Προσαρμογή των διαδικασιών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν.4782/2021

  1. Για την Διαδικασία για την 1η κατηγορία (0-2.500,00€)
 
  1. Για την Διαδικασία για την 2η κατηγορία (2.500,01€-30.000€)
 
  1. Για την Διαδικασία για την 3η κατηγορία (από 30.000€ πλέον ΦΠΑ και άνω) ακολουθείται η διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.