Παρουσιάζονται οι νέες διατάξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις.

Διατάξεις για τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και τους πανεπιστημιακούς πήρους απασχόλησης λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Ειδικότερα , σύμφωνα με τις , υπό ψήφιση, διατάξεις:
 

Α. Η παράγραφος 2 περ. α) του άρθρου 23 ν.4009/2011 (Α'195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α' 124) ή και το Ν.Π.Ι.Δ. οποιοσδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58, ή οποιοδήποτε ερευνητικό ινστιτούτο ή κέντρο που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο».

Β. Η παράγραφος 2 περ. θ) του άρθρου 23 ν.4009/2011 (ΑΊ95) αντικαθίσταται ως εξής:
«Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στην περ.γ' της παρούσας παραγράφου και ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 1 άρθρου του αρ. 23 του Π.Δ. 160/2008 (A' 220)».

Γ. Ή παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α' 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α' της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος, όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 'Ερευνας του οικείου Α.Ε.Ι.

Δ. Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στις περιπτώσεις γ' και θ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α' 220).

Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αμοιβών των περιπτώσεων α', γ και θ' που συνιστά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας».

Ζ. Η περίπτωση στ' του άρθρου 59 του ν.4009/2011 (Α'195) καταργείται.

Η. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α' 220) προστίθενται περιπτώσεις ε' και στ' ως εξής:
«ε. Η μη εκπλήρωση από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της υποχρέωσης που απορρέει από τη διάταξη της περ. θ' της παρ.2 του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α'195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί ενημέρωσης του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης και οποιαδήποτε επιγενόμενης σχετικής μεταβολής.
στ. Προκειμένου για τους καθηγητές πλήρους απασχόλησης και τους υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι., μη απόδοση του ποσοστού που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α' 195) επί των αμοιβών που υπάγονται στις περιπτώσεις γ' και θ' της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (A' 195)».

Θ. Η παράγραφος 19 του άρθρου 81 του ν.4009/2011 (Α'195) αντικαθίσταται ως εξής: «η παράγραφος 7 του άρθρου 11, το άρθρο 13, το οποίο καταργείται από τη δημοσίευση του π.δ. της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, η περίπτωση α' της παραγράφου 5, οι παράγραφοι 20, 25 και 41 του άρθρου 14, η παράγραφος 1, με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ' του άρθρου 15, η οποία καταργείται από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του αρ, 23 του παρόντος νόμου, καθώς και οι παρ. 4 και 5 του αρ. 16 του Ν2817/2000 (Α 78).