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών πράξεων αποτελεί ο σημαντικός βαθμός συμπληρωματικότητας που παρουσιάζουν μεταξύ τους, αφού όλες ουσιαστικά στοχεύουν στη διασύνδεση και την εξοικείωση των φοιτητών με τον κόσμο της παραγωγικής διαδικασίας, με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Συντονιστικό ρόλο – έτσι ώστε να υπάρχει αλληλοενημέρωση και να αποφεύγονται επικαλύψεις και παράλληλες δράσεις με ίδιο περιεχόμενο  για τις τρεις πράξεις, θα έχει η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία θα διοικείται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΑΣΤΑ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 31 μήνες

Ημερομηνία ένταξης: 26/01/11/ Α.Π.: 1352

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2014.

http://dasta.panteion.gr/

Προϋπολογισμός: 227.984,13 ευρώ