ΜΚΕ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

Πράξη: «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση»

Πρόγραμμα : ΕΣΠΑ

Διαχειριστική Αρχή : ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ –Μονάδα Α2

Κωδικός Πράξης:(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 350562

ΣΑ:2011ΣΕ24580062

Κωδικός Δικαιούχου: 501112

Η πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 1: Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Ετήσια Σχέδια Δράσης

ΔΡΑΣΗ 2: Πληροφοριακό σύστημα – Δικτυακός τόπος

ΔΡΑΣΗ 3: Μαθήματα Επιχειρηματικότητας

ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε Επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ 5: Προβολή και Δημοσιότητα

ΔΡΑΣΗ 6: Αξιολόγηση της πράξης

  

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 32 μήνες 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015. 

http://mke.panteion.gr/index.php/en/  

Προϋπολογισμός 101.120,00 ευρώ