Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Παντείου Πανεπιστημίου αποτελεί έναν νέο θεσμό, στόχος του οποίου είναι να διασφαλίζει ότι η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο, διέπεται από τις ισχύουσες αρχές της ακεραιότητας και ηθικής της έρευνας που εγγυώνται την ανεξαρτησία και αξιοπιστία της επιστημονικής γνώσης.

Ως εκ τούτου, η Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου αποτελεί το αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος, το οποίο γνωμοδοτεί αν ένα ερευνητικό έργο συνάδει με τους παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της.

Αρμοδιότητες Ε.Η.Δ.Ε.

Σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Παντείου Πανεπιστημίου. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

ΦΕΚ Ίδρυσης των Ε.Η.Δ.Ε.


Σύνθεση - θητεία  Ε.Η.Δ.Ε.

1. Η ΕΗΔΕ του Παντείου Πανεπιστημίου αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους.

2. Τα μέλη της ΕΗΔΕ είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική. Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη είναι πρόσωπα εκτός του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος.

3. Η ιδιότητα του μέλους ΕΗΔΕ είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα και μέλους της Επιτροπής Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου.

4. Τα μέλη της ΕΗΔΕ επιλέγονται ως εξής:

α. Η Επιτροπή Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου καταρτίζει και δημοσιεύει στον διαδικτυακό τόπο του Παντείου Πανεπιστημίου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας κάθε μέλους. Στην πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των μελών της ΕΗΔΕ του Παντείου Πανεπιστημίου και εξειδικεύονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη της ΕΗΔΕ, ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία του Παντείου Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,

β. Η Επιτροπή Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου αξιολογεί τις υποψηφιότητες και αποφασίζει για τη σύνθεση της ΕΗΔΕ. Κατά την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών συνεκτιμώνται η εμπειρία των υποψηφίων στην υλοποίηση και διαχείριση έργων ως Επιστημονικά Υπευθύνων, η προηγούμενη συμμετοχή των υποψηφίων σε αντίστοιχες επιτροπές ηθικής/δεοντολογίας/βιοηθικής, η εκπροσώπηση στη σύνθεση της ΕΗΔΕ των γνωστικών αντικειμένων των Σχολών του Παντείου Πανεπιστημίου, η διαμόρφωση της τελικής σύνθεσης της ΕΗΔΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η διεπιστημονική προσέγγιση και τη σφαιρική εξέταση των ηθικών και δεοντολογικών ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της έρευνας.

5. Η ΕΗΔΕ συγκροτείται με απόφαση (πράξη) του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου. Στην απόφαση συγκρότησης της ΕΗΔΕ ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

6. Η διάρκεια της θητείας των μελών των ΕΗΔΕ είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά, με δυνατότητα εκ νέου συμμετοχής σε επόμενη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μελών της ΕΗΔΕ.

7. Αν κάποιο μέλος της ΕΗΔΕ παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παύσει τη θητεία του, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό μέλος του.

8. Ο Πρόεδρος της ΕΗΔΕ έχει την ευθύνη λειτουργίας της Επιτροπής, συγκαλεί τις συνεδριάσεις, αντιπροσωπεύει την Επιτροπή ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών Παντείου Πανεπιστημίου, της Συγκλήτου και όπου αλλού χρειαστεί. Ο Αντιπρόεδρος ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου. Μπορεί επίσης να του ζητηθεί από τον Πρόεδρο να ασκήσει συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως την εποπτεία μέρους της ημερησίας διάταξης.


 Μέλη Ε.Η.Δ.Ε


Κανονισμός Ε.Η.Δ.Ε

 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής http://bioethics.gr/