Βασικά έντυπα οικονομικής διαχείρισης

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Τροποποίηση των διαδικασιών περί προμηθειών / παροχής υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Παντείου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ &ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για  προμήθειες

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.4610

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ_ΕΚΡΙΣΗ_ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ_ΕΛΚΕ_Ε.Η.Δ.Ε_ΕΕ.1623.05.06.2019

ΕΝΤΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ