Αθήνα, 18/05/2022 Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.8266 ΑΔΑ:Ψ33Η46Μ924-4ΛΚ  - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 20η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 12/04/2022, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Multisensory Integration in Natural and Virtual Reality Walking Scenarios for Successful Ageing» και ακρωνύμιο «SENSEWALK», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6042, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ – 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών που χρηματοδοτείται από την ΕΛΙΔΕΚ [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: ΨΓΛΖ46Μ924-ΗΜΘ & ΑΔΑ Πολυετούς Δέσμευσης: 6ΤΝΑ46Μ924-Γ9Ο]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «SENSEWALK»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής/τρια στο επίπεδο υποψήφιου/ας διδάκτορα στο πεδίο της πολυαισθητηριακής και χρονικής αντίληψης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 23/02/2025 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

1

Έως 46,654.08 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής/τρια στο επίπεδο υποψήφιου/ας διδάκτορα στο πεδίο της πολυαισθητηριακής και χρονικής αντίληψης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως πιθανόν 23/02/2025 ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

1

Έως 33,095.62 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Πέμπτη 02 Ιουνίου 2022.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης ή το αποδεικτικό του courier, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Περίληψη πρόσκλησης

Πρόσκληση

Προσωρινά αποτελέσματα

Τελικά αποτελέσματα


 

Αθήνα, 06/04/2022

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://my.ru.aegean.gr/announcements/announcement/be5f964c-0665-408c-ad6d-bdb67f9e71a1 έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι η 15η Απριλίου 2022 και ώρα 15:00.


Αθήνα, 29/03/2022 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 5510 - ΑΔΑ: 9Ι2Υ46Μ924-ΧΘΛ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Παντείου Πανεπιστημίου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό MIS 5166530, του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου στην 19η συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 29/03/2022, προσκαλεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ες διδάκτορες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σε ένα (1) από τα γνωστικά αντικείμενα που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έχουν εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αναλογούν 50 θέσεις για όλα τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου, οι οποίες με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου (Συνεδρίαση 10η, 14/03/2022) κατανεμήθηκαν ως εξής:

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Έξι (6) θέσεις

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Έξι (6) θέσεις

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

Πέντε (5) θέσεις

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Πέντε (5) θέσεις

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Έξι (6) θέσεις

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Πέντε (5) θέσεις

Τμήμα Ψυχολογίας

Έξι (6) θέσεις

Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού

Πέντε (5) θέσεις

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών

Έξι (6) θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε ένα ενιαίο αρχείο pdf με αποστολή στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στην Γραμματεία του κάθε Τμήματος μέχρι τις 08/04/2022 (10 ημερολογιακές ημέρες). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Συνημμένα θα βρείτε:

Αθήνα, 22/03/2022 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ 4914 - ΑΔΑ:6Ι9Θ46Μ924-9ΒΛ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 15η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 08/02/2022, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών», με κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 09.

[ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: 9ΥΛΖ46Μ924-ΒΘΟ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

09

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Τεχνική και διοικητική υποστήριξη στη διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης έργων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022, με την δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης έως την λήξη του έργου

1

Έως 15.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Τεχνική και διοικητική υποστήριξη στη διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης έργων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022, με την δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης έως την λήξη του έργου

1

Έως 4.350,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

03

Εξωτερικός Συνεργάτης

Τεχνική και διοικητική υποστήριξη στη διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης έργων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022, με την δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης έως την λήξη του έργου

1

Έως 4.950,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λόγω προβλημάτων που ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ σχετικά με την αποστολή συστημένων  οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους μέσω courier

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση

Προσωρινά αποτελέσματα

Ενημερωτική επιστολή

Τελικά αποτελέσματα


Αθήνα, 21/03/2022 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4845 - ΑΔΑ: 64ΝΞ46Μ924-499

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 17η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 08-03-2022, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας της μέτρησης της ραδιοφωνικής ακροαματικότητας στην Αττική», με κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 1165.

[ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: 6Θ3Τ46Μ924-ΨΕΨ].

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας της μέτρησης της ραδιοφωνικής ακροαματικότητας στην Αττική»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Προσωπικό για την Παρακολούθηση και Έλεγχο της έρευνας ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών του Νομού Αττικής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

με την δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης

1

Έως 14.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λόγω προβλημάτων που ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ σχετικά με την αποστολή συστημένων  οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους μέσω courier

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση

Προσωρινά αποτελέσματα


Αθήνα, 11/03/2022 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4197 - ΑΔΑ: ΩΘΝ546Μ924-0Σ4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 15η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 8 Φεβρουαρίου 2022, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κόμβος ΚΑΛΟ για την διατροφική κυριαρχία και αειφορία- ΚΑΛΟΤροφΑ»,   και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6036, στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης», η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ [ΑΔΑ Δέσμευσης Υποχρέωσης: 9Λ8946Μ924-4ΙΑ ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«Κόμβος ΚΑΛΟ για την διατροφική κυριαρχία και αειφορία- ΚΑΛΟΤροφΑ»  

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Προσωπικό για την:

-Διοργάνωση των εργαστηρίων με τους «εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές» σε θέματα που άπτονται της διατροφικής κυριαρχίας και αειφορίας και της ηθικής κατανάλωσης.

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 6 μήνες.

1

Έως 3.200 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται ΔΠΥ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λόγω προβλημάτων που ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ σχετικά με την αποστολή συστημένων  οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους μέσω courier

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση

Προσωρινά αποτελέσματα


Αθήνα, 11/03/2022 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4178 - ΑΔΑ: 6Ρ7Ο46Μ924-ΟΒΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 15η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 08/02/2022, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «UrbanCrime: Spatial aspects of Crime and insecurity in the era of economic crisis: Trends, dimensions and correlations - Χαρτογράφηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις και συσχετισμοί», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6029, στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» με Α.Π. 452/01.12.2017, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) [ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης: 6ΥΓ146Μ924-ΩΧ6].

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«UrbanCrime»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Κοινωνιολόγος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 19/12/2022

1

Έως 6.000 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λόγω προβλημάτων που ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ σχετικά με την αποστολή συστημένων  οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους μέσω courier

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση

Προσωρινά αποτελέσματα


Αθήνα, 11/03/2022 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.4166 - ΑΔΑ:6ΦΟΝ46Μ924-ΞΤΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 15η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 08-02-2022, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ««Tο νου σου στο νου σου! Ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσα από την αλληλεπίδραση και απαρτίωση των αισθήσεων στον εγκέφαλο» και ακρωνύμιο «ΤΝουΣΣΝουΣ», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6037, στο πλαίσιο του Προγράμματος «3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» που χρηματοδοτείται από τo ΕΛΙΔΕΚ (ΑΔΑ: Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης: ΩΑ9Ο46Μ924-7ΕΔ και ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης: 6Β6646Μ924-1ΝΘ).

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (5 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «ΤΝουΣΣΝουΣ»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ 01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής/τρια στο επίπεδο υποψήφιου/ας διδάκτορα στο πεδίο της πολυαισθητηριακής αντίληψης και γνωσιακής επιστήμης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2023 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

1

Έως 39,662.43 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

ΘΕΣΗ 02 & ΘΕΣΗ 03

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής/τρια στο επίπεδο υποψήφιου/ας διδάκτορα στο πεδίο της πολυαισθητηριακής αντίληψης και γνωσιακής επιστήμης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως πιθανόν 31/10/2023 ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

2

Έως 7,150.43 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

ΘΕΣΗ 04 & ΘΕΣΗ 05

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής/τρια στο επίπεδο υποψήφιου/ας μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας στο πεδίο της πολυαισθητηριακής αντίληψης και γνωσιακής επιστήμης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως πιθανόν 31/10/2023 ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

2

Έως 2,793.78 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λόγω προβλημάτων που ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ σχετικά με την αποστολή συστημένων  οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους μέσω courier

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση

Προσωρινά αποτελέσματα

Τελικά αποτελέσματα


Αθήνα, 16-02-2022 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 2622

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 15η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 08/02/2022, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Γραφείο ΜΟΔΙΠ Παντείου Πανεπιστημίου», με κωδ. ΟΠΣ 5123963 και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 50250, στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Άξονας Προτεραιότητας: 6 «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

[ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: 6ΜΡΕ46Μ924-ΥΑΦ και ΑΔΑ Πολυετούς Δέσμευσης: 6ΓΩΡ46Μ924-ΒΧΠ].

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«Γραφείο ΜΟΔΙΠ Παντείου Πανεπιστημίου»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Προσωπικό για τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Παντείου – Διοικητικού - Λογιστικού

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2023,

με δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

1

Έως 43.350,00 € και σύμφωνα με τους ανθρωπομήνες χρέωσης στο έργο,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. Λογιστηρίου).

Αίτηση 

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα προσωρινά Pdf Download Vector Icon Stock Illustration - Download Image Now - iStockPdf Download Vector Icon Stock Illustration - Download Image Now - iStock

Τελικά αποτελέσματα Pdf Download Vector Icon Stock Illustration - Download Image Now - iStock


Αθήνα, 15/02/2022 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 2508 - ΑΔΑ:697Ρ46Μ924-8ΜΡ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε. στην 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 11/01/2022, αποφάσισε την έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σύμφωνα με την από 14/12/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΔΙΒΙΜ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «K.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου»,  και  κωδικό  λογιστηρίου  Ε.Λ.Κ.Ε.  7002,

το οποίο χρηματοδοτείται από λοιπούς ιδιωτικούς φορείς [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: 6ΔΘΠ46Μ924-ΧΓ3]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε. για τις ανάγκες λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«ΚΕΔΙΒΙΜ Παντείου Πανεπιστημίου»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Οικονομική Παρακολούθηση προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022,

με δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

1

Έως 22.200,00 € και σύμφωνα με τους ανθρωπομήνες χρέωσης στο έργο,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση pdf icon png pdf zum download 2

Υπεύθυνη δήλωση pdf icon png pdf zum download 2

Πρόσκληση pdf icon png pdf zum download 2

Προσωρινά αποτελέσματα pdf icon png pdf zum download 2

Ενημερωτικό σημείωμα προς τους υποψηφίους pdf icon png pdf zum download 2


Αθήνα, 11/02/2022 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ2305 - ΑΔΑ:Ψ8Γ446Μ924-4Ξ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 15η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 08/02/2022, αποφάσισε την έγκριση επαναπροκήρυξης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ERASMUS - Κινητικότητα Φοιτητών και  Προσωπικού Call 2021», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 9843, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+ KA131 2021-2027», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [ ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: ΨΕΣ446Μ924-Π5Η και ΑΔΑ Πολυετούς Δέσμευσης: ΨΟ8346Μ924-3Ψ6

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.9.2022 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«ERASMUS - Κινητικότητα Φοιτητών και  Προσωπικού Call 2021 »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαχείριση Προγράμματος «ERASMUS + - Κινητικότητα Φοιτητών και  Προσωπικού Call 2021»

Από την υπογραφή της σύμβασης  έως 30/09/2022, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

Έως 9.912,00€

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Δευτέρα 28.Φεβρουαρίου 2022.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση pdf icon png pdf zum download 2

Υπεύθυνη δήλωση pdf icon png pdf zum download 2

Πρόσκληση pdf icon png pdf zum download 2

Προσωρινά αποτελέσματα pdf icon png pdf zum download 2 pdf icon png pdf zum download 2

Τελικά αποτελέσματα Pdf Download Vector Icon Stock Illustration - Download Image Now - iStock


Αθήνα, 08/02/2022 -  Αριθμ. πρωτ. ΕΕ 1953 - ΑΔΑ:6ΙΞ746Μ924-ΥΣΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 12η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 07-12-2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «GEOINC-Η Γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6030, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας «ΕΛΙΔΕΚ») [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: 94ΦΟ46Μ924-ΧΗΡ].

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

«GEOINC - Η Γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα»

Κωδικός Θέσης

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

1

Εξωτερικός Συνεργάτης

ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20-09-2022

 με δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη χρονική παράταση της διάρκειας του έργου.

1

Έως 9.000€,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των  ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τα οικονομικά του)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη 23η Φεβρουαρίου 2022.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση pdf icon png pdf zum download 2

Υπεύθυνη δήλωση pdf icon png pdf zum download 2

Πρόσκληση pdf icon png pdf zum download 2

Προσωρινά αποτελέσματα Pdf Download Vector Icon Stock Illustration - Download Image Now - iStock

Τελικά αποτελέσματα Pdf Download Vector Icon Stock Illustration - Download Image Now - iStock


Αθήνα, 07/01/2022 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.271 - ΑΔΑ:6ΣΣ3Α46Μ924-ΑΡ6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 25/10/2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης Παντείου Πανεπιστημίου»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075855 και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 50540, στο πλαίσιο της πράξης «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Άξονες Προτεραιότητας: 7,8 και 9) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). [ΑΔΑ Πολυετούς Δέσμευσης: Ω1ΡΔ46Μ924-ΝΟΖ]. Συνημμένα θα βρείτε:

 1. την πρόσκληση με ΑΔΑ pdf icon png pdf zum download 2
 2. την περίληψη πρόσκλησης pdf icon png pdf zum download 2
 3. την αίτηση Ε50540 pdf icon png pdf zum download 2
 4. την Υ/Δ pdf icon png pdf zum download 2
 5. Αποτελέσματα προσωρινά pdf icon png pdf zum download 2 pdf icon png pdf zum download 2
 6. ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΣΗ 01 & 03 pdf icon png pdf zum download 2
 7. ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΣΗ 02 & 04 pdf icon png pdf zum download 2 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021 - ΑΔΑ: 9Υ9Ν46Μ924-ΚΔ5  Αρ. πρωτ: 20110

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021--2022 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», MIS 5129449

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2021 - 2022» με κωδικό MIS 5129449 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς  Πόρους, και  σύμφωνα με  την απόφαση της  Επιτροπής Ερευνών στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2021 προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα Δημόσιας Διοίκησης και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, έχουν εγκριθεί  από  τις Συνελεύσεις των Τμημάτων   και  αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων του παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.   

Στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης αναλογεί (1) θέση και στο τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού αναλογεί (1) θέση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία και για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα, σε μόνο ένα τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μια αίτηση  υποψηφιότητας ανά διδάσκοντα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022. (Βλ. παράρτημα Ι)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας αποκλειστικά ηλεκτρονικά με αποστολή στο e-mailgrammateia_elke@panteion.gr (που πρωτοκολλεί την αίτηση) με κοινοποίηση στην Γραμματεία του κάθε Τμήματος μέχρι τις 17/01/2022 (15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην διαύγεια).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf που θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έντυπα.

Αίτηση pdf icon png pdf zum download 2

Πρόσκληση  pdf icon png pdf zum download 2

Υπεύθυνη δήλωση. pdf icon png pdf zum download 2

Προσωρινά αποτελέσματα pdf icon png pdf zum download 2

Τελικά αποτελέσματα  pdf icon png pdf zum download 2


Αθήνα, 26/11/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 18483 - ΑΔΑ: ΩΔ2Ε46Μ924-ΗΣΒ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 12-11-2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ERASMUS+ - Κινητικότητα Φοιτητών και  Προσωπικού Call 2021», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 9843, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ErasmusKA131 2021-2027», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: Ω3Σ046Μ924-ΠΨΡ και ΑΔΑ Πολυετούς Δέσμευσης: ΨΟ8346Μ924-3Ψ6].

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (4 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.9.2022 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«ERASMUS - Κινητικότητα Φοιτητών και  Προσωπικού Call 2021 »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαχείριση Προγράμματος «ERASMUS +- Κινητικότητα Φοιτητών και  Προσωπικού Call 2021»

Από την υπογραφή της σύμβασης  έως 30/09/2022, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

Έως 20.000,00€

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαχείριση Προγράμματος «ERASMUS +- Κινητικότητα Φοιτητών και  Προσωπικού Call 2021»

Από την υπογραφή της σύμβασης  έως 30/09/2022, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

Έως 17.000,00€

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

03

Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαχείριση Προγράμματος «ERASMUS + - Κινητικότητα Φοιτητών και  Προσωπικού Call 2021»

Από την υπογραφή της σύμβασης  έως 30/09/2022, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

Έως 16.500,00€

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

04

Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαχείριση Προγράμματος «ERASMUS +- Κινητικότητα Φοιτητών και  Προσωπικού Call 2021»

Από την υπογραφή της σύμβασης  έως 30/09/2022, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

Έως 13.080,00€

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Δευτέρα, 13/12/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


Αθήνα, 26/11/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 18485 - ΑΔΑ: 6ΖΕ746Μ924-ΖΘ1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 12-11-2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ERASMUS+ –ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –Call 2021», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 9844, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ErasmusKA131 2021-2027», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: Ψ5Τ946Μ924-Δ34 και ΑΔΑ Πολυετούς Δέσμευσης: 6Π2146Μ924-Υ4Ι]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.9.2022 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«ERASMUS+ –ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –Call 2021 »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαχείριση Προγράμματος «ERASMUS+ – Όμιλος Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού Call 2021» και ενημέρωση - διαχείριση και συντονισμός της ιστοσελίδας του “Erasmus+” του Παντείου Πανεπιστημίου

Από την υπογραφή της σύμβασης  έως 30/09/2022, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

Έως 16.000,00€

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαχείριση Προγράμματος «ERASMUS+ – Όμιλος Κινητικότητας Φοιτητών και  Προσωπικού Call 2021»

Από την υπογραφή της σύμβασης  έως 30/09/2022, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

Έως 3.600,00€

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Δευτέρα, 13/12/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2020.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.sgardeliThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


Αθήνα, 26/11/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 18481 - ΑΔΑ: ΩΤΗΣ46Μ924-ΨΗ4 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 25-10-2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Γραφείο ΜΟΔΙΠ Παντείου Πανεπιστημίου», με κωδ. ΟΠΣ 5123963 και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 50250, στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Άξονας Προτεραιότητας: 6 «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

[ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: 6ΜΡΕ46Μ924-ΥΑΦ και ΑΔΑ Πολυετούς Δέσμευσης: 6ΓΩΡ46Μ924-ΒΧΠ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«Γραφείο ΜΟΔΙΠ Παντείου Πανεπιστημίου»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Προσωπικό για τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Παντείου – Μηχανικός Θετικών Επιστημών - Πληροφορικής

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2023,

με δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

1

Έως 48.300,00 € και σύμφωνα με τους ανθρωπομήνες χρέωσης στο έργο,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Προσωπικό για τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Παντείου – Διοικητικού - Λογιστικού

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2023,

με δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

1

Έως 43.350,00 € και σύμφωνα με τους ανθρωπομήνες χρέωσης στο έργο,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

03

Εξωτερικός Συνεργάτης

Προσωπικό για τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Παντείου - Διοικητικού - Λογιστικού

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2023,

με δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

1

Έως 43.350,00 € και σύμφωνα με τους ανθρωπομήνες χρέωσης στο έργο,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. Λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα

Ενημερωτικό προς υποψηφίους

Τελικά αποτελέσματα


Αθήνα, 08/10/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 15126 - ΑΔΑ: Ψ9ΗΓ46Μ924-Ο30

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 08-10-2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Development Of cortical Multisensory Integration mechanisms at microand macroscales during NOrmal and pathophysiological conditions» και ακρωνύμιο «DOMINO», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2100, στο πλαίσιο του Προγράμματος «“ERANETs 2019b” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 027KE- Α/Α ΟΠΣ 4072, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: 6ΞΗΓ46Μ924-ΓΚ3).

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «DOMINO»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής/τρια στο επίπεδο μεταδιδάκτορα στο πεδίο της αναπτυξιακής παιδιατρικής με εστίαση στον αυτισμό

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/08/2023 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 34.608,00 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Δευτέρα, 25/10/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα


Αθήνα, 05/10/2021 
Συννημένα θα βρείτε τον τελικό πίνακα κατάταξης στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. Πρωτ. 10221/13-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΩΦΛΥ46Μ924-Ε7Φ, που αφορά την πράξη: "Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο", με MIS 5129449, Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Πηνελόπη Φουντεδάκη.
 
 

Αθήνα, 24/09/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 13985 - ΑΔΑ:ΩΑΚΚ46Μ924-ΜΜΘ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 06-09-2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 09 [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: Ψ81Σ46Μ924-Ι78].

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«09 »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Οικονομική διαχείριση των έργων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2021, με την δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης έως την λήξη του έργου

1

Έως 3.600,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Δευτέρα, 11/10/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι τη 11η Οκτωβρίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

 

Αθήνα, 10-09-2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 12926 - ΑΔΑ: 6ΜΗΒ46Μ924-97Ξ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 06-09-2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Modulating Human Subjective Time Experience»-«Chronopilot, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2102, στο πλαίσιο του προγράμματος«H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01», η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή[ΑΔΑ Πολυετούς Δέσμευσης: ΨΗΦΜ46Μ924-ΥΕ1]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό ( 1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«Chronopilot »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής/τρια στο επίπεδο υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πεδίο της χρονικής αντίληψης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2025 με δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

1

Έως 134.160,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

* Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής/τρια στο επίπεδο υποψήφιου/ας διδάκτορα στο πεδίο της χρονικής αντίληψης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως πιθανόν 31/08/2025 ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

1

Έως 63.984,00 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Δευτέρα, 27/09/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Συνημμένα σας αποστέλλουμε:

Αθήνα, 10/09/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 12931 - ΑΔΑ:6ΔΟΣ46Μ924-96Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 06-09-2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Development of cortical multisensory integration mechanisms at micro and macro scales during normal and pathophysiological conditions» και ακρωνύμιο «DOMINO», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2100, στο πλαίσιο του προγράμματος«“ERANETs 2019b” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 027KE- Α/Α ΟΠΣ 4072, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης:6ΝΓΑ46Μ924-Β4Π ).

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «DOMINO»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής/τρια στο επίπεδο υποψήφιου/ας διδάκτορα στο πεδίο της πολυαισθητηριακής και χρονικής αντίληψης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/08/2023 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 64.944,00 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Δευτέρα, 27/09/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Συνημμένα θα βρείτε:

29-07-2021 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 21η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 26-07-2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Beyond the ‘refugee crisis’: investigating patterns of integration of refugees and asylum seekers in Greece – BRECht (αρ. έργου 944)», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6012, στο πλαίσιο της πράξης «1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) (ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης: ΨΜΩΚ46Μ924-ΩΑ9) .

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«Beyond the ‘refugee crisis’: investigating patterns of integration of refugees and asylum seekers in Greece - BRECht»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Διερμηνέας/μεταφραστής γνώστης της φαρσί γλώσσας με δυνατότητα μετάφρασης κειμένων από ελληνικά ή αγγλικά σε φαρσί

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/11/2021

1

Έως 1.875€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω σύμβασης απαιτείται Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Δευτέρα, 30/08/2021 (Το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστό από 05/08/2021 έως και 20/08/2021 με ανακοίνωση της Πρυτανείας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι τη 30/08/2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Αποτελέσματα


Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021 - Αρ. πρωτ: 10221

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021--2022 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», MIS 5129449

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2021 - 2022» με κωδικό MIS 5129449 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς  Πόρους, και  σύμφωνα με  την απόφαση της  Επιτροπής Ερευνών στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2021 προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έχουν εγκριθεί  από  Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων   και  αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων του παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.  

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αναλογούν 35 θέσεις για όλα τα Τμήματα, οι οποίες  με την απόφαση της Συγκλήτου κατανεμήθηκαν από 4 θέσεις σε όλα τα Τμήματα πλην του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  στο οποίο κατανεμήθηκαν 3 θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία και για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα, σε μόνο ένα τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μια αίτηση  υποψηφιότητας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022. (Βλ. παράρτημα Ι)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας αποκλειστικά ηλεκτρονικά με αποστολή στο e-mailgrammateia_elke@panteion.gr (που πρωτοκολλεί την αίτηση) με κοινοποίηση στην Γραμματεία του κάθε Τμήματος μέχρι και τις 29/07/2021 (15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην διαύγεια).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf που θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έντυπα.

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα

Συμπληρωματικά αποτελέσματα

Τελικός πίνακας

Ορθή τελική ανάρτηση αποτελεσμάτων


Αθήνα, 09/07/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 10011 - ΑΔΑ: 61Γ946Μ924-8Φ2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε., στην 19η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 19/06/2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Censorship in Visual Arts and FilmThe Greek experience from the post-war years to the present» («Η λογοκρισία στον Κινηματογράφο και τις Εικαστικές Τέχνες: Η Ελληνική εμπειρία από τα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα») με κωδικό 883 και κωδ. λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6009, στο πλαίσιο της Δράσης «1Η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Πολυετούς Υποχρέωσης: ΨΜΕ646Μ924-ΦΑ5].

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΕΡΓΟ:

«Η λογοκρισία στον

Κινηματογράφο και τις

Εικαστικές Τέχνες:

Η Ελληνική εμπειρία από

τα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα» (CIVIL)

Περιγραφή

Καθηκόντων

Διάρκεια

Σύμβασης

Αριθμός

Ατόμων

Συνολική

αμοιβή

01

Εξωτερικός

Συνεργάτης

Ερευνητής

από 1/10/2021 έως και 1/3/2022

1

Έως 7.000€, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Δευτέρα, 26/07/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 26η Ιουλίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Συνημμένα σας υποβάλλουμε:

Αθήνα, 02/07/2021- Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη:

Α. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕ.8423/17-06-2021 με ΑΔΑ: Ω24246Μ924-4ΚΟ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Β. το γεγονός ότι έως σήμερα, 2η Ιουλίου του 2021 καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, κατατέθηκαν 11 αιτήσεις, αριθμός μη επαρκής για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε.,

αποφασίζει την παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων έως και την Παρασκευή 9η Ιουλίου 2021.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕ.8423/17-06-2021 ΜΕ ΑΔΑ: Ω24246Μ924-4ΚΟ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την παράταση της πρόσκλησης (με ΑΔΑ και σε Word) και την πρόσκληση.


Αθήνα, 28/06/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 8990 - ΑΔΑ:ΩΓ7Ξ46Μ924-Λ6Μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 17η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 24/05/2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BeSecure-FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for Monitoring, Assessing and Forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2089, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Urban Innovative Actions (UIA)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: Ψ7ΒΘ46Μ924-ΔΒΞ].

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/08/2022, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«BeSecure-FeelSecure »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Νομικός

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 10.000 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη, 13/07/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την  13η Ιουλίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Συνημμένα θα βρείτε:

Καλλιθέα, 28/06/2021 - Αρ. πρωτ: 8952 - ΑΔΑ: 6ΨΑ646Μ924-9ΣΕ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 14η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 23/04/2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «GEOLNC GREECE - Η Γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6030, στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)  [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης: ΩΥΑΙ46Μ924-Β2Λ & ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης 2021: 94ΒΟ46Μ924-ΨΛΞ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«GEOLNC GREECE -

Η Γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης με αντικείμενο τη συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας 2,3,4,5

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Από την υπογραφή της σύμβασης

έως 20/03/2022, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί το έργο

1

Έως 7.000,00€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου.

Συνημμένα θα βρείτε:

Αθήνα, 28/06/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 8990 - ΑΔΑ:ΩΓ7Ξ46Μ924-Λ6Μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 17η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 24/05/2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BeSecure-FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for Monitoring, Assessing and Forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2089, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Urban Innovative Actions (UIA)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: Ψ7ΒΘ46Μ924-ΔΒΞ].

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/08/2022, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«BeSecure-FeelSecure »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Νομικός

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 10.000 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη, 13/07/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την  13η Ιουλίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου). 

Συνημμένα θα βρείτε:

Αθήνα - 17-06-2021 - Α.Π.:ΕΕ.8423

Η Επιτροπή  Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πάντειου  Πανεπιστημίου , έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στην 18η συνεδρίασή της, στις 14/06/2021 ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πάντειου  Πανεπιστημίου, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 1. Σύσταση και Σκοπός της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η σύσταση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παντείου Πανεπιστημίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν. 4521/2018, όπως ισχύει.

Ο σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου  είναι να παρέχουν σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

 1. Σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε

Η σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου  προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του Ν. 4521/2018.

Συγκεκριμένα, η Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Παντείου   θα αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη.

Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. θα πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

Ένα (1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική.

Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη πρέπει να είναι πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του Παντείου Πανεπιστημίου .

Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. θα πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα προσόντα των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. πρέπει να είναι ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από τις Σχολές και τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου , όπως αυτά διαμορφώθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 76 (ΦΕΚ A’ 119/2013) και είναι τα ακόλουθα:

 • Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

o   Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

o   Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 • Σχολή Πολιτικών Επιστημών

o   Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

o   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

 • Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

o   Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

o   Τμήμα Κοινωνιολογίας

o   Τμήμα Ψυχολογίας

 • Σχολή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού

o   Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

o   Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων Και Πολιτισμού

 1. Θητεία των μελών της Ε.Η.Δ.Ε

Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Δ.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθ. 22 του Ν.4521/2018, είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά.

Αν κάποιο μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη της παρ. 5 του άρθ. 22 του Ν.4521/2018.

 1. Αρμοδιότητες Ε.Η.Δ.Ε.

Οι αρμοδιότητες της Ε.Η.Δ.Ε., όπως προσδιορίζονται στο αρθ. 23 του Ν. 4521/2018, είναι οι ακόλουθες:

 • Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει αν τα ερευνητικά έργα που πρόκειται να εκπονηθούν στο Πάντειο Πανεπιστήμιο δεν αντιβαίνουν στην κείμενη νομοθεσία και ότι συνάδουν με τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της. Η Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί κάθε ερευνητική πρόταση και είτε την εγκρίνει, είτε προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα.

Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου, καθώς επίσης και να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.

 • Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, αν προηγουμένως δεν έχει αποφασίσει η Ε.Η.Δ.Ε., η οποία θα πρέπει να παρέχει σχετική εγκριτική απόφαση.

Εκτός από τα ερευνητικά έργα της παραπάνω αναφερόμενης περίπτωσης, η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να εξετάσει, ύστερα από σχετική αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου ή σχετική ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία, και άλλο ερευνητικό έργο και να γνωματεύσει για θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.

Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ. Ε. είναι δεσμευτικές για το Πάντειο Πανεπιστήμιο .

 • Αν η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε. δεν υποκαθιστά την εν λόγω απαιτούμενη έγκριση ή αδειοδότηση.

Κατ’ εξαίρεση, οι παρεμβατικές και μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ε.Η.Δ.Ε και για την υλοποίηση αυτών απαιτείται μόνο η έγκριση διενέργειας αυτών από την εκάστοτε αρμόδια δημόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης κλινικών μελετών. (Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του νόμου 4692/2020 με ισχύ την 12/6/2020)

 • Η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Αν, μέσα στη προθεσμία αυτή, η Ε.Η.Δ.Ε. δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη.
 • Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν εκδοθεί απόφαση, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει, ενώπιον της Ε.Η.Δ.Ε., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης, αίτηση θεραπείας κατά των συστάσεων της Επιτροπής υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας η Ε.Η.Δ.Ε. ζητά τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία οφείλει να τη διατυπώσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η Ε.Η.Δ.Ε. προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας χωρίς τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.
 1. Έγκριση Ερευνητικών Έργων από την Ε.Η.Δ.Ε.

Η έγκριση των ερευνητικών έργων από την Ε.Η.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4521/2018, ως ακολούθως:

 • Η πρόταση ερευνητικού έργου που υποβάλλεται για έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία.
 • Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου είτε εντύπως στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε., είτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), προκειμένου να πρωτοκολλούνται και να διαβιβάζονται στην Ε.Η.Δ.Ε..
 • Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζει για κάθε αίτηση που υποβάλλεται εισηγητή, κατά προτεραιότητα μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου. Αν το γνωστικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος γνωμοδοτεί. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να γίνονται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.
 1. Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.

Η λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 25 του Ν.4521/2018, ως ακολούθως:

 • Η Ε.Η.Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε ζητηθεί αυτό από τον Πρόεδρό της ή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου  
 • Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής και συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.
 • Η Ε.Η.Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της, καθώς και ενός από τα μέλη της που δεν ανήκουν στο ΑΕΙ, και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων.
 • Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της.
 • Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου  καταρτίζει Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε.. Στον Κανονισμό εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας που διεξάγεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο , η διαδικασία υποβολής των προτάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής τους από την Ε.Η.Δ.Ε., οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των Ε.Η.Δ.Ε. και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και άλλης αρμόδιας αρχής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία των Ε.Η.Δ.Ε..
 1. Ασυμβίβαστα και Σύγκρουση Συμφερόντων.

Τα Ασυμβίβαστα και Σύγκρουση Συμφερόντων ως προς τη σύνθεση και τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθ. 26 του Ν. 4521/2018, ως ακολούθως:

 • Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου  είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος καθώς και του μέλους της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει συμφέρον το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου ή του/της συζύγου του ή συγγενούς α’ βαθμού. Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το μέλος που δηλώνει το κώλυμα αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.
 1. Υποχρέωση Εχεμύθειας.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 26 του Ν. 4521/2018, τα μέλη των Ε.Η.Δ.Ε., οι εισηγητές και κάθε εμπλεκόμενο μέλος που ασκεί υποστηρικτικό έργο έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις.

 1. Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παντείου Πανεπιστημίου θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου   (στη διαδρομή «Νέα - Ανακοινώσεις  Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών, http://elke.panteion.gr/index.php/en/elke.panteion.gr/index.php), καθώς επίσης και την ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (βλ. http://www.panteion.gr/index.php/el/)

 1. Κατάθεση Αιτήσεων Υποψηφιότητας

Κατόπιν των παραπάνω αναφερομένων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τη συνημμένη αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, έως και την Παρασκευή 02/07/2021. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 1. Συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου  θα αξιολογήσει τις παραπάνω Αιτήσεις Υποψηφιότητας και θα αποφασίσει τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου , σύμφωνα με το άρθ. 22 και την παρ. 1 του άρθ. 26 του Ν. 4521/2018.

Η Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου   συγκροτείται με απόφαση της Πρυτάνεως του Παντείου Πανεπιστημίου   σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ. 22 του Ν. 4521/2018. Στη σχετική απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζεται επίσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της.


Αθήνα, 14/06/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.8236 - ΑΔΑ:Ω0Σ46Μ924-Ω4Ζ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 17η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 24/05/2021, αποφάσισε την έγκριση επαναπροκήρυξης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CORAL-ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2093, στο πλαίσιο της πράξης / δράσης «Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Networks (ITN)», η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: 67ΠΕ46Μ924-74Ω].

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

CORAL-ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Υποψήφιος διδάκτορας

 Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής με τίτλο ESR14: «Exploring the sustainable development potential of CWS in local development strategies of peripheral and rural towns; a comparative approach between Greece and Germany, το οποίο εντάσσεται στο WP3».

Από 1/9/2021 και έως τη λήξη του έργου, ήτοι 31/08/2024

1

 Έως 135.018 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων

01

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής με τίτλο ESR14: Exploring the sustainable development potential of CWS in local development strategies of peripheral and rural towns; a comparative approach between Greece and Germany, το οποίο εντάσσεται στο WP3. Επίσης θα συμμετέχει σε συνέδρια, εργαστήρια και ημερίδες, ενώ προβλέπεται η έρευνα πεδίου για χρονικό διάστημα 1-3 μήνες εκτός Ελλάδας.

·     Παραδοτέα: Διδακτορική διατριβή και ένα άρθρο σε διεθνές/ευρωπαικό επιστημονικό συνέδριο

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται στο info@coral-itn.eu.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του CORAL (coral-itn.eu), στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EURAXESS, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά στην ειδική πλατφόρμα του www.coral-itn.eu , με κοινοποίηση στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Αθήνα, 26/05/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 7157 - ΑΔΑ: ΩΞΑΒ46Μ924-7ΚΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 14η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 23-04-2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΤransCitySpaceGender and ransitions in Athens», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6033, στο πλαίσιο της πράξης/ δράσης κ.λ.π «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων», η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. [ΑΔΑ Πολυετούς Δέσμευσης: Ω15Τ46Μ924-8Ρ9]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«TransCity »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Υποψήφιος διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 14 Δεκεμβρίου 2022

1

Έως 26.400 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Πέμπτη, 10/06/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 10η Ιουνίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αποτελέσματα


Αθήνα, 24/05/2021 -  Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 7056 - ΑΔΑ:ΩΧ1446Μ924-ΣΛΛ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 14η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 23-04-2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Beyond the refugee crisisQ investigating patterns of integration of refugees and asylum seekers in Greece-BRECht», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6012, στο πλαίσιο της πράξης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)( ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης: ΨΜΩΚ46Μ924-ΩΑ9).

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«Beyond the ‘refugee crisis’: investigating patterns of integration of refugees and asylum seekers in Greece - BRECht»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Διερμηνέας – πολιτισμικός διαμεσολαβητής γνώστης της αραβικής γλώσσας με δυνατότητα μετάφρασης κειμένων από ελληνικά σε αραβικά

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/09/2021

1

Έως 1.875€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

* Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Διερμηνέας γνώστης της φαρσί γλώσσας με δυνατότητα μετάφρασης κειμένων από ελληνικά σε φαρσί

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/09/2021

1

Έως 1.875€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

* Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη, 08/06/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 8η Ιουνίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αποτελέσματα


Αθήνα, 20/05/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.6934 - ΑΔΑ:ΩΦ6Η46Μ924-ΛΦΞ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 14η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 23/04/2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CORAL-ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU”, και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2093, στο πλαίσιο της πράξης/ δράσης «Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Networks (ITN)», η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: ΩΥΙΧ46Μ924-ΛΒΒ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

CORAL-ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Διαχειριστής Έργου (Project Manager)

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω εργασιών και παραδοτέων στο πακέτο εργασίας 6 (WP6 Management):

Παραδοτέα:

Data Management Plan (D5.4)

Quality Management Plan (D6.1)

Scientific Misconduct code of CORAL (D6.2)

Mid-term report (D6.3)

Final report (D6.4)

3 reports of the Equal Opportunity Manager (D6.5)

3 reports of the Quality Manager (D6.6)

Εργασίες:

Administrative coordination Task 6.1

Quality Management and risk management 6.2

Πιο ειδικά:

Managing efficient interaction with EC, handling contractual matters, delivery of results and any other possible project amendment.

•Providing efficient preparation and coordination of technical and managerial documentation.

•Organizing and managing CORAL PSC meetings.

•Providing precise quality control to all the project deliverables and other public documents.

•Motivating, fostering, and coordinating partners’ work and cooperation within the consortium.

•Providing risk management and implementing recovering plans in case any risk is detected during the project.

•Monitoring resource expenditures.

•Overseeing the promotion of gender equality and other ethical issues within CORAL.

 

                    

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου, ήτοι 31/12/2024, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου.

1

 Έως 120.000 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

CORAL-ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Διαχειριστής Έργου (Project Manager)

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω εργασιών και παραδοτέων στο πακέτο εργασίας 6 (WP6 Management):

Παραδοτέα:

Data Management Plan (D5.4)

Quality Management Plan (D6.1)

Scientific Misconduct code of CORAL (D6.2)

Mid-term report (D6.3)

Final report (D6.4)

3 reports of the Equal Opportunity Manager (D6.5)

3 reports of the Quality Manager (D6.6)

Εργασίες:

Administrative coordination Task 6.1

Quality Management and risk management 6.2

Πιο ειδικά:

Managing efficient interaction with EC, handling contractual matters, delivery of results and any other possible project amendment.

•Providing efficient preparation and coordination of technical and managerial documentation.

•Organizing and managing CORAL PSC meetings.

•Providing precise quality control to all the project deliverables and other public documents.

•Motivating, fostering, and coordinating partners’ work and cooperation within the consortium.

•Providing risk management and implementing recovering plans in case any risk is detected during the project.

•Monitoring resource expenditures.

•Overseeing the promotion of gender equality and other ethical issues within CORAL.

 

                    

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου, ήτοι 31/12/2024, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου.

1

 Έως 120.000 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή, 04/06/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 4η Ιουνίου 2021. 

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Αθήνα, 20/05/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.6936 - ΑΔΑ:ΨΖΙΒ46Μ924-ΖΧΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 14η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 23-04-2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Developmentofcorticalmultisensoryintegrationmechanismsatmicroandmacro-scalesduringNormalandpathophysiologicalconditions», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2100, στο πλαίσιο του Προγράμματος «“ERANETs 2019b” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 027KE- Α/Α ΟΠΣ 4072, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης: Ω0ΡΙ46Μ924-9ΤΚ).

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «DOMINO»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής/τρια στο επίπεδο υποψήφιου/ας διδάκτορα στο πεδίο της πολυαισθητηριακής και χρονικής αντίληψης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/08/2023 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 64.944,00 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή, 04/06/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 4η Ιουνίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Αθήνα, 20/05/2021 -  Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.6938 - ΑΔΑ:ΩΧΕΑ46Μ924-2ΧΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 14η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 23/04/2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «UrbanCrime: Spatial aspects of Crime and insecurity in the era of economic crisis: Trends, dimensions and correlations - Χαρτογράφηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις και συσχετισμοί», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6029, στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» με Α.Π. 452/01.12.2017, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης: ΩΕ3Ψ46Μ924-Θ26.]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (4 άτομα), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«UrbanCrime»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Νομικός

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 20/11/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 7.000 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

* Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

02

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Εγκληματολόγος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 20/11/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 14.000 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

03

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής Εγκληματολόγος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2021

1

Έως 3.000 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

04

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Αναλυτής δεδομένων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2021

1

Έως 10.000,00 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή, 04/06/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 4η Ιουνίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αίτηση

Υπέυθυνη δήλωση

Προκήρυξη


Αθήνα, 26/04/2021 -  Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 6138 - ΑΔΑ: 9Η2Ζ46Μ924-6ΜΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 12η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 05/03/2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΚΕΔΙΒΙΜ », και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 7002, στο πλαίσιο της πράξης/ δράσης κ.λ.π «ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΕΔΙΒΙΜ ΤΗΣ 14-12-2020», η οποία χρηματοδοτείται από ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.. [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: ΩΖΓΑ46Μ924-63Χ].

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«ΚΕΔΙΒΙΜ» «7002 »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Οικονομική Παρακολούθηση Προγραμμάτων

ΚΕΔΙΒΙΜ

Από την υπογραφή της σύμβασης

6 ΜΉΝΕΣ (µε δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου)

1

Έως 6.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

*Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Πέμπτη, 20/5/2021. (*Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρυτανείας του Παντείου Πανεπιστημίου οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές από την Μ. Πέμπτη 29/04 μέχρι και την Παρασκευή 07/05).

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση


Αθήνα, 09/04/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 5188 - ΑΔΑ: 90ΞΤ46Μ924-ΜΩΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Παντείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό MIS 5093141, του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 09/04/2021, προσκαλεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ες διδάκτορες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε ένα (1) από τα γνωστικά αντικείμενα που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχουν εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αναλογούν 50 θέσεις για όλα τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου, οι οποίες με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου (Συνεδρίαση 14η, 30/03/2021) κατανεμήθηκαν ως εξής:

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Οκτώ (8) θέσεις

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επτά (7) θέσεις

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

Εννέα (9) θέσεις

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Οκτώ (8) θέσεις

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τέσσερις (4) θέσεις

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Μηδέν (0) θέσεις

Τμήμα Ψυχολογίας

Έξι (6) θέσεις

Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού

Πέντε (5) θέσεις

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών

Τρεις (3) θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες και υποψήφιοι/ες διδάκτορες, οι οποίοι/ες φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα (1) μόνο από τα γνωστικά αντικείμενα, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερα (4) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του πρώτου κύκλου ενός Τμήματος για τα προπτυχιακά μαθήματα εαρινού εξαμήνου 2020-2021. Οι υποτροφίες είναι πλήρεις και το σύνολο ωρών του επιτελούμενου επικουρικού διδακτικού έργου είναι 320 ώρες με αμοιβή 2.600,00 € για κάθε υποτροφία.

Διευκρίνιση για την διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας αποκλειστικά ηλεκτρονικά με αποστολή στο e-mail: grammateia_elke@panteion.gr του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (που πρωτοκολλεί την αίτηση) με κοινοποίηση στην Γραμματεία του κάθε Τμήματος μέχρι την Δευτέρα 19/04/2021*. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: elkepant@panteion.gr.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr), στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/) .

*Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf που θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έντυπα.

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση

Αποτελέσματα

Οριστικά αποτελέσματα

 


Αθήνα, 16/03/2021 -  Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 3636 - ΑΔΑ: 9Θ0646Μ924-0ΚΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 12η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 05/03/2021 αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και Έλεγχος της Ποιότητας της ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 1165, το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς πόρους [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: ΨΕΨΑ46Μ924-ΨΙΦ].

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Έργου: «Παρακολούθηση και Έλεγχος της Ποιότητας της ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

(Ερευνητής)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2021 µε δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου

1

Έως 14.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)


Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τετάρτη, 31/03/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι τη 31η Μαρτίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αίτηση

Πρόσκληση

Υπεύθυνη δήλωση

Αποτελέσματα


Αθήνα, 05/03/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.3240 - ΑΔΑ:Ψ4ΘΓ46Μ924-2ΨΖ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 26/01/2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CORAL-ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2093, στο πλαίσιο της πράξης / δράσης «Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Networks (ITN)», η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: 67ΠΕ46Μ924-74Ω]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

CORAL-ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Υποψήφιος διδάκτορας

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής με τίτλο ESR6: Gender dynamics in rural CWS; a comparison between Austria and Greece, το οποίο εντάσσεται στο WP2

Από 1/9/2021 και έως τη λήξη του έργου, ήτοι 31/12/2024

1

 Έως 135.018 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

02

Υποψήφιος διδάκτορας

 Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής με τίτλο ESR14: Exploring the sustainable development potential of CWS in local development strategies of peripheral and rural towns; a comparative approach between Greece and Germany, το οποίο εντάσσεται στο WP3

Από 1/9/2021 και έως τη λήξη του έργου, ήτοι 31/12/2024

1

 Έως 135.018 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται στο info@coral-itn.eu.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του CORAL (coral-itn.eu), στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EURAXESS, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/) με ημερομηνία ανάρτησης 8/3/2021.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά στην ειδική πλατφόρμα του %This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).%20">https://coral-itn.eu/application form/  μέχρι Τρίτη 23/3/2021(κοινοποίηση στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα


  

Αθήνα, 01/03/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.2891 - ΑΔΑ:ΨΘΤΩ46Μ924-Χ3Ω

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 15-12-2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Icarus», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2092, στο πλαίσιο της πράξης/ δράσης κ.λ.π [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης:ΨΓ9Υ46Μ924-ΗΕΓ ή ΑΔΑ Πολυετούς Δέσμευσης: 6Χ6Δ46Μ924-7ΦΝ]]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «IcARUS»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ερευνητής επιχειρησιακής ανάλυσης (business analyst)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2024 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 25.000€

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

2

Εξωτερικός Συνεργάτης

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2024 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 5.000€

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Τρίτη, 16/03/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι τη 16/03/2021. 

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση υποψηφιότητας

Πρόσκληση

Υπεύθυνη δήλωση

Αποτελέσματα


Αθήνα, 26/02/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ 2639 - ΑΔΑ:ΨΞΕΤ46Μ924-ΟΝ0:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 26/1/2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Enlightened trust: An examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies» (κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2088), η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». [ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης 2021 ΩΔΞ946Μ924-ΑΨΔ και ΑΔΑ Πολυετούς Δέσμευσης:6ΕΣΙ46Μ924-Ι3Η]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Τίτλος έργου «Enlightened trust: An examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

(μήνες)

 

 

Αριθμός Ατόμων

 

 

Συνολική Αμοιβή

 

 

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πτυχιούχος –Πολιτικής Επιστήμης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/1/2024

1

Έως 24.024 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό της περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι το Σαββάτο, 13/3/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι τη  13η Μαρτίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αποτελέσματα


Αθήνα, 25/02/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.2640 - ΑΔΑ: Ψ93146Μ924-ΕΔΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 18-11-2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2027, to οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης:ΨΥΧΣ46Μ924-54Χ).

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ.

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Διαχείριση έργου ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του προγράμματος.

1

Έως 11.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι το Σαββάτο, 13/03/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις, Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι το Σάββατο 13 Μαρτίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Αθήνα, 11/02/2021 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1702 - ΑΔΑ:ΨΘΓ946Μ924-ΠΒΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 26/01/2021, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ », και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2087, [ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης: 99ΕΧ46Μ924-5ΕΣ ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Πράξη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

(μήνες)

 

 

Αριθμός Ατόμων

 

 

Συνολική Αμοιβή

 

 

 

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας - Πολιτικός Επιστήμονας

Από ημερομηνία έναρξης της σύμβασης και για εννέα μήνες

1

Έως 10.000€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας. Η αμοιβή θα γίνει με τίτλο κτήσης)

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671), μέχρι την Παρασκευή 26/02/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. &This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 26 Φεβρουαρίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αποτελέσματα


Αθήνα, 21/12/2020 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.8688 - ΑΔΑ:ΩΥ5Ω46Μ924-2Ι8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 15/12/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο τίτλο «BeSecure-FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for Monitoring, Assessing and Forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2089, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Urban Innovative Actions (UIA)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: Ω0ΜΝ46Μ924-638].

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«BeSecure-FeelSecure »

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έμπειρος Ερευνητής Νομικός

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου

1

Έως 9.300,00 €

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & a.sgardeli@panteion.gr.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 4 η Ιανουαρίου 2021.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & a.sgardeli@panteion.gr, ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Πρόσκληση


Αθήνα, 20-11-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)  του Παντείου Πανεπιστημίου."

Συνημμένα προς ανάρτηση:

1.Πρόσκληση με ΑΔΑ

2. Αίτηση

3. Υ/Δ

4. Πρόσκληση σε word (για πιθανή  αντιγραφή κειμένου)


Αθήνα, 4/11/2020
Πληροφορίες : Ελ.Σταυράκου Αριθμ.πρωτ. 8128
Τηλέφωνο : 210 9201488
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Θέμα : Αποτέλεσμα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «The co-production of urban space : the case of co-working spaces in a transnational case study approach (Greece, UK and Germany)»

Έχοντας υπόψη :
1. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 13338/15-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (1η συνεδρίαση)
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13624/21-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (2η συνεδρίαση)
3. Την, με ημερομηνία 29/10/2020, απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Εγκρίνουμε ομόφωνα την πλήρωση μίας (1) θέσης εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση ανάθεσης έργου, από την Παπαγεωργίου Αδαμαντία - Αντιγόνη, στο πλαίσιο της πράξης «1 η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών» του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7668/24-9-2020 (ΑΔΑ 9ΚΣΥ46Μ924-ΝΣΕ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


04-11-2020 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2020-2021 στις 29/10/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CORAL-ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2093, στο πλαίσιο της πράξης/ δράσης «Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Networks (ITN)», η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης:ΩΥΙΧ46Μ924-ΛΒΒ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

CORAL-ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

 

01

Έμπειρος Διαχειριστής Έργου (Senior Project Manager)

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω εργασιών και παραδοτέων στο πακέτο εργασίας 6 (WP6 Management):

Παραδοτέα:

Data Management Plan (D5.4)

Quality Management Plan (D6.1)

Scientific Misconduct code of CORAL (D6.2)

Mid-term report (D6.3)

Final report (D6.4)

3 reports of the Equal Opportunity Manager (D6.5)

3 reports of the Quality Manager (D6.6)

Εργασίες:

Administrative coordination Task 6.1

Quality Management and risk management 6.2

Πιο ειδικά:

Managing efficient interaction with EC, handling contractual matters, delivery of results and any other possible project amendment.

•Providing efficient preparation and coordination of technical and managerial documentation.

•Organizing and managing CORAL PSC meetings.

•Providing precise quality control to all the project deliverables and other public documents.

•Motivating, fostering, and coordinating partners’ work and cooperation within the consortium.

•Providing risk management and implementing recovering plans in case any risk is detected during the project.

•Monitoring resource expenditures.

•Overseeing the promotion of gender equality and other ethical issues within CORAL.

 

                    

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου, ήτοι 31/12/2024, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου.

1

 Έως 145.000 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

 

02

Διαχειριστής Περιεχομένου και Εκδηλώσεων/ Content and Events Manager

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω εργασιών στο πακέτο εργασίας 5 (WP5 Dissemination, Communication and Exploitation):

 1. Δημιουργία και ανανέωση περιεχομένου στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, στο website και στη ψηφιακή πλατφόρμα του CORAL ITN
 2. Δημιουργία 8 ενημερωτικών δελτίων του CORAL ITN
 3. Συγγραφή παραδοτέου Career Development Plan (D4.2)
 4. Συγγραφή παραδοτέου Communication plan and public engagement strategy (D5.2)
 5. Συγγραφή παραδοτέου Dissemination plan (D5.3)
 6. Συγγραφή 2 παραδοτέων Dissemination and Communication activities
 7. Συμμετοχή στη συγγραφή του παραδοτέου Policy briefs for the effective development of CWS in rural and peripheral areas (D5.6)
 8. Διοργάνωση 2 workshops και ενός καλοκαιρινού σχολείου στην Ελλάδα και συνδρομή στην διοργάνωση 7 workshops στο εξωτερικό
 9. Διοργάνωση τελικού συνεδρίου CORAL ITN
 10. 1 δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με θέμα την ανάπτυξη πολιτιστικών κόμβων σε αγροτικές περιφέρειες της ΕΕ
 11. Συμμετοχή στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων

                    

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήψη του έργου, ήτοι 31/12/2024, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου.

1

 Έως 65.000 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2020.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση


Αθήνα, 21/10/2020

Αποτέλεσμα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξιδεικευμένου προσωπικού,

με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου».   pdf icon png pdf zum download 2


Αθήνα, 01/10/2020

Έγκριση του Προσωρινού πίνακα κατάταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης
της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2020 – 2021».

Απόσπασμα πρακτικού


Αθήνα, 24/09/2020 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.7668 - ΑΔΑ: 9ΚΣΥ46Μ924-ΝΣΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2020-2021 στις 22/09/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «The co-production of urban spacethe case of co-working spaces in a transnational case study approach (GreeceUK and Germany)», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6028, στο πλαίσιο της πράξης/ δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: ΨΞΟΑ46Μ924-4ΤΑ]

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο

«The co-production of urban space: the case of co-working spaces in a transnational case study approach (Greece, UK and Germany)»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/τρια

Συμμετοχή στα:

Πακέτο Εργασίας 2:

(Η ανάδυση των συνεργατικών χώρων: Βιβλιογραφική επισκόπηση και προετοιμασία της έρευνας πεδίου)/ Παραδοτέο: Έκθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης

Πακέτο Εργασίας 3:

(Οι εσωτερικές σχέσεις: κίνητρα, διακυβέρνηση και εργασιακές σχέσεις) Παραδοτέο: 1 άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό, Πακέτο Εργασίας 5: (Διακρατική σύγκριση των μελετών περίπτωσης, ο ρόλος των συγκεκριμένων τοπικών και εθνικών θεσμικών και πολιτισμικών πλαισίων και η διάδοση της γνώσης στην κοινωνία) /Παραδοτέο: 1 άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό

Από την υπογραφή της σύμβασης: 26 μήνες

1

Έως 30.000 €

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2020.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση


Αθήνα, 03/09/2020 - Αρ. πρωτ: 7542

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», MIS 5062323 & κωδ. λογιστηρίου ΕΛΚΕ 50370

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2020 - 2021» με κωδικό MIS 5062323 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα:

 1. με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 31/8/2020 (ΑΔΑ: 97Ψ346Μ924-ΜΟ3)
 2. την απόφαση του Συνέλευσης του τμήματος Ψυχολογίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, η οποία αφού έλαβε υπόψη την με Αριθ. Πρωτ. 2060/28-7-2020 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Επιστημονικό Πεδίο «Συμβουλευτική Ψυχολογία», έκρινε άγονη την συγκεκριμένη θέση και πρότεινε την επαναπροκύρηξή της.

προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο επιστημονικό πεδίο «Συμβουλευτική Ψυχολογίας» του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και αναλυτικά περιγράφεται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων του παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο επιστημονικό πεδίο «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο, σε για το τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντύπως σε δύο αντίγραφα το αργότερο έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Λόγω των μέτρων προφύλαξης για τον COVID-19 oι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά με συστημένο ΕΛΤΑ (όχι courier) στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα).

Αίτηση

Πρόσκληση


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 01/09/2020

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 21η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 30/07/2020 αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. 5876/19-11-2019 απόφαση ένταξης της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου» και κωδικό ΟΠΣ 5048199 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης: 9ΡΜΟ46Μ924- ΘΟ3]

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης διαρθρώνεται σε δύο κατηγορίες δράσεων και παρεμβάσεων που αντιστοιχούν σε δύο τομείς παροχής υπηρεσιών του Παντείου Πανεπιστημίου, με τις οποίες επιχειρείται η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών, αλλά και η δημιουργία νέων με απώτερο σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση των φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με απώτερο σκοπό την υποστήριξή τους στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Το φυσικό αντικείμενο συμπληρώνεται και από μια ακόμα δράση που αφορά στην διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.

Οι τομείς αυτοί αφορούν στην Βιβλιοθήκη του Παντείου και στην δημιουργία υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης στο Παντείου Πανεπιστημίου.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομo) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Έργο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής

Μέριμνας του

Πάντειου Πανεπιστημίου»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2020 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι

τη λήξη του έργου.

1

Έως          10.878,60€,

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό

τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

         

Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Αίτηση

Προκήρυξη


Αθήνα, 30/07/2020 - Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.7439 - ΑΔΑ: Ψ2Φ846Μ924-Η0Ν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 21η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 30/07/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BeSecure-FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for Monitoring, Assessing and Forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeu