Παραθέτουμε τα έντυπα υποβολής προτάσεων και διαχείρισης προγραμμάτων.

Έντυπα υποβολής προτάσεων

Αίτηση για την έγκριση υποβολής πρότασης

Επιστολή Ε.Η.Δ.Ε

Έντυπα προϋπολογισμών 

Αίτηση αποδοχής έργου - Προϋπολογισμός

Τροποποίηση προϋπολογισμού

Έντυπα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης φορέα (PIC)

 

 

Προσαρμογή των διαδικασιών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν.4957/2022

  1. Για την Διαδικασία για την 1η κατηγορία (0-10.000,00€)
 
  1. Για την Διαδικασία για την 2η κατηγορία (10.000,01€-30.000€)
 
  1. Για την Διαδικασία για την 3η κατηγορία (από 30.000€ πλέον ΦΠΑ και άνω) ακολουθείται η διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Π5. Αίτημα για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τεχνικών προδιαγραφών

Π6. Αίτημα για τον ορισμό Επιτροπών άνω των 30.000 ευρώ

Ε2. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας συμμετοχής σε συνέδρια/δημοσιεύσεις 

 

Έντυπα διαδικασίας προμηθειών Ν.4782/2021 

Διαδικασία μετακινήσεων - ταξίδια σύμφωνα με τον Ν.4957/2022

Μ1α. Αίτημα Έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας Προσωπικού ΑΕΙ, μέλους της ομάδας έργου

Μ1β. Αίτημα Έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας μέλους της ομάδας έργου

Μ2. Εντολή μετακίνησης

 

Έντυπα διαδικασίας προμηθειών - ταξιδιών (παλαιότερη διαδικασία)

Υποδείγματα συμβάσεων

Σύμβαση ανάθεσης έργου

Σύμβαση ανάθεσης έργου - ΕΣΠΑ

Σύμβαση ανάθεσης έργου - ΕΛΙΔΕΚ

Τροποποίηση σύμβασης ανάθεσης έργου

Εισήγηση για σύναψη συμβάσεων

Εισήγηση για σύναψη συμβάσεων από προκήρυξη

Αίτημα για τροποποίηση σύμβασης

Εντολές πληρωμών

Έντυπο εντολών - Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης        

Έντυπο εντολών - Δημοσίων υπαλλήλων 

Έντυπο εντολών - Ημερολόγιο κίνησης (μετακινήσεις) 

Έντυπο εντολών - Μελών ΔΕΠ 

Έντυπο εντολών - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (άρθρο 39) 

Έντυπο εντολών - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

Υπεύθυνες δηλώσεις

Υπεύθυνη δήλωση 

Υπεύθυνη δήλωση μη απαίτησης εργοδοτικών εισφορών

Υπεύθυνη δήλωση για υπαγωγή στο άρθρο 39

Υπεύθυνη δήλωση για απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης

Λοιπά έντυπα

Απόφαση Επιτροπής Ερευνών για χρονοχρέωση

Αίτημα για παράταση έργου