ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας πραγματοποιεί σε τακτά διαστήματα συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν την Διαχείριση έργων, την Έγκριση υποβολής προτάσεων έργων, την αποδοχή έργων και την τροποποίηση έργων, την Έγκριση συμβάσεων, Γενικά θέματα Διαχείρισης, Οικονομικά θέματα, Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις και Διάφορα θέματα –Ανακοινώσεις.

 

 

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ε.Λ.Κ.Ε του Παντείου Πανεπιστημίου, Αναπληρωτή Πρυτάνεως καθηγητή κ. Ν. Λέανδρου, καλείσθε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας την Δευτέρα 10/04/2017 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου.


Αθήνα, 27-12-2016

Αριθ. πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε.4364

Προς: Τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Μόνο θέμα η αξιολόγηση υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕ.4027/09-12-2016 [ΑΔΑ: Ω5Ζ0469Β7Α-Ζ31] Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.