Έργα με βάση τη Χρηματοδότηση

Τα έργα που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω και διακρίνονται σε:

Εσωτερικώς χρηματοδοτούμενα έργα και Εξωτερικώς χρηματοδοτούμενα έργα

Ως εσωτερικώς χρηματοδοτούμενα εννοούνται τα έργα των οποίων η χρηματοδότηση προέρχεται από τον προϋπολογισμό των διαθεσίμων πόρων του ΕΛΚΕ. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Ερευνών έχει την εποπτεία του ερευνητικού έργου.
Ως εξωτερικώς χρηματοδοτούμενα εννοούνται τα έργα των οποίων η χρηματοδότηση προέρχεται από κάθε άλλη πηγή (δημόσιος, ή ιδιωτικός φορέας), εκτός των διαθεσίμων πόρων του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή Ερευνών διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των έργων αυτών και στην περίπτωση αυτή ο φορέας χρηματοδότησης έχει και την εποπτεία του έργου.
Σε ειδικές περιπτώσεις ένα έργο μπορεί να είναι συγχρηματοδοτούμενο, τόσο από τον προϋπολογισμό των διαθεσίμων πόρων του ΕΛΚΕ, όσο και από προϋπολογισμούς άλλων φορέων. (π.χ. Δύο ή περισσότερα ιδρύματα χρηματοδοτούν ένα κοινού ενδιαφέροντος έργο).

 

Έργα με βάση τη φύση τους

Επιπλέον, με βάση τη φύση τους τα έργα διακρίνονται σε:

  • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ: Χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο νοείται κάθε σχεδιασμένη πρωτότυπη επιστημονική δραστηριότητα με καθορισμένο αντικείμενο, στόχους, χρονοδιάγραμμα, μεθοδολογία, κόστος, πόρους και παραδοτέα. Η δραστηριότητα ενός αναπτυξιακού ή τεχνολογικού έργου αναφέρεται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών μεθόδων, υπηρεσιών και προϊόντων ή τη βελτίωση υπαρχόντων.
  • ΜΕΛΕΤΕΣ: Πρόκειται για μελέτες που έχουν στόχο την βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών του Παντείου Πανεπιστημίου, ή την υλοποίηση στόχων της Επιτροπής Ερευνών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της μελέτης
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Πρόκειται για προγράμματα που έχουν στόχο την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης και απευθύνονται τόσο στην κοινότητα του Παντείου Πανεπιστημίου (φοιτητές, μέλη ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ), όσο και σε άτομα ή ενώσεις εκτός Παντείου Πανεπιστημίου για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωσή τους σε κάποιο επιστημονικό πεδίο.
  • ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Πρόκειται για τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων εργασίας και εκδηλώσεων οι οποίες οργανώνονται σε κάποιο από τα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τα τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου ή της γενικότερης επιστημονικής κοινότητας.
  • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ: Παροχή Επιστημονικών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών προς τρίτους είναι η εκπόνηση ειδικών μελετών και γνωμοδοτήσεων, η εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, αναλύσεων, η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών συμβουλών και η σύνταξη προδιαγραφών. Η Επιτροπή Ερευνών διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση.

 

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες έργων θα πρέπει:
Το έργο ή η παρεχόμενη υπηρεσία να παρουσιάζει επιστημονικό ενδιαφέρον και να προάγει την επιστήμη ή την τεχνολογία στην πράξη
Το έργο ή η παρεχόμενη υπηρεσία να μην έχει ως βασικό σκοπό το κέρδος και
Να μην παρακωλύονται ή δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, του τομέα, του τμήματος ή του Παντείου Πανεπιστημίου κατά περίπτωση.