Στο παρόν έγγραφο επισυνάπτεται το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

    4521/2018    'Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις
    4485/2017    Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης - Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
 4310/2014    Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
 4412/2016    Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ
 4210/2013 Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.
 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
 4283/2014    Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις
 4386/2016    Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 
 4013/2011    Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 3794/2009    Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
   Κύρωση της υπ’ αριθμ. 679/1996 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 826 Β΄)
 4076/2012  Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4009/2011
 679/1996 Νομικό πλαίσιο λειτουργίας - Κοινή Υπουργική Απόφαση