_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περιεχόμενα

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2014
 
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), σύμφωνα με την από 27/8/2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
1. Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης, διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων ογδοντά εννιά ευρώ και σαράντα τριών ευρώ (243.089,43) πλέον ΦΠΑ 23%  πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ και πενήντα επτά ευρώ (55.910,57) ήτοι συνολικά διακοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων ευρώ (299.000,00) ευρώ για την επιλογή αναδόχου του έργου «Το Ψηφιακό Θεμέλιο του Παντείου Πανεπιστήμιου: Ηλεκτρονική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης προς όλους Πανεπιστημίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για το παρακάτω αντικείμενο του έργου: «Το Ψηφιακό Θεμέλιο του Παντείου Πανεπιστήμιου: Ηλεκτρονική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης προς όλους Πανεπιστημίου»(.....)
 
Περισσότρα βλ. εδώ.