Παραθέτουμε τα έντυπα υποβολής προτάσεων και διαχείρισης προγραμμάτων.

Έντυπα υποβολής προτάσεων

Αίτηση για την έγκριση υποβολής πρότασης

Επιστολή Ε.Η.Δ.Ε

Διαδικασία προμηθειών - ταξίδια

Αίτημα έγκρισης απευθείας ανάθεσης 

Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια ειδών / παροχής υπηρεσιών- ΕΝΤΥΠΟ Π2 v2 (αντικατάσταση του παλιού)

Εισήγηση - Αίτημα σύναψης σύμβασης προμήθειας ειδών / παροχής υπηρεσιών- ΕΝΤΥΠΟ Π3 v2 (αντικατάσταση του παλιού)

Έντυπο τεκμηρίωσης σκοπιμότητας μετακίνησης

Τροποποίηση των διαδικασιών περί προμηθειών / παροχής υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Παντείου

 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης (του Προέδρου)

 Αίτημα ΕΥ για ακύρωση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης

Προσαρμογή των διαδικασιών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν.4782/2021

  1. Για την Διαδικασία για την 1η κατηγορία (0-2.500,00€)
 
  1. Για την Διαδικασία για την 2η κατηγορία (2.500,01€-30.000€)

 

  1. Για την Διαδικασία για την 3η κατηγορία (από 30.000€ πλέον ΦΠΑ και άνω) ακολουθείται η διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Έντυπα προϋπολογισμών 

Αίτηση αποδοχής έργου - Προϋπολογισμός

Τροποποίηση προϋπολογισμού

Έντυπα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης φορέα (PIC)

Υποδείγματα συμβάσεων

Σύμβαση ανάθεσης έργου

Σύμβαση ανάθεσης έργου - ΕΣΠΑ

Σύμβαση ανάθεσης έργου - ΕΛΙΔΕΚ

Τροποποίηση σύμβασης ανάθεσης έργου

Εισήγηση για σύναψη συμβάσεων

Εισήγηση για σύναψη συμβάσεων από προκήρυξη

Αίτημα για τροποποίηση σύμβασης

Εντολές πληρωμών

Έντυπο εντολών - Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης        

Έντυπο εντολών - Δημοσίων υπαλλήλων 

Έντυπο εντολών - Ημερολόγιο κίνησης (μετακινήσεις) 

Έντυπο εντολών - Μελών ΔΕΠ 

Έντυπο εντολών - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (άρθρο 39) 

Έντυπο εντολών - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

Υπεύθυνες δηλώσεις

Υπεύθυνη δήλωση 

Υπεύθυνη δήλωση μη απαίτησης εργοδοτικών εισφορών

Υπεύθυνη δήλωση για υπαγωγή στο άρθρο 39

Υπεύθυνη δήλωση για απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης

Λοιπά έντυπα

Απόφαση Επιτροπής Ερευνών για χρονοχρέωση

Αίτημα για παράταση έργου