ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

Το Έργο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πάντειου Πανεπιστημίου υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Η ΜΟΔΙΠ του Πάντειου Πανεπιστημίου αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος. Συγκροτείται με απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου του οικείου Ιδρύματος, το οποίο και καθορίζει τη σύνθεση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας) είναι το υπεύθυνο σε κάθε ΑΕΙ όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας (Ν. 3374/2005, άρθρο 4).

Προεδρεύεται από τον Αντιπρύτανη ή Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου, με απόφαση του οποίου καθορίζεται και

η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητές της. Στη ΜΟ.ΔΙ.Π. υποβάλλονται κάθε χρόνο οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις όλων των ακαδημαϊκών μονάδων του οικείου ΑΕΙ.

Με βάση τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των επί μέρους ακαδημαϊκών μονάδων η ΜΟ.ΔΙ.Π. συντάσσει κάθε διετία και υποβάλλει στο ανώτατο συλλογικό όργανο του οικείου ιδρύματος την αντίστοιχη Εσωτερική Έκθεση.

Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ είναι η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου καθ. Ισμήνη Κριάρη.

Πράξη: ««ΜΟΔΙΠ του Πάντειου Πανεπιστήμιο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»

Πρόγραμμα: ΕΣΠΑ

Διαχειριστική Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ –Μονάδα Β3

Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 299844

ΣΑΕ: 2010ΣΕ04580309

Κωδικός Δικαιούχου: 501112

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36 μήνες

Ημερομηνία ένταξης : 11/10/10/ Α.Π.: 16628

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015.

http://www.modip.panteion.gr/

Προϋπολογισμός 310.000,00 ευρώ