ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Σας παρουσιάζουμε τα βασικά στοιχεία σύστασης, τα όργανα διοίκησης και τις βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών.

Σύσταση ΕΛΚΕ

Ο "Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)" του Παντείου Πανεπιστημίου συστάθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 679/1996 και τον Ν.4009/2011.  Βασικός σκοπός του ΕΛΚΕ Παντείου είναι η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων και εκπόνηση μελετών, σύμφωνα με τους κανόνες του φορέα χρηματοδότησης, του Οδηγού χρηματοδότησης του Παντείου Πανεπιστημίου και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Όργανα διοίκησης και διαχείρισης ΕΛΚΕ

Ο ΕΛΚΕ αποτελείται από εκλεγμένους εκπροσώπους όλων των Σχολών του Παντείου Πανεπιστημίου και προεδρεύεται από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.  Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ερευνών είναι τριετής. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι η Επιτροπή Ερευνών και η Γραμματεία του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου Πατρών αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Σχολών του, εκλεγομένων επί τριετή θητεία, και προεδρεύεται από τον εκάστοτε Αναπληρωτή Πρύτανη για θέματα Έρευνας.

Αρμοδιότητες Γραμματείας του ΕΛΚΕ

Οι αρμοδιότητες της Γραμματείας του ΕΛΚΕ εστιάζονται στην παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του ΕΛΚΕ, στην γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και στην εισήγηση για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Παράλληλα έχει βασικό ρόλο στην μελέτη και επεξεργασία των κατευθύνσεων που προδιαγράφει η Επιτροπή, ή υποβάλλει στην Επιτροπή προτάσεις για νέες κατευθύνσεις και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής. Επίσης, προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών κάθε ερευνητικού έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και υποστηρίζει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους στη διαχείριση των ερευνητικών έργων.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών εστιάζονται στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και στη διαμόρφωση της ερευνητικής πολιτικής του Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια αυτά, ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας ενημερώνει το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου για ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, ενθαρρύνει την υποβολή προτάσεων για συγκεκριμένα προγράμματα έρευνας, κατευθύνει και καθοδηγεί το προσωπικό του Πανεπιστημίου όσον αφορά τις διαδικασίες χρηματοδότησης και την ανέυρεση ερευνητικών πόρων. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, για την ερευνητική πολιτική του ιδρύματος. Επικουρεί τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασμού. Προτείνει στη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τεχνολογικών έργων και γενικά των αναλαμβανομένων έργων. Εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων από το Λογαριασμό με τη συνεργασία των σχολών, τμημάτων και τομέων, και στα πλαίσια του Οδηγού χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού. Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κινήσεως του Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο, τα Υπουρyεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Οικονομικών και άλλους ενδιαφερόμενους, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις. Συντάσσει τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού και τον κανονισμό για τη διάθεση προϊόντων, που προέρχονται από ερευνητικά έργα (ευρεσιτεχνίες, προγράμματα λογισμικού, κατασκευές κτλ) και τις αμοιβές των εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα σ' αυτά. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και αποτελεί μέρος του Οδηγού Χρηματοδότησης. Σκοπός του ΕΛKΕ, είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από τα μέλη του εν ενεργεία επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου (ΔΕΠ, ΕΔΠ, ΕΕΠ) ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου.