ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

Παραθέτουμε τα έντυπα υποβολής προτάσεων και διαχείρισης προγραμμάτων.

Εντυπα υποβολής προτάσεων

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΜΙΓΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΕΝΤΥΠΟ Π1 v2 (αντικατάσταση του παλιού)

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΟ Π2 v2 (αντικατάσταση του παλιού)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΟ Π3 v2 (αντικατάσταση του παλιού)

Τροποποίηση των διαδικασιών περί προμηθειών / παροχής υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Παντείου

 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης (του Προέδρου)

Επιστολή Ε.Η.Δ.Ε

Εντυπα διαχείρισης προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εντυπα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Grant Agreement Preparation Forms

LETTER OF INTENT

Έντυπο υποβολής πρότασης αμιγώς χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ (PIC)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α2 (general instructions)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α2 (host organization)

Χρονοχρέωση σε Ευρωπαϊκά προγράμματα

Υποδείγματα συμβάσεων

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΕΔΒΜ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΓΓΕΤ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ